Polityka prywatności UP w Sanoku oraz fanpage Facebook

Klauzula informacyjna.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zwaną dalej „ustawą” oraz art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zwanego dalej „RODO”, informujemy że,
1. Administratorem Danych Osobowych jest Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, reprezentowana przez Rektora, adres email Biura Rektora : rektorat@up-sanok.edu.pl  
2. W Uczelni Państwowej w Sanoku powołany został Inspektor Ochrony Danych Leszek Penar tel. 134655972; adres email: iod@up-sanok.edu.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art.6 ust. 1 lit. c rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz dobrego imienia administratora danych osobowych na terenie uczelni funkcjonuje monitoring wizyjny obejmujący swym zasięgiem teren uczelni oraz wszystkie zlokalizowane na nim obiekty.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, w przypadku posiadania przez nie podstaw prawnych do legalnego przetwarzania danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ustawy i/ lub RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na zasadach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Pani/Pani dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

Polityka prywatności fanpage Facebook

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, reprezentowana przez Rektora, adres email Biura Rektora: rektorat@up-sanok.edu.pl 
 2. W Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku powołany został Inspektor Ochrony Danych Leszek Penar tel. 134655972; adres email: iod@up-sanok.edu.pl 

Zakres ogólny:

 1. Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, podstawach i powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.
 2. Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
 3. Przypominamy, że polityka naszego fanpage’a może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.
 4. Niniejsza klauzula może ulec zmianie, jednak nie będzie one naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników Facebooka oraz zasad bezpieczeństwa.
 5. Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 6. Nasza uczelnia administruje Państwa dane na potrzeby promocji, edukacji, działalności informacyjnej w tym odpowiedzi na państwa pytania, komentowania wpisów oraz komunikacji z użytkownikami, także w ramach treści przez nas udostępnionych.
 7. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

Dane osobowe - informacje o przetwarzaniu:

 1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
  1. identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
  2. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
  3. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
  4. treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
 2. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 3. Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.

Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej uczelni, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO),
 2. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Odbiorcy danych: Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpage;
 3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych: Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: 

 1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy; 
 2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora; 
 3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 5. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 6. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Państwa prawa wprowadzone przez RODO: 

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii, b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych, c) prawo do usunięcia danych, d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 2. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do cofnięcia zgody –  w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe w pkt 1 klauzuli informacyjnej. 

Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego  podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję