REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

REKRUTACJA OBOWIĄZUJĄCA OBYWATELI POLSKICH

I ETAP REKRUTACJI
1. Rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji
2. Złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rekrutacji, w Dziale Toku Studiów (Sanok, ul. Mickiewicza 21, budynek A):
- pokój 108 sekretariat studiów, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

II ETAP REKRUTACJI
Kwalifikacja przez Komisje Rekrutacyjne kandydatów na studia.
Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia punktu 1 i 2 z I etapu rekrutacji, w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.
Oznacza to, że kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


WYMAGANE DOKUMENTY:
1) podanie o przyjęcie na studia,
2) poświadczona przez PWSZ kopia:
- świadectwa dojrzałości,
- świadectwa ukończenia szkoły średniej / ponadgimnazjalnej albo
- świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
3) zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1144), dotyczy kandydatów na kierunki: mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych.
4) 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
5) fotografia cyfrowa (specyfikacja: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary 2 x 2,5 cm, 237 x 296 piksela lub proporcjonalnie większa, zalecana wielkość pliku nie większa niż 100 kB),
6) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. Kandydaci składający podanie na więcej niż jeden kierunek wnoszą opłatę rekrutacyjną na pierwszy kierunek w wysokości 100 % kwoty, na kolejne kierunki opłaty nie wnoszą (nr konta bankowego na opłatę rekrutacyjną: 31 1020 4391 0000 6402 0117 5421),
7) kandydaci na studia niestacjonarne na kierunek pielęgniarstwo pomostowe składają dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki.


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


WYMAGANE DOKUMENTY:
1) podanie o przyjęcie na studia,
2) poświadczona przez PWSZ kopia:
- dyplomu ukończenia studiów,
- suplementu do dyplomu ukończenia studiów,
3) zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1144), dotyczy kandydatów na kierunki: mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych,
4) 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
5) fotografia cyfrowa (specyfikacja: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary 2 x 2,5 cm, 237 x 296 piksela lub proporcjonalnie większa, zalecana wielkość pliku nie większa niż 100 kB),
6) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł. Kandydaci składający podanie na więcej niż jeden kierunek wnoszą opłatę rekrutacyjną na pierwszy kierunek w wysokości 100 % kwoty, na kolejne kierunki opłaty nie wnoszą (nr konta bankowego na opłatę rekrutacyjną: 31 1020 4391 0000 6402 0117 5421),
7) zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informację o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (tylko w przypadku jeżeli w suplemencie brak jest informacji o średniej ocen). - DOTYCZY  KIERUNKU Pielęgniarstwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Gospodarka w kosystemach rolnych i leśnych

REKRUTACJA OBOWIĄZUJĄCA CUDZOZIEMCÓW

I ETAP REKRUTACJI

Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów (Sanok, ul. Mickiewicza 21, budynek A):
- pokój 108 sekretariat studiów, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

II ETAP REKRUTACJI
Kwalifikacja przez Komisje Rekrutacyjne kandydatów na studia.
Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia I etapu rekrutacji, w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.
Oznacza to, że kandydat, który nie złoży kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce;
2) polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone w apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości;
3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku;
4) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zobowiązanie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów - w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich; osoby posiadające Kartę Polaka po podpisaniu zobowiązania o dobrowolnym przystąpieniu do NFZ mogą być ubezpieczone przez uczelnię;
5) 1 fotografię (format 37x52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle);
6) fotografia cyfrowa (specyfikacja: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary 2 x 2,5 cm, 237 x 296 piksela lub proporcjonalnie większa, zalecana wielkość pliku nie większa niż 100 kB);
7) kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i numerem paszportu);
8) wiza lub karta stałego pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP - w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium RP przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
9) kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona przez PWSZ (oryginał do wglądu) lub przez notariusza - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia.
10) Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora. Kandydaci składający podanie na więcej niż jeden kierunek wnoszą opłatę rekrutacyjną na pierwszy kierunek w wysokości 100 % kwoty, na kolejne kierunki opłaty nie wnoszą (nr konta bankowego na opłatę rekrutacyjną: 31 1020 4391 0000 6402 0117 5421).

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez uprawnionego tłumacza języka polskiego lub konsula polskiego urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Kandydaci kwalifikujący się do studiowania bez ponoszenia opłat zobowiązani są dostarczyć dodatkowo dokument potwierdzający to uprawnieniami, czyli:

  • dokument potwierdzający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Islandii, Lichtenstainu, Norwegii lub Szwajcarii, lub
  • dukumentpotwierdzający udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, lub
  • dokument potwierdzający udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, lub
  • dokument potwierdzający przyznanie statusu uchodźcy, ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej w Polsce, lub
  • certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie C1, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako obcego, lub
  • Kartę Polaka lub dezycji w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, lub
  • dokumentpotwierdzający bycie członkiem bliskiej rodziny (małżonek, rodzic, dziadek, dziecko, wnuk) osoby posiadającej polskie obywatelstwo. 

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 25-01-2018
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Wojciech Pajestka

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję