Dostępność cyfrowa

Poniższe oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej www.up-sanok.edu.pl opublikowanej 29.12.2020 r. (aktualizowanej na bieżąco).

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wyżej wymienioną ustawą. Strona posiada funkcję zmiany kontrastu oraz trójstopniowego skalowania wielkości czcionki. Trwają prace nad kolejnymi dostosowaniami do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Niezgodności lub wyłączenia w kontekście wyżej wymienionej ustawy:

 1. część filmów nie posiada napisów dla osób niedosłyszących i głuchych,
 2. część tekstu nie jest odczytywalna maszynowo (np. pliki pdf w formie skanów),
 3. mapy nie są odczytywalne maszynowo,
 4. brak tekstu alternatywnego dla zamieszczonych zdjęć.

Uwagi dotyczące niezgodności lub wyłączeń:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Wojciechem Pajestką (tel. +48134655978, wpajestka@up-sanok.edu.pl, Sanok ul. Mickiewicza 21, bud. A, pok. 113)

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku umiejscowiona jest

 1. w budynkach A, B, D, E, F, G na ul. Mickiewicza 21, 38–500 Sanok (w tym administracja uczelni, hala sportowa oraz instytuty)
 2. oraz w budynku C na ul. Reymonta 6, 38–500 Sanok (Instytut Techniczny).

Działalność dydaktyczna uczelni jest prowadzona przez uczelnię we wszystkich budynkach (student danego kierunku może mieć w grafiku zajęcia poza podstawowym budynkiem swojego instytutu).

Obsługa administracyjna studentów jest prowadzona we wszystkich budynkach poza budynkiem E (student korzysta z usług sekretariatu w swoim instytucie oraz głównego Działu Toku Studiów w budynku A).

W budynkach C, D, E, F, G znajdują się windy wyposażone w poręcz oraz lustro naprzeciw ściany z wewnętrznym panelem sterującym oznaczonym alfabetem Braille’a (bez udźwiękowienia). Kabiny są dobrze oświetlone. W budynkach A i B brak jest wind. Osoby z niepełnosprawnościami mogą tam skorzystać ze schodołazu i pomocy pracowników obsługi uczelni.

Dodatkowo w budynku D znajduje się platforma umożliwiająca osobie na wózku inwalidzkim dostęp do jednej z sal.

We wszystkich budynkach brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze tylko w budynkach C, D, E, F, G. Drzwi toalet oznaczone są piktogramami z nadrukiem Braille’a. W budynkach A i B przeprowadzona będzie przebudowa pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

W głównej auli uczelni w budynku E brak platformy i pochylni umożliwiającej wjazd wózkiem inwalidzkim na scenę znajdującą się ok. 1 metr powyżej podłogi.

Przed budynkami uczelni wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Chodnik przed budynkami A, B i D może utrudniać poruszanie się na wózku inwalidzkim i o kulach ze względu na zastosowaną kostkę brukową.

Do wszystkich budynków i pomieszczeń można wejść z psem asystującym (psem przewodnikiem, psem asystentem, psem sygnalizującym).

We wszystkich budynkach brak pętli indukcyjnych (można wypożyczyć pętle mobilne), nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak planów tyflograficznych i oznaczeń piktogramami alfabetem Braille’a (poza toaletami).

Pomocy w poruszaniu się po uczelni mogą udzielić pracownicy obsługi. Kontakt telefoniczny w tej sprawie:

 1. Mickiewicza 21, +48134655969
 2. Reymonta 6, +48134655981
 3. Zastępca Kanclerza, +48134655968  

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 We wszystkich budynkach brak stacjonarnych pętli indukcyjnych (można wypożyczyć pętle mobilne). W uczelni można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (realizacja do 3 dni roboczych).

 

Powyższą deklarację sporządzono dnia: 16.02.2024 r.

na podstawie samooceny przeprowadzonej przez uczelnię.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję