ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI POLSKICH

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Do postępowania rekrutacyjnego na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona

osoba, która:

 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • zarejestrowała się na studia drogą elektronicznej rekrutacji,
 • złożyła wszystkie wymagane dokumenty, w terminie wyznaczonym na ich złożenie,
 • dokonała opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez Rektora. 
O zakwalifikowaniu kandydata na studia stacjonarne i niestacjonarne w ramach ustalonych  limitów, decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie sumy punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na pierwszy rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2019/2020 prowadzone jest w formie konkursu świadectw z określonych przedmiotów na kierunkach:
  
Mechanika i budowa maszyn (S, N), 26+
1. Matematyka lub fizyka,
2. Język obcy (nowożytny),
 
 
Pedagogika (S, N) , 26+
1. Język polski,
2. Język obcy (nowożytny),
 
Pielęgniarstwo (S)
1. Biologia lub chemia,
2. Język obcy (nowożytny),
 
Pielęgniarstwo (N tzw. pomostowe)
1. Biologia lub chemia,
2. Język obcy (nowożytny),
3. Ocena z egzaminu z przygotowania zawodowego,
 
Praca socjalna (S, N), 26+
1. Język polski,
2. Język obcy (nowożytny),
 
Ratownictwo medyczne (S, N), 26+
1. Biologia lub chemia,
2. Język obcy (nowożytny),
 
Ekonomia (S, N), 26+
1. Matematyka lub fizyka,
2. Język obcy (nowożytny),
3. Geografia lub historia,
 
Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (S, N), 26+
1. Biologia lub chemia lub matematyka,
2. Język obcy (nowożytny),
 
Forma studiów: S - studia stacjonarne, N – studia niestacjonarne
Podstawę zakwalifikowania do przyjęcia kandydata na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wyżej wymienionych kierunkach stanowią wyniki uzyskanych przez kandydata ocen / wyników procentowych na świadectwie dojrzałości lub, w przypadku braku na świadectwie dojrzałości wyników z przedmiotów wymaganych,  świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Do postępowania rekrutacyjnego na wszystkich kierunkach studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która:
 • posiada tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny,
 • zarejestrowała się na studia drogą elektronicznej rekrutacji,
 • złożyła wszystkie wymagane dokumenty, w terminie wyznaczonym na ich złożenie,
 • dokonała opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez Rektora.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 ma formę weryfikacji dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i kompetencje. Komisja rekrutacyjna analizująca zebrane dokumenty kandydata może zaprosić go na rozmowę. W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę z przebiegu studiów pierwszego stopnia.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - nowośc! 

Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunek mechanika i budowa maszyn powinien posiadać dyplom inżyniera lub licencjata oraz posiadać w szczególności następujące kompetencje:

 • ma podstawową wiedzę o charakterze nauk technicznych, w szczególności w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn,
 • ma ogólną wiedzę o charakterze aplikacyjnym dostosowaną do zagadnień związanych z mechaniką i budową maszyn,
 • potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę z zakresu nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz dokonuje analizy informacji pochodzących z różnych źródeł,
 • wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania inżynierskie lub projektowe dotyczące mechaniki i budowy maszyn, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski,
 • zna język obcy i posługuje się nim na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach innych niż mechanika i budowa maszyn zobowiązani będą do uzupełnienia programu o dodatkowe przedmioty wyznaczone przez Komisję Rekrutacyjną w maksymalnym wymiarze 17 punktów ECTS w zakresie:

 • Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów – 4 pkt ECTS
 • Podstawy konstrukcji maszyn - 4 pkt ECTS
 • Grafika inżynierska z elementami modelowania CAD - 3 pkt ECTS
 • Nauka o materiałach - 3 pkt ECTS
 • Technologia w budowie maszyn - 3 pkt ECTS
PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunek praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje: 
 • ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, zwłaszcza w dziedzinie polityki społecznej, pracy socjalnej,
 • zna teoretyczne podstawy pracy socjalnej i stosowane w niej metody,
 • zna miejsce polityki społecznej w systemie nauk społecznych,
 • zna trudności wynikające z pracy z rodzinami i jednostkami dysfunkcyjnymi,
 • jest przygotowany w stopniu podstawowym do pracy z grupą i środowiskiem oraz jednostką i rodziną,
 • zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach innych niż praca socjalna, zostaną zobowiązani do uzupełnienia przedmiotów wyrównawczych w wymiarze łącznym 15 punktów ECTS w zakresie:
 • Metodyka pracy socjalnej (3 pkt ECTS)
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej(3 pkt ECTS)
 • Praca socjalna z grupą i środowiskiem(5 pkt ECTS)
 • Praca socjalna z jednostką i rodziną (4 pkt ECTS)
Kandydaci zobowiązani są do zaliczenia wymienionych przedmiotów wyrównawczych w łącznej liczbie 15 pkt ECTS do końca 1 semestru studiów II stopnia.
PIELĘGNIARSTWO
Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo powinien posiadać dyplom licencjata pielęgniarstwa. Komisja rekrutacyjna dokonuje stwierdzenia kwalifikacji kandydata w oparciu o weryfikację złożonych dokumentów (średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia). W przypadku, gdy więcej kandydatów uzyskało taką samą średnią ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia, wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje dodatkowe kryterium – ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH

Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunek gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych powinien posiadać dyplom inżyniera lub licencjata oraz posiadać w szczególności następujące kompetencje:

 • ma podstawową wiedzę o charakterze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w szczególności w dziedzinie nauk rolniczych i leśnych,
 • ma ogólną wiedzę o charakterze aplikacyjnym dostosowaną do zagadnień związanych z gospodarką w ekosystemach rolnych i leśnych,
 • potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę z zakresu nauk rolniczych i leśnych oraz dokonuje analizy informacji pochodzących z różnych źródeł,
 • wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania inżynierskie lub projektowe dotyczące rolnictwa i leśnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski,
 • zna język obcy i posługuje się nim na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach innych niż gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych zobowiązani będą do uzupełnienia programu o dodatkowe przedmioty wyznaczone przez Komisję Rekrutacyjną w maksymalnym wymiarze 16 punktów ECTS w zakresie:

 • Botanika z dendrologią (3 pkt ECTS),
 • Zoologia z mikrobiologią (3 pkt ECTS),
 • Technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej (5 pkt ECTS),
 • Elementy hodowli i ochrony lasu (5 pkt ECTS).

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 Warunkiem przyjęcia na studia na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne) są:

a) Pozytywne wyniki na świadectwie dojrzałości (ewentualnie świadectwie ukończenia szkoły) z dwóch przedmiotów: język polski oraz język obcy (konkurs świadectw). W przypadku braku na świadectwie dojrzałości wyników z przedmiotów wymaganych brane są pod uwagę oceny z przedmiotów znajdujących się na świadectwie ukończenia szkoły wg przelicznika.

b) Rozmowa kwalifikacyjna związana z wymogami stawianymi przyszłemu nauczycielowi edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata do podjęcia kształcenia na tej specjalności. Wówczas średnia ocen nie jest brana pod uwagę.

Kandydat powinien być osobą odpowiedzialną, empatyczną, kreatywną, taktowną, prezentować nienaganną postawę etyczną. Weryfikacja w/w kompetencji planowana jest głównie w trakcie studiów.

STUDIA PODYPLOMOWE
Na studia podyplomowe mogą zostać zakwalifikowane osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (min. licencjackie lub inżynierskie) oraz złożą komplet wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.
UWAGA: POLECAMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNYM TEKSTEM DOKUMENTU REGULUJĄCEGO TRYB I WARUNKI REKRUTACJI (do pobrania poniżej)

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 25-01-2018
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Wojciech Pajestka

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję