Studia licencjackie - Praca socjalna


Specjalności

1) Praca socjalana z resocjalizacją
2) Praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową
3) Praca socjalna z opieką nsd osobą starszą i niepełnosprawną

Tryb studiów
Kształcenie na tych studiach licencjackich będzie odbywać się w sanockiej uczelni w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Cel studiów
Celem owych studiów jest przygotowanie do rozwiązywania problemów w tych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebne jest profesjonalne wsparcie w ramach pracy socjalnej tj. na rzecz ludzi mających trudności w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i lokalnym.

Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę:
1) filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne,
2) przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek-środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne,
3) ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów działania służb społecznych,
4) umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny.

W toku kształcenia położony zostanie nacisk na następujące kompetencje i sprawności niezbędne dla skutecznej realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym:
- dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych,
- stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości (i umiejętności) zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa,
- przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego),
- pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
- kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc - zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym,
- rozwiązywania problemów rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest pomoc socjalna tj. powinien przypadku ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa.

Wśród przedmiotów wiodącą rolę mają:
- nauki społeczne - filozofia i socjologia,
- pedagogika społeczna, specjalna i pedagogika pracy,
- psychologia,
- polityka społeczna,
- patologie społeczne,
- diagnoza i doradztwo socjalne,
- poradnictwo rodzinne, prawne i socjalne,
- teoretyczne podstawy pracy socjalnej z metodologią,
- praca z jednostką, rodziną, grupą i społecznością lokalną,
- etyka umożliwiająca zrozumienie społecznej odpowiedzialności rozstrzygania kwestii etycznych w oparciu o aksjologiczny consensus profesji.

Przedmioty psychologiczne i pedagogiczne pozwolą zrozumieć rozwój człowieka - jego zależność od czynników genetycznych i środowiskowych, etapy rozwoju człowieka, wieloaspektowe podejście do problemu starości i starzenia się.

Przygotowanie do pracy
Absolwent będzie przygotowany do pracy: w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.

Na terenie Sanoka funkcjonuje duża ilość instytucji, które niosą pomoc społeczną mieszkańcom miasta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzone przez Towarzystwo im. Brata Alberta, Powiatowa Placówka Socjalizacyjna, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Przychodnia Specjalistyczna - Poradnia leczenia uzależnień, Bursa szkolna, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Parafialny Zespół Charytatywny "Caritas", PCK -Zarząd Rejonowy, TPD - Koło Pomocy Niepełnosprawnym Ruchowo, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Państwowy Dom Dziecka, Zakład Karny, Wolontariat.

Wobec postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, fachowa opieka nad ludźmi starszymi i chorymi stanie się dużym problemem społecznym. Szpital Publiczny ZOZ w Sanoku przygotował się do rozwiązania tego problemu. Powstaje Centrum Geriatryczno-Rehabilitacyjne, w którym znajdzie się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy /60 łóżek/ i Dom Spokojnej Starości /dla 60 osób/.

Studia magisterskie - Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania


Tryb studiów
Kształcenie na tych studiach magisterskich będzie odbywać się w sanockiej uczelni w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.


Cel studiów
Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników służb społecznych dysponujących pogłębioną wiedzą i umiejętnościami z zakresu wszechstronnie rozumianej pracy socjalnej, funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz zarządzania i organizacji w instytucjach pomocy społecznej, którą będą mogli wykorzystywać w warunkach gospodarki wolnorynkowej.


Absolwent
Absolwent kierunku będzie posiadał umiejętności przydatne do realizacji zadań pracownika socjalnego oraz menedżera podmiotów związanych z sektorem pomocy społecznej. Potrafi rozwiązywać problemy społeczne, interpretować zjawiska demografii społecznej, przeprowadzać badania opinii społecznej, skutecznie przeprowadzać interwencje i podejmować działania zapobiegające zjawiskom patologicznym i marginalizującym. Wykazuje kreatywność w zakresie zarządzania i w procesie komunikacji na poziomie wewnątrzorganizacyjnym i międzyorganizacyjnym oraz wykorzystuje techniki organizacyjne i kierownicze w zarządzaniu innymi i sobą. Ponad to charakteryzuje się przedsiębiorczością oraz otwartością w zakresie doskonalenia własnych kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. Wykazuje bogate kompetencje społeczne wypracowane m.in. w systemie praktyk studenckich. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Przedmioty wiodące
Trwające 2 lata studia drugiego stopnia o profilu praktycznym pozwolą na zdobycie pogłębionej wiedzy między innymi z zakresu ekonomii społecznej, statystyki społecznej, polityki społecznej i gospodarczej, socjologii pracy socjalnej, teorii pracy socjalnej, demografii i gerontologii społecznej oraz interwencji i działań społecznych.
Przygotowanie do pracyAbsolwenci kierunku Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania mogą podjąć pracę na stanowiskach specjalistycznych, operacyjnych bądź pomocniczych w różnego rodzaju podmiotach związanych z pracą socjalną i pomocą społeczną np. w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, placówkach dla bezdomnych, alkoholików, narkomanów, ośrodkach dla uchodźców, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, zakładach karnych, sanatoriach.

Szkolenia specjalizacyjne
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej


UPRAWNIENIA
Ukończenie tego szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (art. 122 ustawy o pomocy społecznej). W związku ze zmianą przepisów takich uprawnień nie można już nabyć w drodze kształcenia na studiach podyplomowych.


ADRESACI SZKOLENIA
Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu pomocy społecznej, pracowników socjalnych, kadry kierującej instytucjami pomocy społecznej, liderów organizacji pozarządowych oraz osób które w przyszłości chcą pełnić stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Ponadto kształcenie na specjalizacji mogą podejmować wszyscy studenci i absolwenci studiów chcący zdobyć dodatkowe umiejętności w zakresie pomocy społecznej.


PROGRAM
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych związanych z pomocą społeczną.

Przedmioty realizowane w trakcie specjalizacji:
· Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym

· Kadra menadżerska w pomocy społecznej

· Zarządzanie zasobami ludzkimi

· Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym

· Kierowanie i zarządzanie superwizyjne

· Zarządzanie finansami jednostek pomocy społecznej

· Systemy zarządzania jakością w instytucjach

· Kontrola zarządcza

· Elementy etyki

· Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

· Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej

· Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

· Podstawy prawa

· Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej, PR

· Mediacje i negocjacje

· Wizyty studyjneWYMAGANE DOKUMENTY
1. Podanie
2. Odpis dokumentu o posiadanym wykształceniu,

3. Kserokopia dowodu osobistego,
4. 3 podpisane fotografie,
5. oświadczenie kandydata lub zakładu pracy o pokryciu kosztów kształcenia.

Konto na opłaty za szkolenie:
67 1020 2980 0000 2302 0020 7837

PLAN ZAJĘĆ II SEMESTR 2014 - 2015:

Plik do pobrania:
plan zajęć szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

POTENCJALNI KANDYDACI
Szkolenie specjalizacyjne kierowane jest do pracowników socjalnych, którzy spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 poz. 486) tj.

- posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)

- posiadają co najmniej 2-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

- warsztat pracy pracownika socjalnego,

- etyka zawodowa i prawa człowieka,

- wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,

- wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej,

- umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej,

- sieć wsparcia społeczności lokalnej,

- metody oraz techniki tworzenia projektó socjalnych.

Zajęcia będą odbywać się co dwa tygodnie w piątek (godziny popołudniowe) i sobotę.

KOSZTY SZKOLENIA - patrz TUTAJ 

EGZAMIN KOŃCOWY

Warunkiem uzyskania specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny jest zdanie egzaminu przed regionalną komisją do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny regionalna komisja dopuszcza pracownika socjalnego, który ukończył szkolenie w terminie nie dłuższym niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu przedłożył:

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zawierający następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i podpis osoby składającej wniosek oraz nazwę miejscowości i datę złożenia wniosku;

2) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia (tj. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego; 2- letni staż pracy w zawodzie pracownik socjalny)

3) zaświadczenie podmiotu prowadzącego szkolenia o ukończeniu szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zawierające następujące dane: imię, nazwisko osoby otrzymującej zaświadczenie, nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia, datę wydania zaświadczenia i termin realizacji szkolenia, wykaz modułów będących przedmiotem szkolenia z liczbą godzin przypadających na poszczególne formy zajęć;

4) potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin (ustalana przez regionalną komisję egzaminacyjną przy ROPS w Rzeszowie).

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję