Charakterystyka profilu absolwenta (możliwości zatrudnienia oraz kontynuacji kształcenia)

Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest przygotowanie kadry do wykonywania zawodu ekonomisty oraz utworzenie możliwości kształcenia na odpowiednim poziomie teoretycznym i praktycznym. Trwające 3 lata studia pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw mikroekonomii i makroekonomii, narzędzi, szczególnie matematycznych (analiza matematyczna, statystyka, ekonometria), stanowiących bazę zawodowego warsztatu ekonomisty, empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej i wiedzy z innych dziedzin, potrzebnych w pracy zawodowej ekonomisty (podstawy informatyki, rachunkowość), jak również z innych dyscyplin społecznych, pozwalających zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki
(socjologia, zarządzanie, historia myśli ekonomicznej). Ponadto studenci nabywają wiedzę o wielu innych zagadnieniach, co pozwoli im na bardziej świadomy wybór kierunku studiów II stopnia, a osobom chcącym zakończyć naukę na poziomie licencjackim ułatwi dostosowanie się do potrzeb rynku pracy. Wiedza ekonomiczna, którą nabywa absolwent tego kierunku, w ramach przedmiotów jest uzupełniana o umiejętności praktyczne nabywane w trakcie obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych.
Kończąc studia na poziomie licencjackim absolwenci są w pełni przygotowani do wykorzystywania wiedzy ekonomicznej w zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim wykonywania analiz ekonomicznych opartych na solidnej wiedzy ekonomicznej, umiejętnościach stosowania nowoczesnych metod analitycznych i narzędzi. Te cechy pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki.
Absolwenci dysponują umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak: gromadzenie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym, korzystanie z technik informatycznych. Władają również językami obcymi, co umożliwia im pracę z materiałami i w środowisku międzynarodowym.

Absolwent kierunku ekonomia otrzymuje gruntowną wiedzę obejmującą między innymi:
- ogólną wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk społecznych oraz jej powiązaniach z innymi dziedzinami naukowymi,
- teorie ekonomiczne i pojęcia stosowane w naukach ekonomicznych,
- wiedzę z zakresu gospodarki rynkowej, przebiegu procesów globalizacji i integracji,
- wiedzę na temat powiązań pomiędzy podmiotami, instytucjami państwowymi działającymi w przestrzeni gospodarczej kraju oraz rozumie decyzje uczestników rynku jako podmiotów działających w strukturach społeczno-gospodarczych,
- znajomość metod statystycznych, technik i narzędzi pozyskiwania danych niezbędnych w celu opisywania struktur społecznych i procesów zachodzących pomiędzy nimi,
- znajomość zasad rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych w przedsiębiorstwach, a także narzędzi i metod stosowanych w analizie ekonometrycznej,
- wiedzę dotyczącą podstawowych norm społecznych oraz reguł warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
- istotę przedsiębiorczości oraz podstawowych zasad tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości.

Ponadto absolwent w wyniku procesu kształcenia nabędzie umiejętności między innymi w zakresie:
- obserwowania i interpretowania zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce oraz dokonywania stosownych ocen,
- dostrzegania zmian w gospodarce oraz wykorzystywania zasady zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym,
- posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi wykorzystywanymi w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- podejmowania decyzji ekonomicznych w oparciu o analizę informacji pozyskanych od podmiotów gospodarczych oraz rynku
- dobierania metod statystycznych i technik analizy ekonomicznej do konkretnych problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwie i instytucjach społecznych,
- prognozowania procesów i zjawisk społecznych oraz właściwego wykorzystania metod analizy ekonomicznej do oceny działalności podmiotów gospodarczych,
- posługiwania się przepisami prawa z zakresu działalności gospodarczej,
- analizowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie ze względu na ich skutki społeczne, ekonomiczne, prawne, etyczne oraz środowiskowe,
- organizowania pracy własnej i grupy,
- oceniania sposobów zmniejszania ryzyka gospodarczego,
- wykonywania raportów zamierzeń i efektów zaplanowania działań gospodarczych,
- posługiwania się językiem obcym w zakresie ekonomii.

Absolwent kierunku ekonomia będzie posiadał szereg kompetencji społecznych w zakresie:
- rozumienia potrzeby stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
- wyznaczania kierunku własnego kształcenia,
- prawidłowej oceny ryzyka związanego z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
- uczestniczenia w opracowaniu projektów gospodarczych oraz myślenia w sposób przedsiębiorczy.

Efekty kształcenia gwarantują absolwentowi posiadanie wiedzy, umiejętności oraz rozwinięcie kompetencji społecznych w stopniu zapewniającym wywiązywanie się z obowiązków w branżach związanych z ekonomią, polityką gospodarczą, polityką społeczną, sektorem finansowym bądź prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
Absolwenci kierunku ekonomia mogą podjąć pracę na stanowiskach specjalistycznych, operacyjnych bądź pomocniczych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Z pewnością odnajdą się między innymi w takich zawodach jak: menadżer, bankowiec, analityk finansowy, doradca ubezpieczeniowy, przedstawiciel handlowy czy księgowy.
Wiele uwagi w trakcie studiów będzie poświęcone uwarunkowaniom rozwoju Podkarpacia i ziemi sanockiej. Ziemia sanocka to obszar atrakcyjny pod względem turystycznym, ważny ośrodek gospodarczy, geopolitycznie usytuowany w obszarze przygranicznym, na styku z Ukrainą i Słowacją.
Absolwent kierunku ekonomia uzyska kwalifikacje, które dadzą mu możliwość aktywnego udziału w życiu publicznym oraz zdolność efektywnego poruszania się na rynku pracy. Przewidziane są praktyki zawodowe, w trakcie których student będzie mógł poznać sposób funkcjonowania instytucji publicznych oraz organizacji politycznych i gospodarczych na poziomie lokalnym, regionalnym i międzyregionalnym. Studenci będą mieli też możliwość uczestniczenia w działalności naukowej uczelni, w konferencjach naukowych i różnych formach aktywności ukierunkowanej na poznanie teoretyczne i praktyczne funkcjonowania Sanoka oraz zjawisk zachodzących w regionie m.in. w polityce regionalnej, w kontaktach międzyregionalnych. Studenci zapoznają się także ze strategią rozwoju regionu.

Absolwent nabędzie ponadto:
- umiejętność posługiwania się językami obcymi (w tym regionalnymi) z zakresu problematyki ekonomicznej,
-przygotowanie praktyczne w trakcie praktyk w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji samorządowej i innych organizacjach, w których realizowane są zadania związane z problematyką ekonomiczną. Absolwent uzyska niezbędny zasób wiedzy umożliwiający kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia z obszaru nauk społecznych.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję