Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2024/2025

Rekrutacja elektroniczna dostępna ma stronie www.irk.up-sanok.edu.pl lub bezpośrednio z zakładki "E-rekrutacja"

Rekrutacja krok po kroku:

ETAP 1: Zarejestruj się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

 1. Wybierz odpowiednią zakładkę w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) – „utwórz konto”.
 2. Potwierdź zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 3. Załóż osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer ID kandydata w IRK, loginem do konta IRK jest adres e-mail).
 4. Wypełnij i zatwierdź formularz danych osobowych.
 5. Wypełnij dane dotyczące wykształcenia, w tym również uzupełnij dane dot. wyników egzaminów maturalnych lub ocen ze studiów: kandydaci z polską tzw. nową maturą (2005-2022) zaznaczają w formularzu tylko pisemne egzaminy maturalne (egzaminy ustne nie są brane pod uwagę); kandydaci z polską tzw. starą maturą w skali ocen 3-5 lub 2-6 zaznaczają w formularzu swoje egzaminy dojrzałości i wpisują oceny wg właściwej skali (ew. również wyniki z zaświadczenia OKE); kandydaci ze świadectwami / dyplomami zagranicznymi nie mają możliwości wpisania w formularzu swoich wyników (załączają na kontach rejestracyjnych skany swoich świadectw / dyplomów).
 6. Załącz dokumenty, jeśli są wymagane na etapie rejestracji na studia. 
 7. Zapisz się na wybrany kierunek / wybrane kierunki studiów zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek studiów. Pamiętaj, aby po zakończeniu wpisywania danych sprawdzić, czy w zakładce "zgłoszenia rekrutacyjne" pojawił się wybrany przez ciebie kierunek studiów. Możesz zrobić nie więcej niż dwa zgłoszenia rekrutacyjne. Możesz zostać przyjęty tylko na jeden kierunek studiów. Jeżeli chcesz studiować równolegle dwa kierunki napisz do nas lub zgłoś się do Działu Toku Studiów.
 8. Pamiętaj o umieszczeniu w systemie swojego zdjęcia. Zdjęcie musi mieć status „zaakceptowane” przed wydrukiem przez kandydata ankiety osobowej.
 9. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na wskazany numer konta. Wysokośc opłaty rekrutacyjnej (niezależnie od ilości wybranych kierunków studiów) wynosi 85 zł.

UWAGA! Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie pól formularzy danych, ich niewypełnienie lub podanie informacji nieprawdziwych oraz niezałączenie wymaganych dokumentów przez kandydata na osobistym koncie rejestracyjnym.

ETAP 2: Weź udział w kwalifikacji (rozwiń)

 1. Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej w rekrutacji na rok 2022/2023 znajdują się na stronie internetowej Uczelni w zakładce Zasady rekrutacji [link do strony]
 2. W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Działem Toku Studiów poprzez zadanie pytania w systemie IRK lub kontakt bezpośredni [studia@up-sanok.edu.pl, tel. 134655954, 134655967].
 3. W razie chęci skorzystania przez kandydatów z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi z pomocy podczas rekrutacji na studia należy skontaktować się z Pełnomocnikiem Rektora ds. osób niepełnosprawnych [link].

ETAP 3: Sprawdź wyniki rekrutacji (rozwiń)

 1. Kandydaci otrzymują wyniki rekrutacji na swoje osobiste konta rejestracyjne w systemie IRK.
 2. Przy obliczaniu wyniku końcowego kandydata podczas kwalifikacji na dany kierunek studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant spośród przedmiotów kandydata, zgodnie z zasadami rekrutacji na dany kierunek studiów.
 3. Wynik końcowy kandydata po przeliczeniu jego wyników maturalnych/z dyplomu/egzaminu będzie widoczny w dniu ogłoszenia wyników (termin ten podany jest m.in. w zgłoszeniu rekrutacyjnym kandydata na koncie rejestracyjnym).
 4. Kandydaci zakwalifikowani otrzymują informację o terminie i miejscu złożenia dokumentów.
 5. Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej oczekują na ewentualne zwolnienie się miejsc (informację o przesunięciu na liście otrzymują na swoje konto rejestracyjne, zgodnie z terminarzem).
 6. Jeżeli kandydat nie spełnił wymogów rekrutacji (np. nie przedstawił dokumentu wymaganego/honorowanego na etapie kwalifikacji) nie zostaje zakwalifikowany na studia.

UWAGA! Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. UP nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

ETAP 4: Złóż wymagane dokumenty (rozwiń)

 1. Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż osobiście lub przez upoważnioną osobę dokumenty w formie papierowej we wskazanym terminie i miejscu (zazwyczaj w terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników, konkretny termin wyświetli się na koncie rekrutacyjnym), zgodnie z informacją podaną wraz z wynikiem kwalifikacji. Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.
 2. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki”. Zamieszczone są tam takie dokumenty, jak m.in. ankieta osobowa (oraz ewentualnie inne), które kandydat drukuje, podpisuje i składa wraz z innymi dokumentami (zgodnie z listą wymaganych dokumentów).

Wykaz wymaganych dokumentów:

STUDIA I STOPNIA, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

 1. ankieta osobowa (podanie) - wydrukowana z systemu rekrutacyjnego,
 2. kopia wraz z oryginałem na podstawie którego Uczelnia dokona poświadczenia za zgodność z przedłożonym dokumentem: 1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub: 2) inny dokument stanowiący podstawę przyjęcia na studia: - świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; - świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; - świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560); - świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4; - świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia; - świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
 3. zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1144), dotyczy kandydatów na kierunki: mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych. Skierowanie na badanie mozna pobrać z konta rekrutacyjnego,
 4. 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 5. kandydaci na studia niestacjonarne na kierunek pielęgniarstwo pomostowe składają dodatkowo dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki oraz prawo wykonywania zawodu.

STUDIA II STOPNIA:

 1. ankieta osobowa (podanie) - wydrukowana z systemu rekrutacyjnego,
 2. kopia wraz z oryginałem, na podstawie którego Uczelnia dokona poświadczenia za zgodność z przedłożonym dokumentem: 1) dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2) suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 3. zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1144), dotyczy kandydatów na kierunki: mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych,
 4. 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 5. zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informację o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (tylko w przypadku jeżeli w suplemencie brak jest informacji o średniej ocen). 

DOKUMENTY WYMAGANE OD CUDZOZIEMCÓW:

Kandydat cudzoziemiec na studia wyższe po zakończeniu rekrutacji elektronicznej i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez Rektora, dokumenty wymienione powyżej oraz dodatkowo następujące dokumenty:

 1. potwierdzoną przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku kserokopię dokumentu stwierdzającego uprawnienie do podejmowania studiów bez ponoszenia opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy PSWiN (np. Karta Polaka, karta pobytu, decyzja administracyjna właściwego organu) ;
 2. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia: 1) w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji – zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Polsce, 2)  kopię dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument, 3) dyplom, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument.

WAŻNE INFORMACJE

 1. W przypadku dokumentów uzyskanych za granicą, Uczelnia może zażądać od kandydata zaświadczenia mówiącego o tym, że świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne albo dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniają w kraju, w którym zostały wydane do podjęcia odpowiednio studiów I stopnia lub studiów II stopnia (w przypadku, gdy informacja taka nie jest zamieszczona na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów). Uczelnia może zażądać od kandydata także informacji o skali ocen przedstawioną w dokumentach, o których mowa powyżej.
 2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku prowadzone w języku polskim, jeżeli: a) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, albo: b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, albo: c) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w celu uzyskania potwierdzenia uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim – zdają sprawdzian z języka polskiego w dniu rekrutacji, wyznaczonym przez Rektora.
 3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, jeżeli: a) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; b) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów i formie studiów; c) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. d) spełnią warunki rekrutacji określone przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku.

WAŻNE: Kandydat na studia - cudzoziemiec w elektronicznej rekrutacji powinien wpisać imię i nazwisko zgodnie z pisownią w paszporcie.

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez uprawnionego tłumacza języka polskiego lub konsula polskiego urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

ETAP 5: Zapoznaj się z informacją w sprawie przyjęcia na studia / odbierz decyzję (rozwiń)

 1. Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie wpisu na listę studentów (kandydat otrzymuje na swoim osobistym koncie rejestracyjnym informację o przyjęciu na studia); cudzoziemcy dodatkowo otrzymują decyzję administracyjną Rektora o przyjęciu na studia.
 2. Kandydaci nieprzyjęci na studia otrzymują decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.

W przypadku otrzymania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia (w formie pisemnej):

 • kandydatowi posiadającemu obywatelstwo polskie przysługuje odwołanie od tej decyzji (zgodnie z pouczeniem w niej zawartym). Odwołanie powinno w szczególności zawierać wskazanie przepisów, które zostały naruszone, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem zarzutów. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, która wydała ww. decyzję. Oryginał podpisanego odwołania należy złożyć osobiście lub przesłać listem na adres Uczelni;
 • cudzoziemcowi przysługuje wniosek do Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (zgodnie z pouczeniem w niej zawartym). Wniosek powinien zostać sporządzony w języku polskim oraz zawierać uzasadnienie, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania. Oryginał podpisanego wniosku należy złożyć osobiście lub przesłać listem na adres Uczelni.

strona.jpg

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję