W Zakładzie Pedagogiki UP im. Jana Grodka w Sanoku kształcimy studentów na dwóch kierunkach:

1) kierunek Pedagogika (szczegóły TUTAJ)

Specjalności:

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna,

- psychoprofilaktyka z interwencją kryzysową - NOWOŚĆ!!!

Studia licencjacie (trwające 3 lata) odbywają się w trybie stacjonarnym, 26+ lub niestacjonarnym.

2) kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie (trwające 5 lat) odbywają się w trybie stacjonarnym oraz 26+.

kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Program kształcenia obejmuje problematykę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki,  uwzględnia zagadnienia, które umożliwiają słuchaczom zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania profesjonalnej i efektywnej pracy nauczyciela, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych, komunikacji interpersonalnej oraz dokonywania ewaluacji swoich działań. Głównym celem studiów podejmowanych przez kandydatów jest przygotowanie do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dla kierunku praktycznego, absolwent Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie osobą posiadającą szereg umiejętności potrzebnych do zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III. Absolwent posiada rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne zorientowane na prowadzenie zajęć zintegrowanych w przedszkolu i w klasach  I-III szkoły podstawowej. W toku studiów uzyskuje kwalifikacje metodyczne z zakresu edukacji elementarnej. Szczególnie cenne w przygotowaniu absolwentów jest wykształcenie umiejętności spójnego zintegrowanego stosowania metodyk w praktyce przedszkolnej i szkolnej poparte praktykami w placówkach oświatowych.

W wyniku realizacji zajęć wynikających z planu studiów absolwenci posiadają następujące kompetencje ogólne i specyficzne odnoszące się do wiedzy, umiejętności i postaw:

 > rozumienie potrzeb dzieci (w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym) oraz wszelkich innych (psychicznych, biologicznych, społecznych) uwarunkowań przyswajania wiedzy, zdobywania umiejętności, rozwoju osobowości wychowanków;

> umiejętność formułowania celów edukacyjnych dotyczących rozwoju zarówno siebie, jak i swoich wychowanków;

> znajomość podstaw programowych i programów do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

> znajomość metod i form projektowania sytuacji edukacyjnych odpowiednio do treści kształcenia, potrzeb i możliwości dzieci;

> zdolność twórczej aktywności w zakresie poszukiwania rozwiązań nowatorskich dotyczących organizacji procesu edukacyjnego skierowanego na wspomaganie rozwoju wychowanków;

> umiejętność organizowania pracy swojej i wychowanków (planowania i finalizowania działań, racjonalnego gospodarowania czasem);

> znajomość metod poznawania wychowanków oraz umiejętność diagnozowania poziomu ich rozwoju w celu właściwego dostosowania metod wspomagających proces poznawania i rozumienia świata;

> umiejętność oceniania pracy wychowanków i jej dokumentowania;

> sprawność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzicami (opiekunami) oraz pozostałymi uczestnikami procesu edukacyjnego;

> umiejętność współdziałania z innymi niż przedszkole czy szkoła instytucjami wychowującymi oraz z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym;

> rozumienie swojej roli jako propagatora inicjatyw społecznych w środowisku lokalnym, mających na celu budowanie związku placówek oświatowych z otaczającą je rzeczywistością.

 

Absolwent, który ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje tytuł magistra i może znaleźć zatrudnienie:

- w przedszkolach; zespołach i punktach przedszkolnych i innych alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,

- w oddziałach przedszkolnych przy szkole (min. dawny oddział „0”)

- w klasach I – III szkoły podstawowej,

- w szkołach i w przedszkolach integracyjnych,

- w świetlicach dziecięcych,

- w żłobkach (oddział przedszkolny),

- w domach małego dziecka.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich w pełni będzie przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję