Opis techniczny planowanych sal Centrum Symulacji Medycznej

31.01.2018

I. Pracowanie przystosowane do symulacji medycznej (sale wysokiej wierności):

1. Obszar przedszpitalny (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G) 
Plac przed budynkiem (bezpośrednio połączony z hangarem) gdzie studenci będą ćwiczyć na zewnątrz postępowanie z pacjentem w zakresie medycyny ratunkowej. W części zewnętrznej oraz wewnętrznej przy użyciu wraku samochodu maja być prowadzone symulacje:
• prawidłowego, bezpiecznego zachowania na miejscu wypadku,
• technik wydobywania poszkodowanych z pojazdu,
• zasad postepowania z poszkodowanym zakleszczonym w pojeździe,
• prawidłowego postepowania z poszkodowanym w pojeździe, u którego doszło do zatrzymania krążenia,
• technik wydobywania poszkodowanych spod pojazdu,
• podejmowania decyzji o szybkim wydobyciu pacjenta.

2. Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G)
Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego musi być połączona bezpośrednio lub szerokim łącznikiem/korytarzem
z obszarem przedszpitalnym aby można było zasymulować w ramach ćwiczeń/nauki przetransportowanie pacjenta
z karetki na SOR oraz odebranie porodu. Wyposażenie to symulator osoby dorosłej i pediatryczny oraz kobiety rodzącej i noworodka dedykowany dla Ratownictwa Medycznego. Stanowiska będą oddzielone parawanami przesuwnymi lub przestawnymi. Zajęcia wprowadzające oraz przeprowadzane po zakończeniu zajęć z zakresu symulacji, będą odbywać się w sali debriefingu.

3. Sala Opieki Pielęgniarskiej (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G)
Sala Opieki Pielęgniarskiej – planuje się ją podzielić na trzy pomieszczenia, aby można było prowadzić zajęcia symulacyjne jednocześnie dla trzech 6-cio osobowych grup studentów. Sale będą wyposażane w następujące stanowiska: symulator pacjenta dorosłego, symulator dziecka i symulator niemowlęcia. Symulatory będą obsługiwane prze trzy jednostki sterujące. Pomieszczenie kontrolne będzie składać się z trzech sterowni z odrębnymi jednostkami sterowniczymi. Zajęcia wprowadzające oraz przeprowadzane po zakończeniu zajęć z zakresu symulacji, będą odbywać się w salach debriefingu.

4. Sale egzaminu OSCE (OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION) 
Sale przeznaczone do organizacji egzaminów OSCE, zamiennie będą służyć, jako sale do ćwiczenia z tzw. pacjentami standaryzowanymi oraz do nauki resuscytacji. W sali planowane będą zajęcia dydaktyczne przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego. Odprawy będą odbywać się w sali debriefingu. Należy zaprojektować pomieszczenie socjalne i sanitarne dla standaryzowanych pacjentów.
Pracownie do przeprowadzenia egzaminu praktycznego, polegającego na ocenie umiejętności w szeregu stacji, przez obserwatora według wystandaryzowanego schematu dla każdej stacji. Najczęściej ocenia się 10 umiejętności w 10 stacjach przy zastosowaniu prostych trenażerów, skomputeryzowanych symulatorów pacjenta, z zadanym scenariuszem klinicznym lub epizodem wypadku.

II. Pracowanie przystosowane do symulacji medycznej (sale niskiej wierności):

1. Sala symulacji z zakresu ALS* (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G)
Sala symulacji z zakresu ALS przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego
z przeznaczeniem na 3 grupy studentów (6-osobowe grupy + 1 osoby prowadzącej zajęcia). W sumie na Sali będzie przebywać 18 studentów i 3 prowadzących.

2. Sala symulacji z zakresu BLS* (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G)
Sala symulacji z zakresu BLS przeznaczona dla studentów Ratownictwa Medycznego i Pielęgniarstwa
z przeznaczeniem na 2 grup studentów (6-osobowe grupy + 1 osoby prowadzącej zajęcia). W sumie na Sali będzie przebywać 12 studentów i 2 prowadzących. Stanowiska będą oddzielone parawanami przesuwnymi lub przestawnymi.

3. Pracownie do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G)

Zajęcia ćwiczeniowe z pielęgniarstwa odbywać się będą w czterech pracowniach umiejętności pielęgniarskich. Struktura architektoniczna pomieszczeń dostosowana będzie do potrzeb nauczania w zawodzie pielęgniarki i składać się będzie z pokoju dla pacjentów oraz z pokoju przygotowawczego pielęgniarskiego. Pracownie umiejętności będą przeznaczone dla maksymalnie trzech grup ćwiczeniowych (grupa do 6 studentów + 1 prowadzący) wyposażona będzie w sprzęt umożliwiający równoczesne ćwiczenie na minimum 3 stanowiskach. Pomieszczenia pracowni zapewnią możliwość kształcenia umiejętności pielęgnowania dorosłego i dziecka w warunkach szpitalnych. Wyposażenie pracowni umiejętności pielęgniarskich zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Pielęgniarek
i Położnych w zakresie standardu wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich. Urządzenie i wyposażenie pracowni pielęgniarskich zapewnia warunki do realizacji ćwiczeń z zakresu podstaw pielęgniarstwa i badań fizykalnych.

A. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich

B. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich - geriatryczna i opieki długoterminowej
Sala zostanie zbudowana specjalnie na potrzeby nauki pielęgnacji i higieny pacjentów przy użyciu wózków prysznicowych i podnośników oraz łazienki dla niepełnosprawnych (prysznic, wanna umywalka i ubikacja). Sala powinna być bezpośrednio połączona z salą ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich.

C. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich - zabiegowa z intensywnym nadzorem pielęgniarskim

D. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich - pediatryczno-ginekologiczna

4. Pracowania nauki umiejętności technicznych (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G)
Sala do nauki umiejętności technicznych i badań fizykalnych - planowane będą zajęcia dydaktyczne przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego. Sala planowane z przeznaczeniem na 2 grupy studentów (6-osobowe grupy studentów + 1 osoby prowadzącej zajęcia). W sumie na sali będzie przebywać 12 studentów i 2 prowadzących. Jednoczasowo na trenażerze pracować będzie nie więcej niż 3 studentów chyba, że dana procedura medyczna wymagać będzie uczestnictwa większej liczby osób.

5. Pracownia medycznych zabiegów ratunkowych i ratownictwa medycznego (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G)

Dwie sale do nauki medycznych zabiegów ratunkowych i ratownictwa medycznego. W salach planowane będą zajęcia dydaktyczne przeznaczona dla studentów Ratownictwa Medycznego. Sale planowane z przeznaczeniem na 1 grupę studentów (maksymalnie 8-osobowe grupy + 1 osoba prowadząca zajęcia).

6. Pracownia anatomii i fizjologii (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G)
Pracownia wyposażona będzie w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do nauki anatomii. Program został stworzony na podstawie rzeczywistej ludzkiej anatomii, przeznaczony jest dla edukacji medycznej. Zapewnia on studentom zintegrowane i kompleksowe środowisko edukacji anatomicznej. Program pomaga zrozumieć skomplikowaną, trójwymiarową strukturę ludzkiego ciała, dzięki korelacji widoku 3D i przekrojami MPR ponad 2000 struktur anatomicznych. Ułatwia studentom poznanie budowy i rozmieszczenia poszczególnych narządów. Ponadto sala zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne do anatomii, które posiada uczelnia w swoich zasobach tj. tablice anatomiczne, ryciny, modele anatomiczne z tworzyw sztucznych. Urządzenie i wyposażenie pracowni ma zapewnić warunki do realizacji efektów kształcenia z przedmiotów anatomia i fizjologia.

7. Pracownia rzeczywistości wirtualnej i komputerowego wspomagania nauczania (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G)
W sali planowane będą zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego, bądź prowadzenia symulacji wirtualnego pacjenta. Pracownia będzie wyposażana w oprogramowanie umożliwiające ćwiczenia praktyczne (wirtualni pacjenci, analiza przypadków, specjalistyczne oprogramowanie do dydaktyki medycznej, dostęp do baz medycznych i czasopism pełnotekstowych, materiały e-learningowe, możliwość prowadzenia testów itp.) Sala planowana z przeznaczeniem na 1 grupę studentów (maksymalnie 10-osobowe grupy + 1 osoba prowadząca zajęcia).

III. Pozostałe pracownie:

1. Pracownia biochemii i mikrobiologii (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G)
Sala do nauki biochemii i mikrobiologii. Powinna składać się z sali lekcyjnej, pracowni analiz instrumentalnych
i zaplecza. W sali planowane będą zajęcia dydaktyczne przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa. Sale planowane
z przeznaczeniem na 1 grupę studentów (maksymalnie 20-osobowej grupy + 1 osoba prowadząca zajęcia). Ponadto sala zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne, które posiada uczelnia w swoich zasobach. Przy sali należy zaprojektować specjalne pomieszczenie/zaplecze do magazynowania sprzętu laboratoryjnego, substancji chemicznych i ich mieszanin oraz do przygotowywania preparatów. Należy przewidzieć instalację 5 rodzajów gazów technicznych oraz instalację wody destylowanej.

2. Sale ćwiczeniowe/seminaryjne (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G)
Planuje się 3 sale ćwiczeniowo/seminaryjne, dwie maksymalnie na grupę 40-stu studentów i wykładowcę, jedna maksymalnie na grupę 50-ciu studentów i wykładowcę. Sale zostaną wyposażone dodatkowo w zestawy wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego w tym w monitory interaktywne i projektory multimedialne oraz system nagłośnienia.

3. Sale audytoryjne do przeprowadzenia wykładów (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G)
Planuje się 3 sale audytoryjne na maksymalnie grupę 100-tu studentów lub jedną salę na maksymalnie 300 osób
z opcją podziału przestrzeni na 3 mniejsze pomieszczenia. Sale zostaną wyposażone dodatkowo w zestawy wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego w tym w monitory interaktywne i projektory multimedialne oraz system nagłośnienia.

4. Czytelnia multimedialna (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G)
Dzięki czytelni multimedialnej studenci będą mieć wygodny dostęp do Internetu oraz zasobów cyfrowych nauki i uczelni.

5. Pomieszczenia techniczne i socjalno-biurowe (Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G)
Planowany obiekt poza wymienionymi pomieszczeniami służącymi celom dydaktycznym będzie wyposażony
w niezbędne pomieszczenia techniczne tj. pomieszczenie węzła cieplnego, pomieszczenie central wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenie serwerowni. Na potrzeby studentów, kadry dydaktycznej i obsługi technicznej, Centrum Symulacji Medycznej planuje się uzbroić w zespół pomieszczeń sanitarnych, szatnie, pomieszczenia przeznaczone do magazynowania symulatorów i fantomów, magazyn konserwatora obiektu, pomieszczenia socjalne i administracyjno-biurowe.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję