DOKUMENTY REGULUJĄCE TOK STUDIÓW - PODANIA STUDENCKIE

Wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuję Regulamin Studiów Uczelni Państwowej  im. Jana Grodka w Sanoku. Poniżej do pobrania.
 
Szczegółowe zasady załatwiania podań studenckich reguluje Zarządzenie Rektora w sprawie postępowania przy załatwaniu podań studenckich związanych z tokiem studiów. Do pobrania poniżej oraz w zakładce Akty prawne.
 
Zasady ogólne obowiązujące przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw:
  • Sprawy związane z tokiem studiów w I instancji rozstrzyga: kierownik zakładu, dyrektor instytutu bądź wyznaczony przez rektora prorektor ds. dydaktyki.
  • Od decyzji wydanej w I instancji przysługuje studentowi odwołanie, należy go złożyć w terminie 14 dni od podebrania decyzji. Odwołanie z uzasadnieniem należy składać w Dziale Toku Studiów.
  • Student składa podanie na specjalnie przygotowanych drukach podań (wzory podań do pobrania w sekretariatach DTS, lub z plików umieszczonych poniżej). Podanie takie wypełnia się tylko w jednym egzemplarzu, pamiętając o wpisaniu wszystkich wymaganych danych. Tak wypełnione podanie składa się w DTS. UWAGA!!! W momencie składania podania pracownik DTS wpisuje datę oraz nadaje temu podaniu odpowiedni numer ewidencyjny. Numer ewidencyjny jest kolejnym numerem z rejestru podań przyjętych w DTS.
  • Decyzje w indywidualnych sprawach studentów zapadają w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (podstawa: art. 207 ust.1 Prawa o szkolnictwie wyższym). W sytuacji, gdy przemawiać będzie za tym interes studenta, sprawa będzie załatwiana ustnie, zaś treść i istotne motywy decyzji zostaną utrwalone w formie adnotacji podpisanej przez studenta (art. 109 §2 kpa w zw. z art.14 §2 kpa).
  • W pozostałych przypadkach będą wydawane decyzje pisemne (art.109 §1 kpa). Każda decyzja pisemna musi zostać doręczona studentowi. Biorąc pod uwagę specyfikę związaną z procesem studiowania oraz "mobilnością" studentów, zasadą będzie odbieranie przez studenta decyzji w DTS, w terminie 7 dni od dnia złożenia podania. Wyjątek stanowić będą sprawy, które wymagają dłuższego czasu rozpoznania. Po upływie tego terminu decyzja będzie wysyłana pocztą na adres wskazany w podaniu. Proszę więc o szczególną dbałość przy wskazywaniu adresu, pod który ma nastąpić doręczenie.
STUDIA PODYPLOMOWE

Wszystkich studentów studiów podyplomowych obowiązuję Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Poniżej do pobrania.

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję