Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Program ma pozwolić pracownikom na gromadzenie oszczędności, dzięki którym po osiągnięciu 60 roku życia będą lepiej zabezpieczeni finansowo.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku po rekomendacji  Zespołu ds. wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK w Uczelni Państwowej im. J. Grodka w Sanoku i w porozumieniu z reprezentacją związków zawodowych działających w Uczelni wybrała Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Pekao TFI) do zarządzania i prowadzenia PPK.

Wpłaty finansowane przez Uczelnię oraz wpłaty uczestnika PPK co do zasady, przekazywane są do instytucji finansowej do ostatniego dnia miesiąca w którym zostały obliczone i pobrane od wynagrodzenia. W przypadkach wynikających z przepisów ustawy o PPK wpłaty przekazywane są nie później niż, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczone i pobrane. Środki gromadzone w PPK są inwestowane w funduszach inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna automatycznie dostosowuje się do wieku uczestnika – są to tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Uczestnik PPK ma możliwości podejmowania decyzji dotyczących dysponowania środkami, m.in. wycofania środków z PPK, czy zmiany funduszu zdefiniowanej daty.

Zapis do programu PPK

 • Do programu obowiązuje automatyczny zapis osób zatrudnionych, które ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły 55 lat i nie złożyły deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 • Osoby, które ukończyły 55 rok życia, ale nie ukończyły 70 roku życia, mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek, składając wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 • Osoby, które ukończyły 70 rok życia, nie mogą przystąpić do PPK.

Za osoby zatrudnione dla celów ustawy o PPK uważa się podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych m.in.: 

 • pracowników, z wyjątkiem młodocianych,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18 rok życia,  
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia),
 • które ukończyły 18 rok życia,
 • osoby wskazane wyżej, przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji.

Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Uczelnia zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej. Po zawarciu tej umowy pracownik staje się uczestnikiem PPK. Umowę o prowadzenie PPK Uczelnia zawiera 8 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w Uczelni.

Jeśli Uczelnia nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia umowę uważa się za zawartą z mocy ustawy o PPK.

Nowo zatrudniona osoba, która nie złoży, nie później niż 3 dni przed terminem zawarcia w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, stanie się uczestnikiem programu. Osoba zatrudniona, która ukończyła 55 rok życia i nie ukończyła 70 roku życia zostanie uczestnikiem programu jeśli złoży wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Wniosek ten obowiązuje od momentu jego otrzymania przez Dział Kadrowo-Płacowy.

Uczestnictwo w programie PPK

Uczestnik PPK może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie, składając w Dziale Kadrowo-Płacowym deklarację o rezygnacji z dokonywanych wpłat do PPK.

Uczestnik PPK, któremu po ustaniu zatrudnienia w Uczelni przysługiwałoby wynagrodzenie, może złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed wypłatą tego wynagrodzenia.

Złożenie przez pracownika deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obliguje Uczelnię do zaprzestania ich odprowadzania do instytucji finansowej począwszy od momentu, w którym pracownik taką deklarację złożył. Wpłaty pobrane ale nie przekazane do Pekao TFI podlegają zwrotowi. O złożeniu deklaracji Uczelnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej złożenia, informuje instytucję finansową.

Pracownik, który ukończył 18 rok życia, ale nie ukończył 55 lat, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK a chce ją wycofać, czyli - w zależności od tego kiedy taka deklaracja była złożona - albo chce zostać uczestnikiem PPK albo, będąc już uczestnikiem chce wznowić odprowadzanie wpłat na rachunek PPK powinien złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Uczestnik programu, który ukończył 55 rok życia, ale nie ukończył 70 lat, który wcześniej złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK może ponownie odprowadzać wpłaty do PPK składając wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Wpłaty do PPK nie będą dokonywane za pracownika będącego uczestnikiem programu, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK a następnie po ukończeniu 70 roku życia złożył wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK powinien zostać złożony w Dziale Kadrowo-Płacowym.

Powyższe oznacza, że każda osoba zatrudniona niezależnie od tego czy nie przystąpiła do PPK czy jest uczestnikiem PPK, która złożyła deklarację o rezygnacji może w dowolnym momencie, ale nie później niż do przedednia 70 urodzin, przystąpić do programu.

Jeżeli wniosek o dokonywanie wpłat do PPK złoży osoba zatrudniona, która nie była uczestnikiem PPK, obowiązek naliczenia wpłat do PPK będzie poprzedzony obowiązkiem zawarcia w imieniu i na rzecz tej osoby umowy o prowadzenie PPK. Umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta niezwłocznie - tak, aby wpłaty zostały naliczone, pobrane i przekazane do instytucji finansowej od najbliższego wynagrodzenia wypłacanego po złożeniu wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

Jeśli wniosek taki złoży uczestnik PPK, który wcześniej złożył deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK, Uczelnia zobowiązana jest wznowić wpłaty do PPK. Wpłaty będą naliczane i pobierane już od najbliższego wynagrodzenia, wypłacanego w miesiącu złożenia wniosku a ich przekazanie do Pekao TFI nastąpi od 1. do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Jeżeli wniosek uczestnika PPK zostanie złożony po wypłacie wynagrodzenia w danym miesiącu to pierwsze wpłaty zostaną naliczone, pobrane i dokonane do instytucji finansowej w kolejnym miesiącu.

Wpłaty do PPK

Uczelnia i pracownik finansują wpłaty podstawowe oraz – jeśli tak zdecydują – wpłaty dodatkowe.

Uczelnia jest zobowiązana do finansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika. Może także zdecydować o finansowaniu wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia (łącznie maksymalnie 4%).

Uczestnik PPK co miesiąc przeznacza na PPK 2% swojego wynagrodzenia. Może także zadeklarować finansowanie wpłaty dodatkowej – w wysokości do 2% wynagrodzenia (łącznie maksymalnie 4%) składając deklarację w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK. Uczestnik może w dowolnym czasie zrezygnować z wpłaty dodatkowej. W tym celu powinien złożyć ponownie powyższą deklarację zmieniając swoje oświadczenie.

Uczestnik programu, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiacu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia ma możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do 0,5% wynagrodzenia składając deklarację w zakresie finansowania wpłat podstawowych do PPK. Uczestnik może w dowolnym czasie powrócić do wpłaty w podstawowej wysokości poprzez zmianę oświadczenia i ponowne złożenie powyższej deklaracji.

Wpłatę dodatkową albo podstawową w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika Uczelnia naliczy i pobierze od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym pracownik zadeklarował finansowanie wpłaty w zmienionej wysokości.

Na rachunek uczestnika PPK trafią także dopłaty od Państwa: jednorazowa wpłata powitalna (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł). Wpłatę powitalną otrzyma każdy, kto przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem PPK i za co najmniej 3 miesiące dokonał wpłat do PPK. Dopłatę roczną otrzyma ten uczestnik PPK, którego wpłaty na rachunek PPK w danym roku wyniosą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnik, którego wpłaty podstawowe są niższe niż 2%, musi zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

Ponowny automatyczny zapis (autozapis) do PPK

Co 4 lata, począwszy od 1 marca 2023 roku, przestają obowiązywać deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone zarówno przez uczestników PPK, jak i przez osoby zatrudnione w imieniu których - na skutek złożenia tej deklaracji – nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK.

Jeżeli uczestnik PPK nie ponowi deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, od wynagrodzenia wypłacanego mu w marcu będą obliczanie i pobierane wpłaty do PPK. Wpłaty te zostaną przekazane do Pekao TFI od 1 do 15 kwietnia. W przypadku pracownika, który do końca lutego nie został uczestnikiem PPK, jeżeli w marcu nie ponowi on deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK będzie poprzedzone zawarciem w imieniu i na rzecz tego pracownika umowy o prowadzenie PPK.

Wpłaty za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK a przed 1 kwietnia ukończył 55 rok życia będą wznowione w powyższych terminach wyłącznie na wniosek o dokonywanie wpłat do PPK złożony do ostatniego dnia lutego. Wpłaty do PPK za osobę zatrudnioną, niebędącą uczestnikiem PPK, która przed 1 kwietnia ukończył 55 rok życia będą obliczanie i pobierane w marcu oraz przekazane do instytucji finansowej w kwietniu po złożeniu przez tę osobę wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK do ostatniego dnia lutego. W przypadku złożenia odpowiedniego wniosku w marcu lub później, wniosek ten zostanie uwzględniony na zasadach ogólnych.

Uczelnia nie dokona wpłat do PPK jeżeli uczestnik programu po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK a przed 1 kwietnia ukończył 70 rok życia.

O wznowieniu wpłat za uczestnika PPK Uczelnia poinformuje instytucję finansową.

Rachunek PPK

Fundusze dokonują przeliczenia dokonywanych wpłat na jednostki uczestnictwa oraz zapisują te jednostki na prywatnym rachunku uczestnika PPK. Dostęp do rachunku PPK umożliwia nie tylko monitorowanie stanu oszczędności ale także dysponowanie środkami zgromadzonymi na tym rachunku.

Aby ułatwić  dostęp do informacji o środkach zgromadzonych w PPK Pekao TFI udostępniło Usługę e-PPK Pekao TFI, czyli specjalny serwis online, w którym można sprawdzić stan swojego konta PPK, zaktualizować wybrane dane, złożyć wybrane oświadczenia i dyspozycje.

Transfer środków PPK nowo zatrudnionej osoby

Nowo zatrudniony pracownik, który w okresie zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy był uczestnikiem PPK - w terminie 7 dni od terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK - powinien złożyć oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK w jego imieniu i na jego rzecz.

Niezwłocznie po otrzymaniu takiego oświadczenia Uczelnia informuje uczestnika PPK o obowiązku złożenia, w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową, czyli przelanie jego dotychczasowych oszczędności zgromadzonych w PPK na jego nowy rachunek PPK w Pekao TFI.

Uczestnik programu może w ciągu 7 dni, pisemnie poinformować pracodawcę o braku zgody na złożenie takiego wniosku składając w Dziale Kadrowo-Płacowym oświadczenie o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową.

W przypadku braku zgody uczestnika PPK na złożenie wniosku w sprawie transferu środków z jego rachunku PPK do Pekao TFI, środki dotychczas zgromadzone pozostają na dotychczasowym rachunku PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Po upływie wymienionych terminów pracownik może samodzielnie dokonywać transferu środków między swoimi rachunkami PPK składając odpowiednią dyspozycję bezpośrednio do instytucji finansowej.

Zmiana instytucji zarządzającej PPK

W przypadku wypowiedzenia umowy dotychczasowej instytucji finansowej PPK i zawarcia umowy z inną instytucją Uczelnia, w terminie 7 dni od zawarcia nowej umowy o zarządzanie PPK:

 • zawrze z nową instytucją finansową, w imieniu i na rzecz uczestnika programu, umowę o prowadzenie PPK,
 • poinformuje uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową do nowej instytucji. Uczestnik programu może w ciągu 7 dni, pisemnie poinformować pracodawcę o braku zgody na złożenie takiego wniosku składając w Dziale Kadrowo-Płacowym oświadczenie o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową. Środki dotychczas zgromadzone pozostają wówczas na dotychczasowym rachunku PPK.

Zwrot środków PPK nienależnie pobranych

W przypadku wpłat do PPK, które okazały się nienależne w całości lub w części, Uczelnia przekaże kwotę, którą jest obowiązana zwrócić danej osobie niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania tej kwoty od instytucji finansowej na rachunek bankowy Uczelni.

Prywatność środków gromadzonych na rachunku PPK

Pieniądze gromadzone w PPK są prywatną własnością uczestnika PPK. Podlegają dziedziczeniu oraz podziałowi w przypadku rozwodu.

Ponadto uczestnik PPK może w dowolnym czasie:

 • bez podawania przyczyny dokonać wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, pomniejszonych o podatek od zysków kapitałowych, 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy, środki pochodzące z dopłat od państwa,
 • wypłacić do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK w przypadku swojej choroby, swojego dziecka lub współmałżonka (w razie zdiagnozowania jednej z jednostek chorobowych wskazanych w ustawie o PPK - odrębny katalog dla osoby dorosłej i dla dziecka), całkowitej niezdolności do pracy bądź umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • wypłacić do 100% środków zgromadzonych na rachunku PPK z przeznaczeniem na wkład własny przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Z tej możliwości mogą skorzystać ci uczestnicy, którzy w dniu złożenia wniosku o wypłatę środków nie ukończyli 45 lat. Pieniądze pożyczone na wkład własny należy zwrócić w ustawowym terminie.

Wypłata środków PPK po 60 roku życia

Uczestnik będzie mógł wypłacić zgromadzone oszczędności z chwilą ukończenia 60 lat. W domyślnym wariancie otrzyma wówczas:

 • jednorazową wypłatę, wynoszącą 25% zgromadzonych środków,
 • pozostałe 75% oszczędności  wypłacone w 120 miesięcznych ratach (istnieje możliwość zwiększenia liczby rat).

Wypłata wszystkich zgromadzonych środków w co najmniej 120 ratach będzie zwolniona z podatku. Każde zmniejszenie liczby rat poniżej 120, w których wypłacane będą środki – w tym wypłata całej kwoty jednorazowo – będzie się wiązać z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Dodatkowe informacje

Pekao TFI S.A.

 Oficjalny portal Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK (mojeppk.pl)

Wzory deklaracji, oświadczeń i wniosków

Dokumenty wymagające formy pisemnej muszą być złożone w Uczelni, w Dziale Karowo-Płacowym:

1. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
2. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (dla osób, które wcześniej złożyły rezygnację z wpłat do PPK),
3. Oświadczenie o braku zgody na złożenie wniosku o wpłatę transferową (dotyczy środków zgromadzonych na rachunkach PPK),

Dokumenty niewymagające formy pisemnej mogą być złożone w Uczelni, w Dziale Karowo-Płacowym lub przesłane w formie elektronicznej:

4. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (osoby w wieku 55-70 lat),
5. Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK (wpłaty dodatkowej w wysokości do 2% wynagrodzenia),
6. Deklaracja w zakresie finansowania wpłat podstawowych do PPK (obniżenie wpłaty podstawowej do 0,5% wynagrodzenia nieprzekraczającego 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia),
7. Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK (u poprzednich pracodawców).

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są w Dziale Kadrowo-Płacowym (pok.209), w Pulpicie pracownika oraz w zakładce - Dokumenty do pobrania.

Powyższe dokumenty można pobrać również na stronie:

Wszelkie pytania do  Pekao TFI S.A. prosimy kierować na adres mailowy: ppk_info@pekaotfi.pl  tel. infolinii: 801 641 641.

W Uczelni osobą do kontaktu ws. PPK jest mgr Aneta Żerlak, tel. 13 46 559 32, mail: kadry-place@up-sanok.edu.pl; azerlak@up-sanok.edu.pl 

 

 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję