ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Do postępowania rekrutacyjnego na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która:

• posiada świadectwo dojrzałości,
• zarejestrowała się na studia drogą elektronicznej rekrutacji,
• złożyła wszystkie wymagane dokumenty w systemie elektronicznym, w wyznaczonym terminie,
• dokonała opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości 85 zł.

O zakwalifikowaniu kandydata na studia stacjonarne i niestacjonarne w ramach ustalonych limitów, decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie sumy punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2023/2024 prowadzone jest w formie konkursu świadectw z określonych przedmiotów na kierunkach:

Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom: I stopnia
Forma: studia stacjonarne /

Konkurs świadectw: przedmioty ze świadectwa maturalnego/dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 1. Historia lub geografia
 2. Język obcy (nowożytny)

Kompetencje oczekiwane od kandydata

---

Uwagi

Osoby, na których świadectwie nie ma ww. przedmiotu/ów nie tracą szansy na przyjęcie na studia.

Kierunek: ekonomia
Poziom: I stopnia
Forma: studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Konkurs świadectw: przedmioty ze świadectwa maturalnego/dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 1. Matematyka lub fizyka
 2. Język obcy (nowożytny)
 3. Geografia lub historia

Kompetencje oczekiwane od kandydata

---

Uwagi

Osoby, na których świadectwie nie ma ww. przedmiotu/ów nie tracą szansy na przyjęcie na studia.

Kierunek: gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
Poziom: I stopnia
Forma: studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Konkurs świadectw: przedmioty ze świadectwa maturalnego/dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 1. Biologia lub chemia lub matematyka
 2. Język obcy (nowożytny)
Kompetencje oczekiwane od kandydata ---
Uwagi Osoby, na których świadectwie nie ma ww. przedmiotu/ów nie tracą szansy na przyjęcie na studia

Kierunek: mechanika i budowa maszyn
Poziom: I stopnia
Forma: studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Konkurs świadectw: przedmioty ze świadectwa maturalnego/dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 1. Matematyka lub fizyka
 2. Język obcy (nowożytny)
Kompetencje oczekiwane od kandydata ---
Uwagi

Ze względu na zajęcia praktyczne związane z obsługą maszyn i urządzeń na kierunku mechanika i budowa maszyn występują ograniczenia w rekrutacji dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Osoby, na których świadectwie nie ma ww. przedmiotu/ów nie tracą szansy na przyjęcie na studia


Kierunek: pedagogika
Poziom: I stopnia
Forma: studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Konkurs świadectw: przedmioty ze świadectwa maturalnego/dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 1. Język polski
 2. Język obcy (nowożytny)
Kompetencje oczekiwane od kandydata ---
Uwagi Osoby, na których świadectwie nie ma ww. przedmiotu/ów nie tracą szansy na przyjęcie na studia

Kierunek: praca socjalna
Poziom: I stopnia
Forma: studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Konkurs świadectw: przedmioty ze świadectwa maturalnego/dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 1. Język polski
 2. Język obcy (nowożytny)
Kompetencje oczekiwane od kandydata ---
Uwagi Osoby, na których świadectwie nie ma ww. przedmiotu/ów nie tracą szansy na przyjęcie na studia

Kierunek: pielęgniarstwo
Poziom: I stopnia
Forma: studia stacjonarne

Konkurs świadectw: przedmioty ze świadectwa maturalnego/dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 1. Biologia lub chemia
 2. Język obcy (nowożytny)
Kompetencje oczekiwane od kandydata ---
Uwagi Osoby, na których świadectwie nie ma ww. przedmiotu/ów nie tracą szansy na przyjęcie na studia

Kierunek: pielęgniarstwo
Poziom: I stopnia
Forma: studia niestacjonarne (pomostowe)

Konkurs świadectw: przedmioty ze świadectwa maturalnego/dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 1. Biologia lub chemia
 2. Język obcy (nowożytny)
Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym Ocena z egzaminu z przygotowania zawodowego
Kompetencje oczekiwane od kandydata ---
Uwagi Osoby, na których świadectwie nie ma ww. przedmiotu/ów (tj. biologii, chemii lub języka polskiego) nie tracą szansy na przyjęcie na studia. Ocena z egzaminu z przygotowania zawodowego jest zawsze wymagana.

Kierunek: ratownictwo medyczne
Poziom: I stopnia
Forma: studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Konkurs świadectw: przedmioty ze świadectwa maturalnego/dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 1. Biologia lub chemia
 2. Język obcy (nowożytny)

Kompetencje oczekiwane od kandydata

---

Uwagi

Osoby, na których świadectwie nie ma ww. przedmiotu/ów nie tracą szansy na przyjęcie na studia

Kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Poziom: jednolite studia magisterskie
Forma: studia stacjonarne

Konkurs świadectw: przedmioty ze świadectwa maturalnego/dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 1. Język polski
 2. Język obcy (nowożytny)
Rozmowa kwalifikacyjna W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane jest spełnianie przez kandydata wymogów stawianym przyszłemu nauczycielowi edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zwłaszcza poprawność wymowy i uzdolnienia artystyczne.
Uwagi Osoby, na których świadectwie nie ma ww. przedmiotu/ów nie tracą szansy na przyjęcie na studia

Kierunek: fizjoterapia
Poziom: jednolite studia magisterskie
Forma: studia stacjonarne

Konkurs świadectw: przedmioty ze świadectwa maturalnego/dojrzałości brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 1. Biologia lub chemia
 2. Język obcy (nowożytny)
Rozmowa kwalifikacyjna ---
Uwagi Osoby, na których świadectwie nie ma ww. przedmiotu/ów nie tracą szansy na przyjęcie na studia

Podstawę zakwalifikowania do przyjęcia kandydata na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wyżej wymienionych kierunkach stanowią wyniki uzyskanych przez kandydata ocen / wyników procentowych na świadectwie dojrzałości.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) 

Do postępowania rekrutacyjnego na wszystkich kierunkach studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która:

• posiada tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny,
• zarejestrowała się na studia drogą elektronicznej rekrutacji,
• złożyła wszystkie wymagane dokumenty w systemie elektronicznym, w wyznaczonym terminie,
• dokonała opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości 85zł.


Szczegółowe zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów II stopnia:

Kierunek: ekonomia
Poziom: II stopnia
Forma: studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Sposób kwalifikacji kandydatów Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i kompetencje 
Wymagania wstępne Posiadanie dyplomu ukończenia studiów
Kryteria dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunku

Średnia ocen z przebiegu studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich).

W przypadku, gdy więcej kandydatów uzyskało taką samą średnią ocen z przebiegu studiów I stopnia, wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje dodatkowe kryterium – ocena na dyplomie ukończenia studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich).
Kompetencje oczekiwane od kandydata ---
Uwagi

1. Uznaje się, że kompetencje do podjęcia studiów na tym kierunku posiadają:

A - kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach ekonomia, administracja, finanse i rachunkowość / finanse i bankowość,  gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, język biznesu, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, politologia, polityka społeczna, praca socjalna, socjologia, stosunki międzynarodowe, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, transport, zarządzanie / zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji;

B - kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż wymienione w punkcie A, dla których określono jako wiodące efekty uczenia się z dziedziny nauk społecznych, dyscyplin: ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości;

2. Kandydaci nie wymienieni w punkcie 1, podpunkt A lub B zobowiązani będą do uzupełnienia programu o dodatkowe przedmioty w zakresie określonym przez Komisje Rekrutacyjne. Kandydaci zobowiązani są do zaliczenia przedmiotów wyrównawczych  przed rozpoczęciem sesji zimowej roku akademickiego 2023/2024.

Kierunek: praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania
Poziom: II stopnia
Forma: studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Sposób kwalifikacji kandydatów Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i kompetencje Komisja rekrutacyjna analizująca zebrane dokumenty kandydata może zaprosić go na rozmowę
Wymagania wstępne Posiadanie dyplomu ukończenia studiów
Kryteria dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunku

Średnia ocen z przebiegu studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich).

W przypadku, gdy więcej kandydatów uzyskało taką samą średnią ocen z przebiegu studiów I stopnia, wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje dodatkowe kryterium – ocena na dyplomie ukończenia studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich).
Kompetencje oczekiwane od kandydata
 • ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, zwłaszcza w dziedzinie polityki społecznej, pracy socjalnej,
 • zna teoretyczne podstawy pracy socjalnej i stosowane w niej metody,
 • zna miejsce polityki społecznej w systemie nauk społecznych,
 • zna trudności wynikające z pracy z rodzinami i jednostkami dysfunkcyjnymi,
 • jest przygotowany w stopniu podstawowym do pracy z grupą i środowiskiem oraz jednostką i rodziną,
zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Uwagi
 1. Uznaje się, że kompetencje wskazane w pkt 1. posiadają:

A - kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku praca socjalna,

B - kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach innych niż praca socjalna, którzy zostaną zobowiązani do uzupełnienia przedmiotów wyrównawczych w zakresie opisanym w pkt 2.

2.Kandydaci wymienieni w punkcie 1, podpunkt B zobowiązani będą do uzupełnienia programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze łącznym 11 punktów ECTS w zakresie:

 • Metodyka pracy socjalnej (3 pkt ECTS)
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej (2 pkt ECTS)
 • Praca socjalna z grupą i środowiskiem (3 pkt ECTS)
 • Praca socjalna z jednostką i rodziną (3 pkt ECTS)

Kandydaci zobowiązani są do zaliczenia wymienionych przedmiotów wyrównawczych w łącznej liczbie 11 pkt ECTS przed rozpoczęciem sesji zimowej roku akademickiego 2023/2024.


Kierunek: pielęgniarstwo
Poziom: II stopnia
Forma: studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Sposób kwalifikacji kandydatów

Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i kompetencje - średnia ocen z przebiegu studiów I stopnia.

Komisja rekrutacyjna analizująca zebrane dokumenty kandydata może zaprosić go na rozmowę.
Wymagania wstępne Posiadanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa
Kryteria dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunku W przypadku, gdy więcej kandydatów uzyskało taką samą średnią ocen z przebiegu studiów I stopnia, wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje dodatkowe kryterium – ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.
Kompetencje oczekiwane od kandydata ---
Uwagi ---

Kierunek: gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
Poziom: II stopnia
Forma: studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Sposób kwalifikacji kandydatów

Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i kompetencje.

Komisja rekrutacyjna analizująca zebrane dokumenty kandydata może zaprosić go na rozmowę.
Wymagania wstępne Posiadanie dyplomu ukończenia studiów
Kryteria dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunku

Średnia ocen z przebiegu studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich).

W przypadku, gdy więcej kandydatów uzyskało taką samą średnią ocen z przebiegu studiów I stopnia, wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje dodatkowe kryterium – ocena na dyplomie ukończenia studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich).
Kompetencje oczekiwane od kandydata
 • ma podstawową wiedzę o charakterze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w szczególności w dziedzinie nauk rolniczych i leśnych,
 • ma ogólną wiedzę o charakterze aplikacyjnym dostosowaną do zagadnień związanych z gospodarką w ekosystemach rolnych i leśnych,
 • potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę z zakresu nauk rolniczych i leśnych oraz dokonuje analizy informacji pochodzących z różnych źródeł,
 • wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania inżynierskie lub projektowe dotyczące rolnictwa i leśnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski,
 • zna język obcy i posługuje się nim na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Uwagi 1. Uznaje się, że kompetencje wskazane w pkt. 1 posiadają:
A - kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych,
B – kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach innych niż gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, którzy zostaną zobowiązani do uzupełnienia przedmiotów wyrównawczych w zakresie opisanym pkt. 2.
2. Kandydaci wymienieni w punkcie 1, podpunkt B zobowiązani będą do uzupełnienia programu o dodatkowe przedmioty wyznaczone przez Komisję Rekrutacyjną w maksymalnym wymiarze 16 punktów ECTS, spośród przedmiotów z poniższej listy:
- Botanika z dendrologią (3 pkt ECTS),
- Zoologia z mikrobiologią (3 pkt ECTS),
- Technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej (5 pkt ECTS),
- Elementy hodowli i ochrony lasu (5 pkt ECTS).
Kandydaci zobowiązani są do zaliczenia wymienionych przedmiotów wyrównawczych przed rozpoczęciem zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2023/2024.

Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom: II stopnia
Forma: studia stacjonarne

Sposób kwalifikacji kandydatów

Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i kompetencje.

Komisja rekrutacyjna analizująca zebrane dokumenty kandydata może zaprosić go na rozmowę.

Wymagania wstępne

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów

Kryteria dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunku

Średnia ocen z przebiegu studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich)

W przypadku, gdy więcej kandydatów uzyskało taką samą średnią ocen z przebiegu studiów I stopnia, wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje dodatkowe kryterium – ocena na dyplomie ukończenia studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich).
Kompetencje oczekiwane od kandydata

(w zakresie wiedzy) poznali i zrozumieli:

 • teoretyczne ujęcia i metodologiczne aspekty badań stosowanych w dyscyplinach naukowych właściwych dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, zarazem miejsce tych dyscyplin (przede wszystkim nauk o bezpieczeństwie, obronności, polityce, także socjologii/psychologii) oraz nauk o zarządzaniu i prawa w systemie nauk;
 • wybrane zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego (fakty, obiekty, zjawiska, metody i teorie je wyjaśniające) – zarówno o charakterze ogólnym, jak i szczegółowym - oraz zależności między nimi;
 • rolę człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania;
 • fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, jak również wybrane uwarunkowania (prawne, podmiotowe, przedmiotowe), ale i procedury działań służących: zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym; zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego, przemysłowego, transportowego, energetycznego i ekologicznego; rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych; obronności państwa, w tym cyberbezpieczeństwu itp.

(w zakresie umiejętności) posiadły umiejętność wykorzystywania pozyskanej wiedzy do:

 • identyfikowania (rozpoznawania, ujawniania/diagnozowania), interpretowania i prognozowania skutków zjawisk i procesów (w szczególności o charakterze problemowym) z obszaru bezpieczeństwa;
 • określania sposobów rozwiązywania/ograniczania diagnozowanych problemów z zastosowaniem w tym celu odpowiednich metod i właściwego instrumentarium, w tym informacyjno-komunikacyjnego;
 • posługiwania się stosowną terminologią i adekwatnymi systemami normatywnymi;
 • podejmowania dyskusji na temat możliwych rozwiązań, a jeśli trzeba, to również z wykorzystaniem języka obcego na zaawansowanym poziomie (B2+);

(w zakresie kompetencji społecznych):

 • potrafią krytycznie i inspirująco podejść do stanu swej przedmiotowej wiedzy i umiejętności, tj. uzupełnić i wzbogacić/uzupełnić je, jeśli wystąpi – w ich ocenie – taka potrzeba;
 • czują się zobowiązani do podejmowania/współorganizowania działań na rzecz środowiska lokalnego i w imię interesów tegoż środowiska oraz państwa jako takiego; kierują się przy tym (i tego wymagają od innych) względami ekonomicznymi, etyczno-zawodowymi, zwyczajowymi.
Uwagi
 1. Uznaje się, że kompetencje wskazane w pkt. 1 posiadają:

A - kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego lub bezpieczeństwa narodowego

B – kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach pokrewnych mieszczących się w  dziedzinie nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; nauk ścisłych i technicznych, wpisujących się w proces edukacji przygotowujący na poziomie licencjackim/inżynierskim do wykonywania zawodów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa jednostkowego i zbiorowego, także bezpieczeństwa obiektów i obszarów/środowisk. Między innymi:

 • ratownictwo medyczne
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • informatyka
 • 2. Kandydaci wymienieni w punkcie 2, podpunkt B zobowiązani będą do uzupełnienia programu o dodatkowe przedmioty wyznaczone przez Komisję Rekrutacyjną w maksymalnym wymiarze 8 punktów ECTS w zakresie:
 • Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa państwa (2 punkty ECTS),
 • Wymiary bezpieczeństwa wewnętrznego (2 punkty ECTS),
 • Profilaktyka zjawisk zagrażających bezpieczeństwu (2 punkty ECTS),
 • Podstawowe zasady zarządzania w sytuacjach kryzysowych (2 punkty ECTS).

Kandydaci zobowiązani są do zaliczenia wymienionych przedmiotów wyrównawczych do końca 1 semestru studiów II stopnia.

Pierwszeństwo w przyjęciu maja kandydaci będący absolwentami Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.


Kierunek: mechanika i budowa maszyn
Poziom: II stopnia
Forma: studia stacjonarne

Sposób kwalifikacji kandydatów

Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i kompetencje.

Komisja rekrutacyjna analizująca zebrane dokumenty kandydata może zaprosić go na rozmowę.
Wymagania wstępne

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów

Kryteria dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunku

Średnia ocen z przebiegu studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich)

W przypadku, gdy więcej kandydatów uzyskało taką samą średnią ocen z przebiegu studiów I stopnia, wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje dodatkowe kryterium – ocena na dyplomie ukończenia studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich).

Kompetencje oczekiwane od kandydata
 • ma podstawową wiedzę o charakterze nauk technicznych, w szczególności w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn,
 • ma ogólną wiedzę o charakterze aplikacyjnym dostosowaną do zagadnień związanych z mechaniką i budową maszyn,
 • potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę z zakresu nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz dokonuje analizy informacji pochodzących z różnych źródeł,
 • wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania inżynierskie lub projektowe dotyczące mechaniki i budowy maszyn, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski,
 • zna język obcy i posługuje się nim na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Uwagi
 1. Uznaje się, że kompetencje wskazane w pkt. 1 posiadają:

A - kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn,

B – kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach pokrewnych takich jak:

 • mechanika,
 • mechatronika,
 • kierunki pokrewne mieszczące się w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna.

C - kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach pokrewnych mieszczących się w innych dziedzinach nauki, którzy zostaną zobowiązani do uzupełnienia przedmiotów wyrównawczych w zakresie opisanym pkt. 2.

2. Kandydaci wymienieni w punkcie 1, podpunkt B i C zobowiązani będą do uzupełnienia programu o dodatkowe przedmioty wyznaczone przez Komisję Rekrutacyjną w maksymalnym wymiarze 17 punktów ECTS, spośród przedmiotów z poniższej listy:

 • Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów – 4 pkt ECTS
 • Podstawy konstrukcji maszyn - 4 pkt ECTS
 • Grafika inżynierska z elementami modelowania CAD - 3 pkt ECTS
 • Nauka o materiałach - 3 pkt ECTS
 • Technologia w budowie maszyn - 3 pkt ECTS

Kandydaci zobowiązani są do zaliczenia wymienionych przedmiotów wyrównawczych przed rozpoczęciem zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2023/2024

 Ze względu na zajęcia praktyczne związane z obsługą maszyn i urządzeń na kierunku mechanika i budowa maszyn występują ograniczenia w rekrutacji dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2023/2024 ma formę weryfikacji dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i kompetencje.

STUDIA PODYPLOMOWE

Na studia podyplomowe mogą zostać zakwalifikowane osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (min. licencjackie lub inżynierskie) oraz złożą komplet wymaganych dokumentów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym w wyznaczonym terminie.

I ETAP REKRUTACJI
Rejestracja elektroniczna kandydata na studia podyplomowe:

1) kandydat zakłada w systemie jedno, indywidualne konto, w którym przekazuje wymagane przez Uczelnię dane osobowe oraz dane teleadresowe oraz postępuje zgodnie ze wskazówkami wynikającymi z elektronicznej rekrutacji;
2) kandydat obowiązany jest załączyć w elektronicznym systemie rekrutacyjnym:

 • skan wszystkich posiadanych dyplomów ukończenia studiów,
 • skany suplementów do dyplomów ukończenia studiów (tylko dla kierunków przygotowanie pedagogiczne, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną).

II ETAP REKRUTACJI
Kwalifikacja przez Kierownika Studiów Podyplomowych kandydatów na studia.
Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia I etapu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną odrzucone. Oznacza to, że kandydat, który nie załączy kompletu dokumentów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji.

Kandydat na studia podyplomowe po zakończeniu rekrutacji elektronicznej i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) kopię wraz z oryginałem na podstawie którego Uczelnia dokona poświadczenia za zgodność z przedłożonym dokumentem:

 • dyplomy ukończenia studiów wyższych
 • suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

KURSY I SZKOLENIA

I ETAP REKRUTACJI
Rejestracja elektroniczna kandydata na kursy i szkolenia:
1) kandydat zakłada w systemie jedno, indywidualne konto, w którym przekazuje wymagane przez Uczelnię dane osobowe oraz dane teleadresowe oraz postępuje zgodnie ze wskazówkami wynikającymi z elektronicznej rekrutacji;
2) kandydat obowiązany jest załączyć w elektronicznym systemie rekrutacyjnym:

 • skan dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • skan oświadczenia kandydata lub zakładu pracy o pokryciu kosztów uczenia.

II ETAP REKRUTACJI
Kwalifikacja kandydatów na studia przez Kierownika ds. Szkoleń
Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia I etapu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną odrzucone. Oznacza to, że kandydat, który nie załączy kompletu dokumentów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji.

DODATKOWO WYMAGANE DOKUMENTY:

Szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny:
1) Zaświadczenie z zakładu pracy o co najmniej 2-letnim stażu w zawodzie pracownika socjalnego.

Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny:
1) zaświadczenie z zakładu pracy o co najmniej 5-letnim stażu w zawodzie pracownika socjalnego,
2) kopia dyplomu uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Kandydat na kursy lub szkolenia po zakończeniu rekrutacji elektronicznej i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na szkolenie obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) kopię wraz z oryginałem na podstawie którego Uczelnia dokona poświadczenia za zgodność z przedłożonym dokumentem:

 • dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie 
 • 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle)

Pliki do pobrania:

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję