ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 obowiązujące cudzoziemców

 Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, jeżeli:

a) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów i formie studiów;
c) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
d) spełnią warunki rekrutacji określone przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku.
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku prowadzone w języku polskim, jeżeli:
a) posiadają certyfikat poświadczający znajomośc języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11aust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.
b) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie  na studia w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w celu  uzyskania potwierdzenia uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim – zdają sprawdzian z języka polskiego w dniu rekrutacji, wyznaczonym przez Rektora.
Cudzoziemcy mogą podejmować  studia na podstawie:
 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra;
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 6. decyzji administracyjnej rektora.

Co do zasady kształcenia cudzoziemców na studiach stacjonarnych w jezyku polskim jest odpłatne.
Opłat za kształcenie nie pobiera się od:
 1. cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej,Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz.107, 138 i 771);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w RP albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 5. cudzoziemca, posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomośc języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP. 

Dodatkowo cudzoziemiec nie spełniający poowyższych kryteriów może zostać zwolniony z opłat na podstawie decyzji administracyjnej rektora; na zasadach określonych w umowqie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. 

Cudzoziemcy, przechodzą postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami obowiązującymi obywateli polskich.
Zastrzeżenie: oceny ze świadectw dojrzałości (dodatku do świadectwa) wydanych przez szkoły w Ukrainie, należy przeliczyć na system oceniania właściwy „starej maturze” zgodnie z tabelą: 

System oceniania w Ukrainie

system ocen „starej matury” liczba punktów
12 celujący (6) 100
11 bardzo dobry plus (5+) 90
10 bardzo dobry (5) 80
9 dobry plus (4+) 70
8 dobry (4) 60
7 dostateczny plus (3+) 50
6 dostateczny (3) 40
5 dopuszczający plus (2+) 30
4 dopuszczający (2) 20

W przypadku kandydatów z innych krajów przelicznik ocen i punktów określa Rektor.
 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję