PRACA DYPLOMOWA i EGZAMIN DYPLOMOWY
ROK AKADEMICKI 2023/2024 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 • 1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów;
 • 2) uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich egzaminów przewidzianych programem studiów;
 • 3) uzyskanie wymaganej do ukończenia studiów liczby punktów ECTS;
 • 4) zaliczenie seminarium dyplomowego;
 • 5) uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, o ile przewiduje ją program studiów;
 • 6) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Ad. 1),2),3),4) Spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów oznacza:

Zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych przedmiotów i praktyk (zgodnie z programem studiów) i zdobycie odpowiedniej ilości punktów ECTS w tym również uzyskanie zaliczenia z seminarium.

UWAGA! Obowiązek złożenia pracy dyplomowej jest traktowany jako część programu studiów ostatniego semestru. Przedłożenie pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego i uzyskania zaliczenia ostatniego semestru studiów.

Ad. 5) Uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej:

Pracę ocenia promotor i recenzent. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej. Ocena pracy odbywa się poprzez system APD (część systemu USOS).

W celu złożenia pracy student musi się zalogować na stronie www.apd.up-sanok.edu.pl (login i użytkownik identyczny jak w USOSweb [więcej informacji o logowaniu znajdziesz na www.up-sanok.edu.pl/usos]) i wykonać następujące czynności:

 • wypełnić formularz zawierający dane dotyczące pracy: temat, temat w języku angielskim, słowa kluczowe, streszczenie, streszczenie w języku angielskim;
 • zatwierdzić oświadczenie o samodzielności i oryginalności przygotowanej pracy;
 • wprowadzić do systemu APD pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez promotora.

Instrukcja dla studenta - wgrywanie pracy do APD - pobierz 

Po wgraniu pracy do APD praca automatycznie kierowana jest do sprawdzenia przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA). Wynik badania widoczny jest w ciągu 24 godzin po skierowaniu pracy do badania, wgląd do wyniku ma zarówno promotor jak i student (szczegóły dotyczące sprawdzania prac w - procedura anyplagiatowa). Jeśli wynik badania antyplagiatowego mieści się w ustalonych przedziałach promotor zatwierdza pracę, ocenia ją i przekazuje do oceny recenzenta. Student przed obroną powinien mieć możliwość zapoznania się w systemie APD z recenzją promotora i recenzenta swojej pracy.

Ad. 6) Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów:

Jeśli promotor w APD zatwierdzi pracę wówczas student jest zobowiązany złożyć jej wersję papierową wraz z niezbędną dokumentacją w Dziale Toku Studiów - sekretariacie instytutowym. Komplet dokumentów należy składać w Dziale Toku Studiów (sekretariacie instytutowym) w terminie nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony, nie później jednak niż do

 • do ostatniego dnia sesji zimowej - na studiach kończących się w semestrze zimowym – do 4 lutego 2024 r.
 • do ostatniego dnia sesji letniej - na studiach kończących się w semestrze letnim – do 23 czerwca 2024 r.

Komplet dokumentów oznacza:

 1. Pracę dyplomową w wersji wydrukowanej i oprawionej - do wydruku należy pobrać plik pracy z systemu APD po zaakceptowaniu jej przez promotora; jedynie ten plik oznaczony będzie kodami kontrolnymi, które pozwolą pracownikowi DTS zweryfikować, czy składany wydruk jest identyczny w treści z plikiem pracy zaakceptowanej przez promotora. (Szczegółowe zasady dotyczące pisania pracy a także wymogi techniczne – patrz poniżej w informacjach dodatkowych.) Ostatnią stronę pracy powinno stanowić oświadczenie studenta - kliknij aby pobrać. Oświadczenie podpisuje własnoręcznie student.Uwaga!!! - praca powinna być w miękkiej oprawie klejonej, beż żadnych metalowych elementów wzmacniających. Proszę zwracać na to uwagę w drukarniach / introligatorniach, w których będziecie Państwo oprawiać pracę. Prace z elementami metalowymi w oprawie nie będą przyjmowane przez DTS.
 2. oświadczenie o udostępnieniu pracy - oświadczenie należy wydrukować z APD z zakładki "informacje o pracy", znajdujuje się przy danych autora pracy,
 3. oświadczenie o złożeniu pracy dyplomowej - pobierz,
 4. oświadczenie dotyczące zgody na udział w badaniu monitorowania losów absolwentów - pobierz,
 5. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym - pobierz (uwaga!: wniosek nie jest obowiązkowy, składają go wyłącznie osoby, które chcą otrzymać odpis dyplomu w języku obcym).
Za prawidłowość zapisu elektronicznej wersji pracy odpowiedzialny jest student – dyplomant.
Studenci, którzy nie dostarczą opisanego wyżej kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego.
INFORMCJE DODATKOWE:
1) ZASADY PISANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ W UP IM. JANA GRODKA W SANOKU

(procedura dyplomowania do pobrania tutaj)

(instrukcja pisania i złożenia pracy - wymagania edytorskie do pobraia tutaj)

Praca powinna być drukowana dwustronniew oprawie miękkiej koloru odpowiedniego dla Instytutu (okładka przednia przeźroczysta a tył i bok odpowiedniego koloru):
 • biały - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Nauk Społecznych,
 • granatowy - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Medycznego,
 • zielony - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej,
 • bordowy - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Technicznego.
UWAGA!!!

Pierwsza strona pracy dyplomowej powninna być zgodna z obowiązującym wzorem dla danego kierunku:

UWAGA!!! Na stronie tytułowej (ani w żadnym innym miejscu w pracy dyplomowej) nie wpisuje się specjaności !!!! Wpisuje się wyłącznie nazwę kierunku studiów - zgodnie ze wzorami przedstawionymi powyżej ! Prace z nadrukowaną specjalnością będą cofane do poprawy, zarówno do poprawy w APD jak i do ponownego przedruku.

Streszczenie powinno znajdować się w końcowej części pracy, po bibliografii, a przed spisami rysunków, tabel, wykresów itp., przed aneksem i przed oświadczeniem (streszczenie-pobierz).
 

2) OPŁATA ZA DYPLOM
Opłata za dyplom:
- komplet "A", tzw. "podstawowy" (1 oryginał dyplomu, 1 oryginał suplementu, 2 odpisy suplementu, 2 odpisy dyplomu w języku polskim) - OPŁATA 0 zł;
komplet "B" (1 oryginał dyplomu, 1 oryginał suplementu, 2 odpisy suplementu, 1 odpis dyplomu w języku polskim, 1 odpis dyplomu w języku obcym) - OPŁATA 0 zł;
- komplet "C" (1 oryginał dyplomu, 1 oryginał suplementu, 2 odpisy suplementu, 1 odpis dyplomu w języku polskim, 2 odpisy dyplomu w języku obcym) - OPŁATA 20 zł.
Student, który będzie chciał otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy obowiązany jest złożyć w tej sprawie wniosek - pobierz
Numer konta, na który należy wnieść opłatę: 98 1020 4391 0000 6102 0118 6196.
Przy odbiorze dyplomu absolwent przedkłada dowód opłaty za wydanie dyplomu.
3) UCZELNIA MA OBOWIĄZEK SPORZĄDZIĆ DYPLOM w ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego

4) EGZAMIN DYPLOMOWY
Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu.
W skład komisji wchodzą: przewodniczący, promotor pracy dyplomowej i recenzent.
Egzamin dyplomowy może mieć charakter ustny lub pisemny, może przewidywać również część praktyczną, obejmującą sprawdzian umiejętności wymaganych od absolwenta danego kierunku.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminów określają wewnętrzne regulaminy instytutowe.

Ocena odpowiedzi ustnej, ustalenie oceny egzaminu dyplomowego oraz ustalenie końcowego wyniku studiów odbywa się w niejawnej części egzaminu dyplomowego, zgodnie z zasadami okrełsonymi w regulaminie studiów.

5) DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA STUDENTA - możliwość wpisu do suplementu

W suplemencie do dyplomu istnieje możliwość wpisania dodatkowych osiagnięć studenta Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Muszą to być osiągnięcia uzyskane przez studenta w trakcie studiów, lub w związku ze studiowanym kierunkiem, zrealizowane w uczelni lub dodatkowo organizowane przez uczelnię, bądź osiągnięte przez studenta jako "reprezentanta uczelni". Do suplementu wpisywane są tylko osiągnięcia udokumentowane na piśmie, powinny one świadczyć o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Student posiadający takie osiągnięcia może złożyć w Dziale Toku Studiów indywidualną kartę dodatkowych osiągnięć przed ukończeniem studiów. Karta powinna zawierać rodzaj działalności/dodatkowe osiagnięcia, termin działalności oraz potwierdzenie (pieczęć oraz podpis osoby odpowiedzialnej). Ostatecznie o wpisie do suplementu dodatkowych osiągnięć decyduje Rektor UP im. Jana Grodka w Sanoku. Formularz indywidualnej karty dodatkowych osiągnięć dostępny jest tutaj:

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję