IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

21.06.2021

22JPieZlVM8AAAAASUVORK5CYII=

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
,,Na pograniczach kultur i narodów. Swoi – Obcy – Inni''.
Sanok, 16-18 września 2021 roku

 

ORGANIZATORZY

8PNbhudF+29jYAAAAASUVORK5CYII=

9hSQAAAAASUVORK5CYII=

 

PATRONAT NAUKOWY

gwy7Eqr7bRkAAAAASUVORK5CYII=

Pogranicze” to pojęcie o szerokim polu znaczeniowym, wyrażające zarówno bariery jak i obszary przenikania się - odmiennych kultur, religii, narodów i grup etnicznych, systemów ekonomicznych i prawnych. Jako miejsce, pogranicze stanowi szczególnie odpowiedni kontekst dla wymiany myśli i doświadczeń, a jeśli przebiega ona w instytucji akademickiej, może stać się zalążkiem międzynarodowego naukowego dialogu i lokalnego oddziaływania społecznego. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku stanie się po raz kolejny takim miejscem w trakcie IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Na pograniczach kultur i narodów. Swoi-Obcy-Inni".

Organizatorzy zapraszają do udziału w niej badaczy, edukatorów i społecznych ambasadorów wielokulturowości pogranicza z Polski i z zagranicy, zainteresowanych zagadnieniami historii, socjologii, ekonomii, pedagogiki, kultury i sztuki obszarów na granicy państw i narodowości.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:

 Historyczno- kulturowa przestrzeń pogranicza:

 • poczucie tożsamości narodowej i mniejszości narodowych na pograniczach,
 • przemiany obyczajowości świeckiej i religijnej, dorocznej i rodzinnej,
 • wyznania, kościoły, religie i ich relacje na pograniczach,
 • struktury kościelne na pograniczach,
 • sztuka sakralna na pograniczach: rewaloryzacja – działania konserwatorskie i muzealne,
 • artysta (z) pogranicza i współczesne formy upowszechniania sztuki pogranicza,
 • dyfuzja kultur na pograniczach,
 • dziedzictwo na pograniczach (kłopotliwe, sfragmentaryzowane, pluralistyczne, dziedzictwo jako produkt),
 • historia i współczesność polityki i gospodarki regionów pogranicznych
 • pogranicze w polityce kulturalnej i strategiach rozwoju regionów i subregionów.

Społeczno - ekonomiczne konteksty funkcjonowania narodów pogranicza:

 • sposoby określania tożsamości grupy, wspólnoty, jednostki w relacji do „innego” i do „swojego” – konflikty czy tolerancja,
 • społeczeństwo wielokulturowe
 • przemiany demograficzne na obszarach pogranicza
 • ekonomiczno-społeczny wymiar relacji transgranicznych - perspektywy i dylematy
 • migracje ekonomiczne
 • niepełnosprawność– doświadczenie dyskryminacji
 • przedsiębiorczość oraz przemysły kreatywne na pograniczach - szanse i bariery rozwoju
 • relacje społeczne i kulturowe na pograniczach i na styku etnosów, wyznań, kultur, narodów
 • zdrowie na pograniczach
 • bezpieczeństwo wewnętrzne na pograniczach.

Edukacja i nauka jako czynniki rozwoju społeczności pogranicza:

 • edukacyjny wymiar synergii społeczeństw pogranicza,
 • szkoła (wyższa) wobec zjawisk migracyjnych – przemiany instytucjonalne,
 • transnarodowe dzieciństwo – doświadczenia dzieci osób migrujących i dzieci-migrantów,
 • migracje edukacyjne – motywacje, doświadczenia, wybory zawodowe studentów-obcokrajowców,
 • niepełnosprawność i migracja - doświadczanie dyskryminacji w edukacji w perspektywie intersekcjonalnej.

 KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 •  dr hab. Robert Lipelt, prof. UP - Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku – przewodniczący
 • dr hab. Michał Kwiatkowski, prof. APS - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej - z-ca przewodniczącego
 • dr hab. Jarosław Kita, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, V-ce Przewodniczący KNP PAN, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • dr hab. Zbigniew Libera, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Mirosław J. Szymański, V-ce Przewodniczący KNP PAN, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • Siergiej Trojan, Dyplomatyczna Akademia Ukrainy w Kijowie
 • Bohdan Yuskiv, Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny
 • dr hab. Tomasz Chomiszczak, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • dr hab. Mirosława Pindór, prof. UŚ - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Danuta Uryga, prof. APS - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr Justyna Bluszcz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • dr Piotr Frączek, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • dr Jolanta Karolczuk, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • dr Katarzyna Serwatko, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • dr Krzysztof Symela, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

PARTNERZY KONFERENCJI:

 • Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 • Muzeum Historyczne w Sanoku
 • Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

PUBLIKACJE ARTYKUŁÓW NAWIĄZUJĄCYCH DO WYSTĄPIEŃ KONFERENCYJNYCH

W bieżącym roku proponujemy uczestnikom Konferencji możliwość zamieszczenia artykułów w jednej z kilku publikacji (lista poniżej). Decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do monografii lub czasopisma podejmuje Komitet Naukowy konferencji. Autor(-rzy) artykułu zobowiązani będą do zredagowania tekstu według wymagań określonych dla monografii lub czasopisma.

1. Artykuły o tematyce historyczno-kulturowej oraz społeczno-ekonomicznej będą mogły zostać opublikowane w monografii pod redakcją naukową.

 • NA POGRANICZACH (monografia pod redakcją naukową)
  - język: PL
  - warunki przyjęcia: pozytywne recenzje wydawnicze
  - liczba punktów MEiN 2021: 20
  - więcej:  https://animoto.com/play/HuxfCjrLd0w2Pic8iQ5obg
  - email: pogranicza@up-sanok.edu.pl

CG+zPqqHZn1Msv8PgR0GcD0eM5kAAAAASUVORK5C

2. Autorom artykułów tematycznie wpisującym się w zagadnienia pedagogiki i andragogiki, również o charakterze interdyscyplinarnym (historycznym, społecznym, ekonomicznym), będzie proponowane opublikowanie tekstu w jednym z poniższych czasopism:

 • Edukacja Ustawiczna Dorosłych (czasopismo naukowe)
  - język: PL
  - warunki przyjęcia: pozytywne 2 recenzje naukowe (zewnętrzne)
  - liczba punktów MEiN 2021: 20
  - więcej: www.edukacjaustawicznadoroslych.eu

y0KnAAAAAElFTkSuQmCC

 • Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo (czasopismo naukowe)
  - język: PL,
  - warunki przyjęcia: pozytywne 2 recenzje naukowe (zewnętrzne)
  - liczba punktów MEiN 2021: 20
  - więcej: https://cnsonline.pl

B5K8XwZdeyWLAAAAAElFTkSuQmCC

 • Szkoła Specjalna (czasopismo naukowe)
  - język: PL,
  - warunki przyjęcia: pozytywne 2 recenzje naukowe (zewnętrzne)
  - liczba punktów MEiN 2021: 40
  - więcej: https://e-szkolaspecjalna.pl

gSrldswpBJOHx5MGjZ3A9LnYFCcNmjRYig0WS23S

 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (czasopismo naukowe)
  - język: PL,
  - warunki przyjęcia: pozytywne 2 recenzje naukowe (zewnętrzne)
  - liczba punktów MEiN: 40
  - więcej: https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl

AUFPIhRTKX9rAAAAAElFTkSuQmCC

 • Praca Socjalna (czasopismo naukowe)
  - język: PL
  - warunki przyjęcia: pozytywne 2 recenzje naukowe (zewnętrzne)
  - liczba punktów MEiN: 40
  - więcej: https:// e-pracasocjalna.pl

 DAbwdm5RqVVT3315miCRd5E+bQrvsA3T+ch9CDrC

 • INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDAGOGY, INNOVATION AND NEW TECHNOLOGIES (IJPINT) (czasopismo naukowe)
  - język: ENG
  - warunki przyjęcia: pozytywne 2 recenzje naukowe (zewnętrzne)
  - liczba punktów: 20
  - więcej: https://ijpint.com

w3AAAAAElFTkSuQmCC

WARUNKI  UCZESTNICTWA  W  KONFERENCJI

Terminy:
Zgłoszenie chęci udziału prosimy przysyłać na załączonym formularzu na adres: pogranicza@up-sanok.edu.pl do dnia 31 lipca 2021 roku lub pocztą tradycyjną na adres: Uczelnia Państwowa w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „Pogranicza”,
Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 10 sierpnia 2021 roku, opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 10 września 2021 roku.

Koszt udziału w konferencji:

 • 510 zł – 2 noclegi, materiały konferencyjne, catering, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja;
 • 390 zł – jak wyżej, bez noclegów;
 • 450 zł – dla osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii (2 noclegi, materiały konferencyjne, catering, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja);
 • 80 zł - udział w bankiecie;
 • bez opłat – dla osób reprezentujących organizatora, Komitet Naukowy oraz partnerów konferencji.

Nr konta: PKO BP 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837
z dopiskiem: Konferencja POGRANICZE KiN 2021, Imię i Nazwisko uczestnika

KOD SWIFT: BPKOPLPW

Formularz zgłoszenia oraz najnowsze informacje o konferencji dostępne są na stronie:
www.up-sanok.edu.pl/pogranicza
Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@up-sanok.edu.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Jolanta Karolczuk – przewodnicząca, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka
dr Katarzyna Serwatko – z-ca przewodniczącej, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka
dr Jarosław Korczak – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

SEKRETARZ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
mgr Anna Futyma

 

 

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję