Zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku z dnia 17 lutego 2021 r. wprowadzony w życie zarządzeniem Rektora nr 10/21.

Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, a także od środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu.

Środki Funduszu przeznacza się na:

 • dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”
 • udzielanie pomocy materialno - rzeczowej lub finansowej (zakup paczek świątecznych dla uprawnionych dzieci, zapomogi w formie bezzwrotnej pomocy finansowej, zapomogi z tytułu szczególnie trudnej sytuacji materialnej),
 • działalność kulturalną, turystyczną oraz sportowo-rekreacyjną,
 • wypłatę świadczeń pieniężnych przed Świętami Bożego Narodzenia,
 • udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe.

Do korzystania z Funduszu są uprawnieni:

 • pracownicy Uczelni, w tym pracownicy Uczelni przebywający na urlopach wychowawczych, oraz członkowie ich rodzin;
 • emeryci i renciści Uczelni – byli pracownicy Uczelni oraz członkowie ich rodzin;
 • członkowie rodziny po zmarłym pracowniku Uczelni lub emerycie, renciście – byłym pracowniku Uczelni, jeśli pozostawali na jego utrzymaniu.

Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowanej z ZFŚS jest wniosek osoby uprawnionej oraz jej oświadczenie o wysokości dochodu brutto na osobę w rodzinie.

Do 30 kwietnia każdego roku składa się wnioski w zakresie:

 • dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasów  pod gruszą”,
 • paczek świątecznych,
 • świadczeń pieniężnych przed Świętami Bożego Narodzenia.

W przypadku pracowników zatrudnionych po 30 kwietnia wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do końca października tego samego roku. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski w zakresie:

 • pożyczek na cele mieszkaniowe,
 • zapomóg.

nie są ograniczone wyżej wymienionymi terminami.

Środkami ZFŚS administruje Rektor za pośrednictwem Kanclerza. Obsługę administracyjną prowadzi Dział Kadrowo-Płacowy.

Wzory dokumentów o przyznanie każdej z form pomocy socjalnej dostępne są, wersji papierowej w Dziale Kadrowo-Płacowym (pok. 208) oraz w Pulpicie pracownika. Wniosek o udzielenie świadczeń ze środków ZFŚS oraz Wnioski o udzielenie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej dostępne są również zakładce - Dokumenty do pobrania.

Uzupełnione wnioski należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym (pok. 208).

Osobą do kontaktu ws. ZFŚS jest mgr Katarzyna Dereń, tel.: 13 46 559 66, mail: kadry-place@up-sanok.edu.pl; kderen@up-sanok.edu.pl 

 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję