Nabór uczestników do projektu

logo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1_201

Ruszył I nabór do projektu pn. Kształcimy zawodowców!

Dokumenty należy składać osobiście w okresie od 13 do 17 marca 2017 r. w Biurze Projektu (bud. A pokój 209). 
Proszę zapoznać  się z Regulaminem rekrutacji. Zapraszamy studentów do udziału w projekcie. 

Pliki do pobrania

Ścieżka wsparcia dla studentów kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Certyfikowane szkolenie: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie – 16 godz.
Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:
- znajomości struktury organizacyjnej programu
- korzystania w praktyce z poszczególnych modułów programu
- korzystania z programu w branży drzewnej

Warsztaty kształcące kompetencje: Zajęcia warsztatowe w zakresie w zakresie Obsługi systemu informatycznego Lasów Państwowych – 40 godz.

Wizyty studyjne u pracodawców
Studenci odbędą dwudniowe wizyty studyjne m.in. w Nadleśnictwach Lasów Państwowych, nowoczesnych gospodarstwach szkółkarskich oraz przedsiębiorstwach.

36 studentów (3 gr x 12 os.)

Ścieżka wsparcia dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Certyfikowane szkolenie: NX – podstawy projektowania – 16 godz.
Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:
- podstaw technologii CNC
- interfejsa użytkownika
- układów współczesnych
- obróbki konturów, kieszeni i płaszczyzn

Warsztaty kształcące kompetencje: „HyperWorks – podstawy użytkowania” – 40 godz.
Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:
- edycji modeli MES
- opracowania i prezentacji wyników
- analizy wytrzymałości konstrukcji
- jakość tłoczenia blach

Dodatkowe zajęcia realizowane z pracodawcami
- Projektowanie i wytwarzanie form do tworzyw sztucznych – 40 godz.

Dodatkowe zadanie praktyczne
- projektowanie form wtryskowych – 45 godz.

Wizyty studyjne u pracodawców
Studenci odbędą dwudniowe wizyty studyjne m.in. w regionalnych zakładach pracy w Dolinie Lotniczej.

30 studentów (3 gr x 10 os.)

Ścieżka wsparcia dla studentów kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

logo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1_201

Warsztaty kształcące kompetencje
Zajęcia warsztatowe wokalno-instrumentalne - 40h

Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:
- różnych stylistyk śpiewu
- rytmiki
- emisji głosu oraz dykcji
- kształtowania wrażliwości artystycznej

Zajęcia warsztatowe w zakresie realizacji nagrań i obsługi sprzętu nagłaśniającego - 40h

Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:
- pracy w studio nagrań muzycznych
- dubbingu
- nagłaśniania estradowego słowno-muzycznego
- tworzenia nagrań z postprodukcji filmowej

Zajęcia warsztatowe w zakresie Aktywizujących metody pracy w przedszkolu i szkole - 40h

Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:
- rodzajów metod aktywizujących
- wdrażania metod aktywizujących w praktyce
- niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia zajęć
- rozwiązań teoretyczno-metodycznych na gruncie nowoczesnej koncepcji kształcenia


Dodatkowe zajęcia realizowane z pracodawcami
- Organizacja imprez muzycznych w domu kultury - 40h
- Organizacja okolicznościowych imprez w przedszkolu oraz zajęć muzycznych w szkole
podstawowej - 40h

Wizyty studyjne u pracodawców
Dwudniowy wyjazd/rok. Studenci odbędą wizyty studyjne m.in. w Filharmonii, Operze, Teatrze Muzycznym i Festiwalu Muzycznym.

8 studentów (2 gr x 4 os.) tylko 2017 i 2018

Ścieżka wsparcia dla studentów kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej

logo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1_201

Warsztaty kształcące kompetencje
Zajęcia warsztatowe wokalno-instrumentalne - 40h

Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:
- różnych stylistyk śpiewu
- rytmiki
- emisji głosu oraz dykcji
- kształtowania wrażliwości artystycznej

Zajęcia warsztatowe w zakresie realizacji nagrań i obsługi sprzętu nagłaśniającego - 40h

Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:
- pracy w studio nagrań muzycznych
- dubbingu
- nagłaśniania estradowego słowno-muzycznego
- tworzenia nagrań z postprodukcji filmowej

Zajęcia warsztatowe w zakresie Aktywizujących metody pracy w przedszkolu i szkole - 40h

Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:
- rodzajów metod aktywizujących
- wdrażania metod aktywizujących w praktyce
- niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia zajęć
- rozwiązań teoretyczno-metodycznych na gruncie nowoczesnej koncepcji kształcenia


Dodatkowe zajęcia realizowane z pracodawcami
- Organizacja imprez muzycznych w domu kultury - 40h
- Organizacja okolicznościowych imprez w przedszkolu oraz zajęć muzycznych w szkole
podstawowej - 40h

Wizyty studyjne u pracodawców
Dwudniowy wyjazd/rok. Studenci odbędą wizyty studyjne m.in. w Filharmonii, Operze, Teatrze Muzycznym i Festiwalu Muzycznym.

8 studentów (2 gr x 4 os.) tylko 2017 i 2018

Ścieżka wsparcia dla studentów kierunku Nowe Media, Reklama, Kultura Współczesna

logo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1_201

Warsztaty kształcące kompetencje
Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje branżowego języka angielskiego – 40 godz.

Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:
- nazewnictwa branżowego w reklamie w języku angielskim
- komunikacji internetowej oraz PR w języku angielskim
- przekazania praktycznych informacji związanych z redakcję tekstów w języku angielskim
- przekazania praktycznej wiedzy dotyczącej działań promocyjnych w Internecie

Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje komputerowo-techniczne w tym tworzenie baz danych, obsługi programów do projektowania stron www i graficznych, oraz pracy w grupie - 40 godz.
Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:
- tworzenie stron www – HTML, CSS, Wordpress
- obsługa programów graficznych
- zasad tworzenie serwisów internetowych

Dodatkowe zadania praktyczne
Praktyczne zajęcia posłużą m.in. realizacji zleconego projektu medialnego i reklamowego - 60h

Wizyty studyjne u pracodawców
Studenci odbędą dwudniowe wizyty studyjne m.in. w mediach i ośrodkach kultury regionalnych i ogólnopolskich, m.in. Polskie Radio Program Trzeci, TVP, telewizje prywatne, Radio Rzeszów.


36 studentów (6 gr x 6 os.)

Ścieżka wsparcia dla studentów kierunku Ekonomia

logo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1_201

Certyfikowane szkolenie System SAP ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem – 30 godz.
Student nabywa wiedzy i umiejętności z zakresu m.in.:
- struktury, funkcjonowania oraz obsługi systemu SAP ERP jako narzędzia wspierającego procesy zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie
- podstawowej konfiguracji systemu
- standardowych procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwach i sposobach ich odzwierciedlania w systemie
- generowania i interpretowania wybranych zestawień w systemie SAP ERP

Warsztaty kształcące kompetencje European Business Competence*Licence – 40 godz.
Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:
- założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
- opracowania biznes planu i przygotowania budżetu
- samodzielnej analizy wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji firmy

Dodatkowe zajęcia realizowane z pracodawcami
- Rozwiązywanie bieżących problemów w zarządzaniu firmą – 40 godz.
- Finanse i podatki w przedsiębiorczości międzynarodowej – 40 godz.
- Zarządzanie majątkiem i kontrolingiem – 40 godz.

Wizyty studyjne u pracodawców
dwudniowy wyjazd/rok
Studenci odbędą wizyty studyjne m.in. Instytut Logistyki i Magazynowania, Dolina Lotnicza.

45 studentów (3 gr x 15 os.)

Ścieżka wsparcia dla studentów kierunku Praca socjalna

logo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1_201

Certyfikowane szkolenie: Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej – 70 godz.
Student nabywa wiedzy i umiejętności z zakresu m.in.:
- współczesnych kierunków rozwoju polityki społecznej
- elementów etyki, organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
- zasad mediacji i negocjacji w pomocy społecznej
- pomocy społecznej wobec różnych kategorii pedagogicznych
- wybranych przepisów prawnych

Dodatkowe zajęcia realizowane z pracodawcami: Studium przypadku pracownika socjalnego – 40 godz.

Wizyty studyjne u pracodawców
Studenci odbędą dwudniowe wizyty studyjne m.in. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, ROPS w Rzeszowie, DPS dla osób w podeszłym wieku w Stalowej Woli.

30 studentow (3 gr x 10 os.)

Ścieżka wsparcia dla studentów kierunku Pedagogika

logo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1_201

Certyfikowane szkolenie: Animator czasu wolnego – 72 godz.

Certyfikowane szkolenia będą kończyły się rozwiązaniem mini zadań przez uczestników. Zakres tematyczny mini zadań będzie związany bezpośrednio z programem szkoleń. Zostaną one ocenione przez kierowników szkoleń.

Student nabywa wiedzy i umiejętności z zakresu m.in.:

- przygotowania animacji zabaw dziecięcych
- animacji czasu wolnego w turystyce i hotelarstwie
- animacji czasu wolego w domu kultury
- animacji osób starszych i niepełnosprawnych
- pedagogiki zabawy z dziećmi niepełnosprawnymi, niesłyszącymi oraz niewidomymi

Dodatkowe zadania praktyczne w zakresie tworzenia projektów animacyjnych – 45 godz.


Studenci odbędą dwudniowe wizyty studyjne m.in. uzdrowiskach dla dzieci i młodzieży woj. podkarpackiego.

45 studentów (3 gr x 15 os.)

Założenia projektu

logo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1_201

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy nr POWR.03.01-00-00-K174/16-00 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Cel główny projektu:
Podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji wśród 207 studentów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju poprzez kompleksowe wsparcie edukacyjno-szkoleniowe do 31.12.2019 r.


Liczba uczestników:
230 studentów I stopnia
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Ekonomia
- Praca socjalna
- Pedagogika
- Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
- Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
- Nowe Media, Reklama, Kultura Współczesna


W ramach projektu studenci skorzystają z następujących form wsparcia:
- certyfikowane szkolenia
- warsztaty kształcące kompetencje
- dodatkowe zajęcia realizowane z pracodawcami
- dodatkowe zadania praktyczne
- wizyty studyjne u pracodawców


Projekt prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych lub następujących kompetencji:
- zawodowych
- komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalnych i językowych
- w zakresie przedsiębiorczości
- informatycznych, w tym wyszukiwania informacji
- analitycznych, w tym umiejętności rozwiązywania problemów


Okres realizacji:
01.01.2017 – 31.12.2019 (36 m-cy)

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję