Zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki

HQ0h8P5JdAuAeNwOJyuxHN+n4fD4XA6DhcwDofTb

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, patrz poniższa informacja o finansowaniu z budżetu państwa, i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.

Szczegółowe informacje o WBN znajdują się na stronach licencjezasady zakupu licencjizasady korzystania z licencjizgłoszenia do WBN oraz Publikowanie otwarte. Wejścia do serwerów zasobów znajdują się na stronie Zasoby. Dostępna jest także krótka prezentacja o WBN (2018) oraz artykuł o WBN w Forum Akademickim nr 7-8/2021 “Ile płacimy za dostęp?” (2021).

Link do zasobów WBN: https://wbn.icm.edu.pl/

Akademickie Biblioteki Cyfrowe

zrzut_akadem_bibl_cyfrowe.png

Drodzy Studenci

Poniżej przedstawiamy listę repozytoriów działających na polskich uczelniach wyższych i najważniejszych ośrodkach naukowych w naszym kraju. Można z nich korzystać na zasadzie otwartego dostępu.

Uczelnie wyższe:
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
Repozytorium Cyfrowe Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Repozytorium Eny Politechniki Wrocławskiej
Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii eRIKA
Repozytorium Naukowe Politechniki Poznańskiej
Repozytorium Politechniki Krakowskiej
Repozytorium Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych
Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernik

Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego
Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego
Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocłowskiej
Repozytorium Wyższej Szkoły Biznesu

Biblioteki tematyczne:

Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa Informatyki
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa
Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących
Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny i Farmacji
Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
e-kolekcja Czasopism Polskich

e-Zasoby Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
Polonijna Biblioteka Cyfrowa
Repozytorium Biblioteka Cyfrowa – Instytut Podstaw Informatyki PAN
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Repozytorium Cyfrowe Instytutu Historii PAN
Repozytorium Cyfrowe Poloników
Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych
PAUart – Katalog Zbiorów Artystycznych i Naukowych Polskiej Akademii Umiejętności
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Statystyczna Biblioteka Cyfrowa
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
Zbrojownia – Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

Inne instytucje naukowe:
Biblioteka Otwartej Nauki
Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe
Cyfrowe Muzeum Narodowe
Repozytorium Instytucjonalne Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

Archiwa historyczne:
Archiwum Akt Nowych
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Armarium – Dominikańska Biblioteka Cyfrowa
Cyfrowe Archiwum KK NSZZ Solidarność
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej
Repozytorium Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie

Największe biblioteki regionalne:
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Polecamy również Sanocką Bibliotekę Cyfrową http://sanockabibliotekacyfrowa.pl/dlibra 

zrzut_logo_leg_kult.png

żródło: https://legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji [on-line] dostęp z dnia 23.03.2021r.

Biblioteki cyfrowe

Katalog akademickich bibliotek cyfrowych

działających na polskich uczelniach wyższych i najważniejszych ośrodkach naukowych w naszym kraju. Można z nich korzystać na zasadzie otwartego dostępu.

https://legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji/strefa-dla-studentow/akademickie-biblioteki-cyfrowe/repozytoria-polskich-uczelni#gsc.tab=0

uPizgAAAABJRU5ErkJggg==

Biblioteka Narodowa (BN) https://www.bn.org.pl/ udostępnia w czytelniach 8 mln pozycji: książki i czasopisma, ikonografię, mapy, nuty, nagrania, filmy i in. Za pośrednictwem Internetu, w Cyfrowej Bibliotece Narodowej (Polona.pl) https://polona.pl/, dostępnych jest całodobowo prawie 40 tysięcy pozycji, wybranych spośród najważniejszych dla kultury polskiej (ze zbiorów BN). Polona.pl zawiera dzieła, należące do domeny publicznej. Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Wypełnia zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

wZt+yLIFCX1KgAAAABJRU5ErkJggg==

Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Kraków http://cyfrowa.biblioteka.krakow.pl/dlibra wychodzi naprzeciw nowym technologiom, które umożliwiają powszechny dostęp do zasobów bibliotecznych poprzez tworzenie cyfrowych kolekcji udostępnianych w Internecie. Liczba publikacji wynosi ponad 5 tysięcy. 

UlVxEoagRRDBQ1gigGihpBFANFjSCKgaJGEMVAUS

Biblioteka cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych https://bc.ietu.pl/dlibra  Zasoby obejmują różne dziedziny nauki z ukierunkowaniem na nauki przyrodnicze i techniczne. Większość pozycji dotyczy ekologii i ochrony środowiska. Ze względu na ich interdyscyplinarny charakter w księgozbiorze IETU znajdą się pozycje m.in. z takich dyscyplin naukowych, jak: biotechnologia, ekotoksykologia, inżynieria rolnicza, nauki o zarządzaniu, polityka regionalna, prawo, zdrowie publiczne. Oprócz pozycji z literatury i czasopism znajdą się w niej niepublikowane prace naukowo-badawcze IETU. 

 Nowe logo Biblioteki Głównej – BGPW blog

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej https://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra Zasadniczym zadaniem Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej jest stworzenie dostępu poprzez Internet do zasobów edukacyjnych i twórczości naukowej pracowników Politechniki Warszawskiej, a także do dóbr kultury o istotnym znaczeniu historycznym dla rozwoju myśli naukowej i technicznej. Prezentują także dokumenty związane z dziejami Uczelni oraz kolekcje Varsaviana (zbiór książek, zdjęć, map i innych dokumentów związanych z historią i kulturą materialną Warszawy) oraz kolekcję Ikonografia, zawierającą fotografie, grafiki i pocztówki ze zbiorów BGPW. 

Ja­giel­loń­ska Bi­blio­te­ka Cyfrowa

Ja­giel­loń­ska Bi­blio­te­ka Cyfrowa https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra  Ce­lem głów­nym pro­jek­tu jest: „O­chro­na i za­cho­wa­nie za­byt­ko­wych zbio­rów Bi­blio­te­ki Ja­giel­loń­skiej oraz roz­wój bi­blio­tecz­nych za­so­bów cy­fro­wych dla utrwa­le­nia do­rob­ku kul­tu­ro­we­go pol­skie­go pi­śmien­nic­twa sta­no­wią­ce­go ele­ment Na­ro­do­we­go Za­so­bu Bi­blio­tecz­nego 

wZt+yLIFCX1KgAAAABJRU5ErkJggg==

Rolnicza Biblioteka Cyfrowa. http://mars.cbr.edu.pl  tworzy Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie wraz z oddziałem w Puławach. Głównym założeniem Rolniczej Biblioteki Cyfrowej (RBC) jest stworzenie nieograniczonego internetowego dostępu do jej zasobów nie chronionych prawem autorskim (głównie starych druków, publikacji XIX–wiecznych i z początku XX wieku). 

Sanocka Biblioteka Cyfrowa

Sanocka Biblioteka Cyfrowa. sanockabibliotekacyfrowa.pl Podstawowym celem Sanockiej Biblioteki Cyfrowej jest umożliwienie dostępu do źródeł, które dotyczą Sanoka i Łemkowszczyzny (manuskryptów, starodruków, ikonografii) oraz popularyzowanie dziedzictwa kulturowego w regionie

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiegobcul.lib.uni.lodz.pl Założeniem Biblioteki Cyfrowej UŁ jest stworzenie dostępu do następujących rodzajów zasobów: czasopism z XIX i początków XX wieku, czasopism regionalnych „drugiego obiegu”, wybranych cennych egzemplarzy z kolekcji specjalnych: muzykalii, zbiorów ikonograficznych, zbiorów kartograficznych, starych druków. Celem projektu jest rozszerzenie i ułatwienie dostępu do zbiorów bibliotecznych i ich popularyzacja przy jednoczesnej ochronie materiałów oryginalnych. 

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa https://pbc.rzeszow.pl/dlibra jest projektem tworzenia cyfrowych zasobów piśmiennictwa i kultury regionu zainicjowanym przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. Biblioteka udostępnia druki, rękopisy, książki.

Biblioteka Cyfrowa UMCS

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra  w Lublinie jest tworzona w oparciu o zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS i zbiory prywatne pracowników naukowych UMCS. Powstające kolekcje obejmą: cyfrowe kopie zbiorów stanowiących dziedzictwo kultury europejskiej i regionalnej, kopie podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych, rozpraw doktorskich, publikacji różnego typu dotyczących Lubelszczyzny.

uwr-double-logo.png

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra

oferuje dostęp do zabytków piśmiennictwa, zbiorów edukacyjnych i wystaw, prezentujących najbardziej interesujące kolekcje wybrane z bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Kolekcje Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego obejmują zdigitalizowane zbiory, które ze względu na ich wartość historyczną, treść, format i zakres terytorialny stanowią dziedzictwo kultury europejskiej lub regionalnej. Oryginały poddane procesowi digitalizacji obejmują następujące formaty: książki (w tym stare druki), czasopisma, rękopisy, fotografie, nuty, mapy, karty pocztowe, grafiki, materiały edukacyjne, wystawy i inne. 

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa http://pbc.up.krakow.pl/dlibra oferuje dostęp do materiałów dot. szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych. Obejmuje monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego UP, materiały konferencyjne, multimedia (katalogi wystaw organizowanych w Bibliotece). Liczba publikacji wynosi ponad 6 tysięcy.

wZt+yLIFCX1KgAAAABJRU5ErkJggg==

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra  umożliwia dostęp przez Internet do książek, czasopism, fotografii, pocztówek, map, druków ulotnych, zarówno publikacji tematycznie związanych z regionem Warmii i Mazur, jak i poza regionalnych. Są to materiały współczesne oraz cenne zbiory historyczne, których wydanie sięga XVI wieku.

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (BBC)  https://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra

jest regionalną biblioteką. Celem BBC jest scalenie na wspólnej platformie oraz prezentacja w Internecie zbiorów rozproszonych w regionie, stanowiących kulturowe dziedzictwo Pomorza w jego dawnej i współczesnej różnorodności, wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej oraz publikowanie naukowego dorobku regionu.

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej http://dlibra.tu.koszalin.pl/dlibra udostępnia: publikacje wydawnictwa uczelnianego, czasopisma, biuletyny oraz prace doktorskie i habilitacyjne. Istotnym założeniem jest archiwizacja najczęściej wykorzystywanych zbiorów, do których dostęp w wypożyczalni jest utrudniony ze względu na ilość dostępnych egzemplarzy lub ich stan fizyczny. Liczba publikacji wynosi ponad 1,2 tysiąca.

 

 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję