W Zakładzie Pedagogiki UP im. Jana Grodka w Sanoku kształcimy studentów na dwóch kierunkach:

1) kierunek Pedagogika

Specjalności:

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna,

- psychoprofilaktyka z interwencją kryzysową - NOWOŚĆ!!!

Studia licencjacie (trwające 3 lata) odbywają się w trybie stacjonarnym, 26+ lub niestacjonarnym.

2) kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie (trwające 5 lat) odbywają się w trybie stacjonarnym oraz 26+.

 

Ad 1) Pierwszy rok studiów na kierunku PEDAGOGIKA jest wspólny dla specjalności.

Pod koniec pierwszego roku studenci wybierają jedną z dostępnych specjalności, by od drugiego roku rozpocząć kształcenie zgodne z zainteresowaniami.

Poniżej przybliżone zostaną obie specjalności.

 

Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna.

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Ma umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy oraz kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Jest przygotowany do rozpoznawania i wspierania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, a w szczególności:

  • uczniów zdolnych,
  • uczniów z grup ryzyka rozwoju, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • uczniów zaniedbanych środowiskowo,
  • uczniów pozostających w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych.

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

  

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje w zakresie:

- interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych;

- stawiania diagnoz i konstruowania prognoz dotyczących jednostek, grup i społeczności;

- rozwiązywania konkretnych problemów dzieci, młodzieży i dorosłych;

- prowadzenia zajęć o charakterze pozalekcyjnym i pozaszkolnym z zastosowaniem różnych metod i technik pracy;

- prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie terapii pedagogicznej;

- współpracy z instytucjami środowiska lokalnego.

 

Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w:

> placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

> ośrodkach adaptacyjnych,

> instytucjach pomocy i opieki społecznej,

> ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,

> domach dziecka,

> pogotowiach opiekuńczych,

> schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie,

> ośrodkach szkolno-wychowawczych,

> internatach, bursach,

> świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,

> instytucjach profilaktyki społecznej,

> organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych,

> w szkole (przygotowanie pedagogiczne) na stanowisku pedagoga szkolnego (po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra),

> sądownictwie w charakterze wychowawcy, opiekuna, doradcy oraz kuratora sądowego.

Absolwenci po ukończeniu trzyletniego procesu edukacji podejmą dalsze kształcenie na studiach dwuletnich magisterskich i będą w pełni przygotowani do pełnienia roli nauczyciela, tym samym odpowiadać na aktualne i przyszłe potrzeby rynku pracy.

Połączenie terapii pedagogicznej ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przygotuje absolwentów do realizacji zadań pedagoga określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Specjalność: psychoprofilaktyka z interwencją kryzysową:

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną i psychologiczną, historyczno-filozoficzną i socjologiczną niezbędną do zrozumienia problemów współczesnego świata i jego wpływu na społeczeństwo, w tym na rodzinę i dziecko, ucznia i wychowanka. Nabywa umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z sytuacją kryzysową wymagającą profesjonalnej, skutecznej i szybkiej interwencji. Doskonali wiedzę oraz kompetencje w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z kryzysem społecznym oraz wspierania w tym aspekcie dzieci i młodzież, a w szczególności:
- dzieci i młodzież pochodzącą z rodzin zagrożonych przemocą, uzależnieniami i innymi czynnikami zaburzającymi prawidłowe funkcjonowanie rodziny,

- dzieci i młodzież w sytuacji traumy,

- uczniów z niepowodzeniami szkolnymi,

- uczniów i wychowanków z trudnościami adaptacyjnymi,

- dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi,

- opiekunów prawnych/rodziców w sytuacjach traumatycznych i kryzysowych.

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości społecznej i terapeutyczno-wychowawczej.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje w zakresie:
- interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych,

- stawiania diagnoz i konstruowania programów terapeutycznych dotyczących jednostek, grup i społeczności,

- rozwiazywania konkretnych problemów dzieci, młodzieży i dorosłych,

- prowadzenia terapii w sytuacji traumy za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi pracy,

- współpracy z instytucjami pomocowymi na rzecz wspierania dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w:
- placówkach edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczych,

- w centrach interwencji kryzysowych,

- ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

- w ośrodkach kuratorskich,

- instytucjach pomocy i opieki społecznej,

- ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka,

- pogotowiach opiekuńczych,

- schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie,

- ośrodkach szkolno-wychowawczych,

-  internatach, bursach,

- świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,

- instytucjach profilaktyki społecznej, organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych oraz

- w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej (po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra).


Absolwenci po ukończeniu trzyletniego procesu edukacji podejmą dalsze kształcenie na studiach dwuletnich magisterskich i będą w pełni przygotowani do pełnienia roli pedagoga/terapeuty a tym samym odpowiadać na aktualne i przyszłe wyzwania zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej i wymagań rynku pracy.


Połączenie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej ze specjalnością psycho-profilaktyka i interwencja kryzysowa przygotuje absolwentów do realizacji zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Absolwenci kończąc trzyletni tok studiów wyższych zawodowych otrzymują tytuł licencjata. Mają możliwość kontynuowania edukacji na studiach magisterskich tej samej lub zbliżonej specjalności.

Ad 2) kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Program kształcenia obejmuje problematykę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki,  uwzględnia zagadnienia, które umożliwiają słuchaczom zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania profesjonalnej i efektywnej pracy nauczyciela, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych, komunikacji interpersonalnej oraz dokonywania ewaluacji swoich działań. Głównym celem studiów podejmowanych przez kandydatów jest przygotowanie do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dla kierunku praktycznego, absolwent Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie osobą posiadającą szereg umiejętności potrzebnych do zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III. Absolwent posiada rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne zorientowane na prowadzenie zajęć zintegrowanych w przedszkolu i w klasach  I-III szkoły podstawowej. W toku studiów uzyskuje kwalifikacje metodyczne z zakresu edukacji elementarnej. Szczególnie cenne w przygotowaniu absolwentów jest wykształcenie umiejętności spójnego zintegrowanego stosowania metodyk w praktyce przedszkolnej i szkolnej poparte praktykami w placówkach oświatowych.

W wyniku realizacji zajęć wynikających z planu studiów absolwenci posiadają następujące kompetencje ogólne i specyficzne odnoszące się do wiedzy, umiejętności i postaw:

 > rozumienie potrzeb dzieci (w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym) oraz wszelkich innych (psychicznych, biologicznych, społecznych) uwarunkowań przyswajania wiedzy, zdobywania umiejętności, rozwoju osobowości wychowanków;

> umiejętność formułowania celów edukacyjnych dotyczących rozwoju zarówno siebie, jak i swoich wychowanków;

> znajomość podstaw programowych i programów do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

> znajomość metod i form projektowania sytuacji edukacyjnych odpowiednio do treści kształcenia, potrzeb i możliwości dzieci;

> zdolność twórczej aktywności w zakresie poszukiwania rozwiązań nowatorskich dotyczących organizacji procesu edukacyjnego skierowanego na wspomaganie rozwoju wychowanków;

> umiejętność organizowania pracy swojej i wychowanków (planowania i finalizowania działań, racjonalnego gospodarowania czasem);

> znajomość metod poznawania wychowanków oraz umiejętność diagnozowania poziomu ich rozwoju w celu właściwego dostosowania metod wspomagających proces poznawania i rozumienia świata;

> umiejętność oceniania pracy wychowanków i jej dokumentowania;

> sprawność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzicami (opiekunami) oraz pozostałymi uczestnikami procesu edukacyjnego;

> umiejętność współdziałania z innymi niż przedszkole czy szkoła instytucjami wychowującymi oraz z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym;

> rozumienie swojej roli jako propagatora inicjatyw społecznych w środowisku lokalnym, mających na celu budowanie związku placówek oświatowych z otaczającą je rzeczywistością.

 

Absolwent, który ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje tytuł magistra i może znaleźć zatrudnienie:

- w przedszkolach; zespołach i punktach przedszkolnych i innych alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,

- w oddziałach przedszkolnych przy szkole (min. dawny oddział „0”)

- w klasach I – III szkoły podstawowej,

- w szkołach i w przedszkolach integracyjnych,

- w świetlicach dziecięcych,

- w żłobkach (oddział przedszkolny),

- w domach małego dziecka.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich w pełni będzie przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję