Informacja o projekcie

logo-1.jpg

Partner KSOW: Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Tytuł operacji: Grupy producentów rolnych  - od pomysłu do sukcesu. Wspieranie współpracy w sektorze rolnym

Wartość operacji: 138 104,60 zł  

Termin realizacji operacji: 15.04.2023 r. – 31.10.2023 r.

Odbiorcy projektu:

Grupę docelową stanowią mieszkańcy województwa podkarpackiego (30 osób), w tym:

- rolnicy (22 osoby),

- pracownicy uczelni (4 osoby),

- pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (2 osoby),

- osoby pracujące w instytucjach okołorolniczych (2 osoby).

Opis projektu oraz jego cele:

Celem operacji będzie wymiana doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy producentami rolnymi z województwa podkarpackiego, już zorganizowanych w grupach producentów rolnych lub potencjalnych członków grup bądź organizacji, z rolnikami z województwa dolnośląskiego już zorganizowanych, głównie w formie spółdzielni. Operacja przewiduje do realizacji dwa zadania: wizyty studyjne oraz konferencję naukową.

Pierwszą formą wsparcia będą wizyty w podmiotach funkcjonujących w ramach Grup Producentów Rolnych (GPR). Podczas wizyt w gospodarstwach uczestnicy  zapoznają  się z funkcjonowaniem i z zasadami formalno-prawnymi prowadzenia danego profilu działalności gospodarstwa. Omówione zostaną procedury związane z tworzeniem grup producentów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem formy prawnej ich funkcjonowania. Uczestnicy zostaną zapoznani z dokumentacją funkcjonowania grupy oraz z działaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez grupy producentów rolnych, a także poszczególnych członków  grupy. Ponadto podczas dyskusji omówione zostaną najistotniejsze problemy i szanse stojące przed rozwojem grup producentów rolnych. Podczas wizyt w podmiotach odbędą się spotkania tematyczne, w których poruszone zostaną zagadnienia dotyczące: formalno-prawnych wymagań związanych z zakładaniem GPR, rozliczeń finansowo-księgowych, możliwości wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych oraz organizacji i funkcjonowania GPR. Zagadnienia te przedstawią członkowie GPR, w tym między innymi: księgowy, radca prawny, przedstawiciel zarządu oraz rolnicy będący członkami GPR.

Drugą formą wsparcia będzie konferencja naukowa pn. „Grupy producentów rolnych od pomysłu do sukcesu”. Podczas konferencji zostaną podjęte następujące bloki tematyczne:

- Grupy producentów rolnych i organizacje producentów, zasady funkcjonowania oraz wsparcie (2 godz.);

- Czy działanie grupowe może wpłynąć na opłacalność gospodarstw rolnych? (2 godz.);

- Wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk grup producentów rolnych (2 godz.).

Efekty realizacji operacji:

W ramach realizowanej operacji osiągnięte zostaną następując efekty:

- zdobycie wiedzy przez 30 uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu funkcjonowania grup producenckich;

- zdobycie wiedzy podczas konferencji naukowej z zakresu najważniejszych zagadnień związanych ze wspieraniem współpracy w sektorze rolnym na obszarze Polski przez co najmniej 60 uczestników.

 

Operacja realizowana jest w ramach Priorytetu 2: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Cele KSOW na lata 2014 – 2020: Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Temat operacji: Temat 2:  Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw – wymiana lub upowszechnianie wiedzy i doświadczeń.

Działanie 9: Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz zarejestrowania się jako Partner KSOW można znaleźć na portalu internetowym www.ksow.pl

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję