Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022

I ETAP REKRUTACJI

Rejestracja elektroniczna:

 1. osoba zakłada w systemie jedno, indywidualne konto, w którym przekazuje wymagane przez Uczelnię dane osobowe oraz dane teleadresowe, postępuje zgodnie ze wskazówkami wynikającymi z elektronicznej rekrutacji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego; przy dokonywaniu rejestracji kandydat może zaznaczyć więcej niż jeden kierunek studiów na który chce być rekrutowany; w tym przypadku uzupełnia formularz rekrutacyjny na każdy kierunek z osobna,
 2. w trakcie rejestracji kandydat umieszcza swoje zdjęcie cyfrowe [format: JPG (JPEG), rozmiar 300x375 pikseli, rozdzielczość 300dpi, rozmiar pliku max. 250 kb, zdjęcie ma być aktualne i w kolorze, zdjęcie twarzy (nie popiersie) na jasnym tle, bez nakrycia głowy]
 3. kandydat dokonuje opłaty za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości 85 zł.

Dostęp do systemu rekrutacji elektronicznej jest możliwy:


Kandydat w zależności na jaki kierunek/stopień studiów dokonuje rekrutacji elektronicznej zobowiązany jest załączyć w elektronicznym systemie rekrutacyjnym:

Skany załączanych dokumentów takich jak: dyplom, suplement do dyplomu, świadectwo dojrzałości i inne powinny być kompletne tj. zawierać wszystkie strony danego dokumentu. 

1.  studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie:

 • skan świadectwa dojrzałości,
 • skan dowodu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. Kandydaci składający podanie na więcej niż jeden kierunek wnoszą opłatę rekrutacyjną na pierwszy kierunek w wysokości 100 % kwoty, na kolejne kierunki opłaty nie wnoszą (nr konta bankowego na opłatę rekrutacyjną: 31 1020 4391 0000 6402 0117 5421),
 • kandydaci na studia niestacjonarne na kierunek pielęgniarstwo pomostowe składają dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki oraz prawo wykonywania zawodu.

2.  studia II stopnia:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • skan suplementu do dyplomu ukończenia studiów -  WSZYSTKIE STRONY SUPLEMENTU
 • skan zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia z wymienionych kierunków: pielęgniarstwo, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania, mechanika i budowa maszyn, bezpieczeństwo wewnętrzne - nie dotyczy absolwentów naszej Uczelni
 • skan dowodu opłaty rekrutacyjnej  w wysokości 85 zł. Kandydaci składający podanie na więcej niż   jeden kierunek wnoszą opłatę rekrutacyjną na pierwszy kierunek w wysokości 100 % kwoty, na kolejne kierunki opłaty nie wnoszą (nr konta bankowego na opłatę rekrutacyjną: 31 1020 4391 0000 6402 0117 5421).

ZESKANOWANE DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ CZYTELNE I WYRAŹNE!

W przypadku, gdy w trakcie rekrutacji elektronicznej wystąpią trudności z rejestracją lub wgraniem plików kandydat na studia ma możliwość złożenia kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów z zachowaniem wszystkich obowiązujących na Uczelni zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

II ETAP REKRUTACJI

Kwalifikacja przez Komisje Rekrutacyjne kandydatów na studia.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia I etapu rekrutacji, w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. Oznacza to, że kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie załączy jednocześnie kompletu dokumentów do systemu elektronicznego nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji.

STUDIA I STOPNIA, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kandydat na studia I stopnia, studia jednolite magisterskie, po zakończeniu rekrutacji elektronicznej i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) kopię wraz z oryginałem na podstawie którego Uczelnia dokona poświadczenia za zgodność z przedłożonym dokumentem:

- świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub:

-inny dokument stanowiący podstawę przyjęcia na studia:

 • świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);
 • świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4;
 • świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 • świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

2) zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1144), dotyczy kandydatów na kierunki: mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych.

3) 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

4) kandydaci na studia niestacjonarne na kierunek pielęgniarstwo pomostowe składają dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki oraz prawo wykonywania zawodu.

STUDIA II STOPNIA

Kandydat na studia II stopnia, po zakończeniu rekrutacji elektronicznej i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) kopię wraz z oryginałem, na podstawie którego Uczelnia dokona poświadczenia za zgodność z przedłożonym dokumentem:

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych,

2) zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1144), dotyczy kandydatów na kierunki: mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych,

3) 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

4) zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia (nie dotyczy studentów naszej Uczelni), ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informację o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (tylko w przypadku jeżeli w suplemencie brak jest informacji o średniej ocen). Dotyczy kierunków: pielęgniarstwo, mechanika i budowa maszyn, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania, bezpieczeństwo wewnętrzne.


DOKUMENTY WYMAGANE OD CUDZOZIEMCÓW

Kandydat cudzoziemiec na studia wyższe po zakończeniu rekrutacji elektronicznej i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez Rektora, dokumenty wymienione powyżej oraz dodatkowo następujące dokumenty:

1) potwierdzoną przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku kserokopię dokumentu stwierdzającego uprawnienie do podejmowania studiów bez ponoszenia opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy PSWiN (np. Karta Polaka, karta pobytu, decyzja administracyjna właściwego organu) ;

2) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia:

 1. w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji – zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Polsce,
 2. kopię dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument,
 3. dyplom, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument.

WAŻNE INFORMACJE

1. W przypadku dokumentów uzyskanych za granicą, Uczelnia może zażądać od kandydata zaświadczenia mówiącego o tym, że świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne albo dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniają w kraju, w którym zostały wydane do podjęcia odpowiednio studiów I stopnia lub studiów II stopnia (w przypadku, gdy informacja taka nie jest zamieszczona na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów). Uczelnia może zażądać od kandydata także informacji o skali ocen przedstawioną w dokumentach, o których mowa powyżej.

2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku prowadzone w języku polskim, jeżeli:

a) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, albo:
b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, albo:
c) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w celu uzyskania potwierdzenia uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim – zdają sprawdzian z języka polskiego w dniu rekrutacji, wyznaczonym przez Rektora.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, jeżeli:
a) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów i formie studiów;
c) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
d) spełnią warunki rekrutacji określone przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku.

WAŻNE: Kandydat na studia - cudzoziemiec w elektronicznej rekrutacji powinien wpisać imię i nazwisko zgodnie z pisownią w paszporcie.

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez uprawnionego tłumacza języka polskiego lub konsula polskiego urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

strona.jpg

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję