W Zakładzie Pedagogiki UP im. Jana Grodka w Sanoku kształcimy studentów na dwóch kierunkach:

1) kierunek Pedagogika

Specjalności:

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna,

- psychoprofilaktyka z interwencją kryzysową - NOWOŚĆ!!!

Studia licencjacie (trwające 3 lata) odbywają się w trybie stacjonarnym, 26+ lub niestacjonarnym.

2) kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie (trwające 5 lat) odbywają się w trybie stacjonarnym oraz 26+.

 

Ad 1) Pierwszy rok studiów na kierunku PEDAGOGIKA jest wspólny dla specjalności.

Pod koniec pierwszego roku studenci wybierają jedną z dostępnych specjalności, by od drugiego roku rozpocząć kształcenie zgodne z zainteresowaniami.

Poniżej przybliżone zostaną obie specjalności.

 

Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna.

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Ma umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy oraz kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Jest przygotowany do rozpoznawania i wspierania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, a w szczególności:

  • uczniów zdolnych,
  • uczniów z grup ryzyka rozwoju, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • uczniów zaniedbanych środowiskowo,
  • uczniów pozostających w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych.

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

  

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje w zakresie:

- interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych;

- stawiania diagnoz i konstruowania prognoz dotyczących jednostek, grup i społeczności;

- rozwiązywania konkretnych problemów dzieci, młodzieży i dorosłych;

- prowadzenia zajęć o charakterze pozalekcyjnym i pozaszkolnym z zastosowaniem różnych metod i technik pracy;

- prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie terapii pedagogicznej;

- współpracy z instytucjami środowiska lokalnego.

 

Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w:

> placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

> ośrodkach adaptacyjnych,

> instytucjach pomocy i opieki społecznej,

> ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,

> domach dziecka,

> pogotowiach opiekuńczych,

> schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie,

> ośrodkach szkolno-wychowawczych,

> internatach, bursach,

> świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,

> instytucjach profilaktyki społecznej,

> organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych,

> w szkole (przygotowanie pedagogiczne) na stanowisku pedagoga szkolnego (po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra),

> sądownictwie w charakterze wychowawcy, opiekuna, doradcy oraz kuratora sądowego.

Absolwenci po ukończeniu trzyletniego procesu edukacji podejmą dalsze kształcenie na studiach dwuletnich magisterskich i będą w pełni przygotowani do pełnienia roli nauczyciela, tym samym odpowiadać na aktualne i przyszłe potrzeby rynku pracy.

Połączenie terapii pedagogicznej ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przygotuje absolwentów do realizacji zadań pedagoga określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Specjalność: psychoprofilaktyka z interwencją kryzysową:

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną i psychologiczną, historyczno-filozoficzną i socjologiczną niezbędną do zrozumienia problemów współczesnego świata i jego wpływu na społeczeństwo, w tym na rodzinę i dziecko, ucznia i wychowanka. Nabywa umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z sytuacją kryzysową wymagającą profesjonalnej, skutecznej i szybkiej interwencji. Doskonali wiedzę oraz kompetencje w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z kryzysem społecznym oraz wspierania w tym aspekcie dzieci i młodzież, a w szczególności:
- dzieci i młodzież pochodzącą z rodzin zagrożonych przemocą, uzależnieniami i innymi czynnikami zaburzającymi prawidłowe funkcjonowanie rodziny,

- dzieci i młodzież w sytuacji traumy,

- uczniów z niepowodzeniami szkolnymi,

- uczniów i wychowanków z trudnościami adaptacyjnymi,

- dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi,

- opiekunów prawnych/rodziców w sytuacjach traumatycznych i kryzysowych.

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości społecznej i terapeutyczno-wychowawczej.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje w zakresie:
- interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych,

- stawiania diagnoz i konstruowania programów terapeutycznych dotyczących jednostek, grup i społeczności,

- rozwiazywania konkretnych problemów dzieci, młodzieży i dorosłych,

- prowadzenia terapii w sytuacji traumy za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi pracy,

- współpracy z instytucjami pomocowymi na rzecz wspierania dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w:
- placówkach edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczych,

- w centrach interwencji kryzysowych,

- ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

- w ośrodkach kuratorskich,

- instytucjach pomocy i opieki społecznej,

- ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka,

- pogotowiach opiekuńczych,

- schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie,

- ośrodkach szkolno-wychowawczych,

-  internatach, bursach,

- świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,

- instytucjach profilaktyki społecznej, organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych oraz

- w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej (po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra).


Absolwenci po ukończeniu trzyletniego procesu edukacji podejmą dalsze kształcenie na studiach dwuletnich magisterskich i będą w pełni przygotowani do pełnienia roli pedagoga/terapeuty a tym samym odpowiadać na aktualne i przyszłe wyzwania zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej i wymagań rynku pracy.

Połączenie terapii pedagogicznej ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przygotuje absolwentów do realizacji zadań pedagoga określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1798). Absolwenci kończąc trzyletni tok studiów wyższych zawodowych otrzymują tytuł licencjata. Mają możliwość kontynuowania edukacji na studiach magisterskich tej samej lub zbliżonej specjalności.

Ad 2) kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Program kształcenia obejmuje problematykę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki,  uwzględnia zagadnienia, które umożliwiają słuchaczom zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania profesjonalnej i efektywnej pracy nauczyciela, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych, komunikacji interpersonalnej oraz dokonywania ewaluacji swoich działań. Głównym celem studiów podejmowanych przez kandydatów jest przygotowanie do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dla kierunku praktycznego, absolwent Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie osobą posiadającą szereg umiejętności potrzebnych do zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III. Absolwent posiada rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne zorientowane na prowadzenie zajęć zintegrowanych w przedszkolu i w klasach  I-III szkoły podstawowej. W toku studiów uzyskuje kwalifikacje metodyczne z zakresu edukacji elementarnej. Szczególnie cenne w przygotowaniu absolwentów jest wykształcenie umiejętności spójnego zintegrowanego stosowania metodyk w praktyce przedszkolnej i szkolnej poparte praktykami w placówkach oświatowych.

W wyniku realizacji zajęć wynikających z planu studiów absolwenci posiadają następujące kompetencje ogólne i specyficzne odnoszące się do wiedzy, umiejętności i postaw:

 > rozumienie potrzeb dzieci (w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym) oraz wszelkich innych (psychicznych, biologicznych, społecznych) uwarunkowań przyswajania wiedzy, zdobywania umiejętności, rozwoju osobowości wychowanków;

> umiejętność formułowania celów edukacyjnych dotyczących rozwoju zarówno siebie, jak i swoich wychowanków;

> znajomość podstaw programowych i programów do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

> znajomość metod i form projektowania sytuacji edukacyjnych odpowiednio do treści kształcenia, potrzeb i możliwości dzieci;

> zdolność twórczej aktywności w zakresie poszukiwania rozwiązań nowatorskich dotyczących organizacji procesu edukacyjnego skierowanego na wspomaganie rozwoju wychowanków;

> umiejętność organizowania pracy swojej i wychowanków (planowania i finalizowania działań, racjonalnego gospodarowania czasem);

> znajomość metod poznawania wychowanków oraz umiejętność diagnozowania poziomu ich rozwoju w celu właściwego dostosowania metod wspomagających proces poznawania i rozumienia świata;

> umiejętność oceniania pracy wychowanków i jej dokumentowania;

> sprawność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzicami (opiekunami) oraz pozostałymi uczestnikami procesu edukacyjnego;

> umiejętność współdziałania z innymi niż przedszkole czy szkoła instytucjami wychowującymi oraz z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym;

> rozumienie swojej roli jako propagatora inicjatyw społecznych w środowisku lokalnym, mających na celu budowanie związku placówek oświatowych z otaczającą je rzeczywistością.

 

Absolwent, który ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje tytuł magistra i może znaleźć zatrudnienie:

- w przedszkolach; zespołach i punktach przedszkolnych i innych alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,

- w oddziałach przedszkolnych przy szkole (min. dawny oddział „0”)

- w klasach I – III szkoły podstawowej,

- w szkołach i w przedszkolach integracyjnych,

- w świetlicach dziecięcych,

- w żłobkach (oddział przedszkolny),

- w domach małego dziecka.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich w pełni będzie przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję