KOŁA NAUKOWE

 • Studenckie Koło Naukowe Mechaników powstało w 2008 roku. Swoje zainteresowania rozwijają w nim studenci kierunku mechanika i budowa maszyn. Celem koła jest przede wszystkim działalność naukowa, udział w studenckich seminariach i projektach badawczych, poznawanie rozmaitych aspektów przyszłej działalności zawodowej, a także współpraca z ośrodkami badawczymi w całym kraju oraz z  lokalnymi przedsiębiorstwami i zakładami przemysłowymi.

Opiekun koła: dr inż. Daniel Nycz,  dr inż. Zygmunt Żmuda. 


 •  Koło Naukowe „Agroekolog” powstało w 2006 roku. Celem jego funkcjonowania jest poszerzenie wiedzy zdobywanej podczas zajęć dydaktycznych, uczestnictwo w badaniach naukowych realizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Rolnictwa, czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych, organizowanie własnych konferencji oraz zdobywanie uprawnień związanych z atestacją gospodarstw ekologicznych. W ramach działalności koła studenci mają możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe za granicę.

Opiekun koła: prof. dr hab. Kazimierz Klima


 • Koło Naukowe Młodych Pedagogów powstało w 2011 roku. Przedmiotem działalności koła jest: rozwijanie zainteresowań naukowych, kształtowanie kompetencji psychopedagogicznych studentów, współpraca z lokalnymi instytucjami oświatowymi, uczestnictwo w seminarich i konferencjach naukowych, inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych.

Opiekun koła: mgr Patrycja Pater


 • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek zarejestrowane zostało w roku 2006 i skupia tylko studentów kierunku pielęgniarstwo. Działalność ma na celu rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim, współudział w organizowaniu spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, konferencji, rozwijanie współpracy między studentami innych uczelni, kształtowanie więzi emocjonalnej (identyfikacja z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza), organizowanie działań o charakterze prozdrowotnym na terenie uczelni i miasta.

Opiekun koła: dr Krzysztof Jakubowski


 • Studenckie Koło Naukowe Ratowników Medycznych założone zostało w 2010 roku i skupia tylko studentów kierunku ratownictwo medyczne. Powstanie koła jest ściśle związane z chęcią wspólnego poszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie ratownictwa. Koło przygotowuje pokazy ratownictwa, wspólne warsztaty, orgaizuje i wyjeżdża na konferencje, a także promuje idee nowoczesnego ratownictwa medycznego w środowisku lokalnym.

Opiekun koła: dr Jarosław Sawka


 • Studenckie Koło Naukowe Służb Społecznych Zakładu Pracy Socjalnej „Przyjazna dłoń” powstało w 2011 roku. Przedmiot jego działalności skupia się na prowadzeniu badań naukowych z uwzględnieniem różnych aspektów pracy socjalnej, proponowaniu wdrażania wyników do praktyki pracy socjalnej, prowadzeniu działalności kulturano-oświatowej mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa w aspekcie ubóstwa socjalnego, szerzeniu idei wsparcia oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Opiekun koła: mgr Edyta Dziadosz


 • Koło Naukowe Fotografii Przyrodniczej „FOTOsynteza” zarejestrowano w 2012 roku. Celem jego działalności jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową, badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim, organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, praktyk, konferencji i sesji oraz obozów naukowych, a także upowszechnianie wyników pracy naukowej studentów.

Opiekun koła: dr Marian Szewczyk, e-mail: obiektyw@pwsz-sanok.edu.pl


 • Koło Naukowe "Hossa – z nami się opłaca", rok założenia: 2015. Cele koła: pobudzanie zainteresowań naukowych członków oraz studentów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, wdrażanie studentów do pracy naukowej, rozwijanie zdolności organizacyjnych członków oraz zdobywanie doświadczenia w kontaktach z firmami, instytucjami i organizacjami działającymi tak w Polsce jak i poza jej granicami.

Opiekun koła: dr Patrycja Pudło


 • Koło Naukowe Leśników "SYLWAN". Koło Naukowe „Sylwan” powstało w roku 2015. Celem jego działalności jest pogłębianie wiedzy otrzymywanej podczas zajęć dydaktycznych jak również zainteresowanie pracą badawczą i popularyzatorską. Studenci uczestniczą w badaniach naukowych realizowanych przez pracowników Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej oraz w zewnętrznych i uczelnianych konferencjach naukowych. Ważnym celem członków Koła Naukowego jest upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku przyrodniczym, współpraca z mieszkańcami w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z lasu, prowadzenie edukacji przyrodniczej obejmującej zarówno małe dzieci, jak również młodzież szkolną i seniorów.

Opiekun koła:  dr inż. Alfred Król, e-mail: krol.alfred@gmail.com  


 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa „CUSTODIA” . Jego działalność skupia się na szeroko rozumianym bezpieczeństwie i podejmuje działania mające na celu uświadomienia innym ważność tego zagadnienia. Koło dąży również do rozwoju współpracy naukowej z innymi organizacjami oraz zachęcania  członków koła oraz studentów do podejmowania działalności naukowo-badawczej i publicystycznej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 • Akademicki Klub Turystyczny powstał w 2006 roku na kierunku kulturoznawstwo. Celem koła jest popularyzacja turystyki górskiej oraz propagowanie wśród studentów uczelni zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek i kontakt z przyrodą. W ramach działalności klubu organizowane są rajdy i imprezy turystyczno-krajoznawcze, służące poznaniu historii, kultury oraz walorów przyrodniczych Sanoka i okolic, jak również państw sąsiednich – Ukrainy i Słowacji. 

Opiekun koła: dr hab. Robert Lipelt

Najważniejsze imprezy cykliczne:

 1. Rajd Beskidzki (wiosna) – pogranicze polsko-słowackie;
 2. Rajd Wschodniokarpacki (czerwiec) – Karpaty Ukraińskie
 3. Rajd Bieszczadzki (jesień).

Koło ściśle współpracuje z sanockim oddziałem PTTK, a jego członkowie mają okazję zapoznać się  z pracą przewodników górskich i terenowych oraz pilotów wycieczek, w tym zagranicznych. Działalność koła skupia się również na organizacji bazy studenckiej w Huczwicach koło Baligrodu, mającej docelowo stanowić bazę terenową uczelni. 

Chatka Studencka

Nasza uczelnia we współpracy z Lasami Państwowymi (Nadleśnictwo Baligród) oraz PTTK Oddział Sanok zorganizowała w Huczwicach bazę studencką. Baza jest miejscem wypadów studentów PWSZ, jak i przystankiem na szlaku dla strudzonych wędrowców. Więcej na temat samej miejscowości można znaleźć TUTAJ, a na temat chatki i jej położenia TUTAJZapraszamy wszystkich chetnych do skorzystania z bazy. Kontakt do opiekuna: rolnictwo@pwsz-sanok.edu.pl 

 chatka2.jpg


 • Studenckie Koło Wolontariatu, którego celem jest rozwijanie u młodzieży wrażliwości na potrzeby innych ludzi, niesienie bezinteresownej pomocy i nabywanie doświadczeń wynikających ze specyfiki zawodów medycznych. Koło propaguje idee wolontariatu wśród młodzieży i społeczności lokalnej, przygotowuje wolontariuszy do świadczenia usług, angażuje młodzież w akcje i programy o zasięgu ogólnopolskim i europejskim, pozyskuje środki finansowe. Członkowie koła organizują i uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych, jak np. Dzień Dziecka, Mikołajki dla dzieci z SPZOZ w Sanoku czy akcja „Ziemia sanocka dla szpitala”. Działalność w kole daje satysfakcję z niesienia pomocy potrzebującym, szansę zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, pokazuje, jak można pożytecznie spędzić swój wolny czas.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Opiekun koła: mgr Małgorzata Dżugan 


 • Koło Zainteresowań Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Studencki Dar", rok założenia: 2014. Cele koła: zrzeszenie wszystkich studentów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku będących honorowymi dawcami krwi. Do zadań klubu należy propagowanie i popularyzowanie akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi.

Opiekun koła: mgr Edyta Krowicka


         Klub zajmuje się:

 1. prowadzeniem sekcji sportowych,
 2. zakupem sprzętu i opieką nad nim,
 3. organizacją zawodów i zgrupowań naszej uczelni,
 4. udziałem studentów w zawodach pozaakademickich.

 Opiekun: mgr Barbara Nikody

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję