Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego oraz instrukcja pisania i złożenia pracy dyplomowej w roku akademickim 2022/2023

 INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH W  ROKU AKADEMICKIM 2022/2023   
Poniższe warunki precyzują postępowanie związane z wykonywaniem prac dyplomowych uzupełniając informacje zawarte w Regulaminie Studiów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.
  
Prace dyplomowe należy składać w Dziale Toku Studiów nie później niż :
 • do ostatniego dnia sesji zimowej, zgodnie z kalendarzem akademickim na dany rok akademicki - na studiach kończących się w semestrze zimowym
 • do ostatniego dnia sesji letniej, zgodnie z kalendarzem akademickim na dany rok akademicki - na studiach kończących się w semestrze letnim  

Oprócz terminu wskazanego powyżej należy pamiętać, że praca dyplomowa musi być złożona nie póżniej niż na tydzień przed wyznaczonym egzaminem dyplomowym.

Obowiązek złożenia pracy dyplomowej jest traktowany jako część programu studiów ostatniego semestru. Przedłożenie pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego i uzyskania zaliczenia ostatniego semestru studiów.

  
 Wraz z pracą dyplomową należy złożyć:
Pracę dyplomową składa się w jednym egzemplarzu wydruku komputerowego, a ponadto w formie elektronicznej (płyta CD / DVD w opisanej kopercie papierowej – imię i nazwisko, nr albumu, kierunek studiów,  rok akademicki). Na płycie powinna znajdowac sie praca dyplomowa w formacie PDF, praca dyplomowa w formacie Word. Nazwa plików powinna zawierać wyłącznie nazwisko i imię studenta.
 
Praca powinna być drukowana dwustronniew oprawie miękkiej koloru odpowiedniego dla Instytutu (okładka przednia przeźroczysta a tył i bok odpowiedniego koloru):
 • biały - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Nauk Społecznych,
 • granatowy - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Medycznego,
 • zielony - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej,
 • bordowy - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Technicznego.

 W przypadku pracy dyplomowej o charakterze praktycznym student składa ją w formie dostosowanej do charakteru pracy (np. wydruk, wersja elektroniczna, dokumentacja fotograficzna lub filmowa) wraz z konspektem projektu drukowanym dwustronnie, w oprawie miękkiej, pierwsza strona przeźroczysta a bok i tył odpowiedniego koloru jak podano wyżej.

UWAGA!!!

Pierwsza strona pracy dyplomowej powninna być zgodna z obowiązującym wzorem dla danego kierunku:

Ostatnia strona pracy dyplomowej powinna zawierać podpisane oświadczenie studenta i promotora - pobierz.
Streszczenie powinno znajdować się w końcowej części pracy, po bibliografii, a przed spisami rysunków, tabel, wykresów itp., przed aneksem i przed oświadczeniem (streszczenie-pobierz).
 
Prace i nośniki elektroniczne oddaje się w wymaganym komplecie (prace niekompletne nie będą rejestrowane). Za prawidłowość zapisu elektronicznej wersji pracy odpowiedzialny jest student – dyplomant.
Studenci, którzy nie dostarczą opisanych wyżej dokumentów w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego.

Opłata za dyplom:
komplet "A"
- 1 oryginał dyplomu, 1 oryginał suplementu, 2 odpisy suplementu, 2 odpisy dyplomu w języku polskim płaci 0 zł;
komplet "B"
- 1 oryginał dyplomu, 1 oryginał suplementu, 2 odpisy suplementu, 1 odpis dyplomu w języku polskim, 1 odpis dyplomu w języku obcym płaci 0 zł;
komplet "C"
- 1 oryginał dyplomu, 1 oryginał suplementu, 2 odpisy suplementu, 1 odpis dyplomu w języku polskim, 2 odpisy dyplomu w języku obcym płaci 20 zł.

Numer konta, na który należy wnieść opłatę: 98 1020 4391 0000 6102 0118 6196.
Przy odbiorze dyplomu absolwent przedkłada dowód opłaty za wydanie dyplomu.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu.
W skład komisji wchodzą: przewodniczący, promotor pracy dyplomowej i recenzent.
Egzamin dyplomowy może mieć charakter ustny lub pisemny, może przewidywać również część praktyczną, obejmującą sprawdzian umiejętności wymaganych od absolwenta danego kierunku.
 Na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
 
Ocena odpowiedzi ustnej, ustalenie oceny egzaminu dyplomowego oraz ustalenie końcowego wyniku studiów odbywa się w niejawnej części egzaminu dyplomowego.
  
Zgodnie zregulaminem studiów UP. im.Jana Grodka w Sanoku:
§ 58
 1. Podstawą obliczenia końcowego wyniku studiów są:średnia ocen, tj. średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń oraz praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów; średnia ocen podana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem odpowiednio w górę lub w dół;
 2. ocena z pracy dyplomowej (o ile przewiduje ją program studiów), która stanowi średnią arytmetyczną podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem odpowiednio w górę lub w dół z ocen wystawionych przez promotora i recenzenta, obliczoną zgodnie z zasadą podaną w ust. 4;
 3. ocena z egzaminu dyplomowego.

Sposób obliczania końcowego wyniku studiów:

 1. jeśli program studiów przewiduje pracę dyplomową, wówczas końcowy wynik studiów stanowi sumę 1 średniej ocen wymienionej w ust. 2 pkt 1) oraz po 1 ocen wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3),
 2. jeśli program studiów nie przewiduje pracy dyplomowej, wówczas końcowy wynik studiów stanowi sumę 3 średniej ocen wymienionej w ust. 2 pkt 1) oraz 1 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 3),
 3. Wynik ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem odpowiednio w górę lub w dół.
W dyplomie  ukończenia studiów wpisuje się ogólny wynik studiów wyrównany do oceny, zgodnie z zasadą:
powyżej 4,75 - na dyplomie ocena bardzo dobry (5,0)
4,25 - 4,75 - na dyplomie ocena dobry plus (4,5)
3,75 - 4,24 - na dyplomie ocena dobry (4,0)
3,25 - 3,74 - na dyplomie ocena dostateczny plus (3,5)
do 3,24 - na dyplomie ocena dostateczna (3,0)
 
W ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego Uczelnia sporządza dyplom ukończenia studiów oraz suplement i wpisuje absolwenta do księgi dyplomów.
 
INFORMACJE DODATKOWE 

Student, który będzie chciał otrzymać odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy obowiązany jest złożyć w tej sprawie wniosek

Procedura antyplagiatowa

Wszystkie prace dyplomowe są sprawdzane w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Tryb sprawdzania prac i dopuszczalne wskaźniki prawdopodobieństwa określa procedura antyplagiatowa - do pobrania tutaj.

W suplemencie do dyplomu istnieje możliwość wpisania dodatkowych osiagnięć studenta Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Do suplementu wpisywane są tylko osiągnięcia udokumentowane na piśmie, powinny one świadczyć o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Student posiadający takie osiągnięcia może złożyć w Dziale Toku Studiów indywidualną kartę dodatkowych osiągnięć przed ukończeniem studiów. Karta powinna zawierać rodzaj działalności/dodatkowe osiagnięcia, termin działalności oraz potwierdzenie (pieczęć oraz podpis osoby odpowiedzialnej). Ostatecznie o wpisie do suplementu dodatkowych osiągnięć decyduje Rektor UP im. Jana Grodka w Sanoku. Formularz indywidualnej karty dodatkowych osiągnięć dostępny jest do pobrania ponizej oraz w Dziale Toku Studiów.

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję