Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego oraz instrukcja pisania i złożenia pracy dyplomowej w roku akademickim 2019/2020

 INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH W  ROKU AKADEMICKIM 2019/2020     W SEMESTRZE LETNIM ZOSTANĄ WYSŁANE NA SKRZYNKI E-MAIL. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIE Z OTRZYMANYMI WIADOMOŚCIAMI.
Poniższe warunki precyzują postępowanie związane z wykonywaniem prac dyplomowych uzupełniając informacje zawarte w Regulaminie Studiów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.
  
Prace dyplomowe należy składać w Dziale Toku Studiów w terminie minimum 1 tygodnia przed wyznaczonym terminem obrony, nie później jednak niż :
 • do ostatniego dnia sesji zimowej, zgodnie z kalendarzem akademickim na dany rok akademicki - na studiach kończących się w semestrze zimowym
 • do ostatniego dnia sesji letniej, zgodnie z kalendarzem akademickim na dany rok akademicki - na studiach kończących się w semestrze letnim  

 Obowiązek złożenia pracy dyplomowej jest traktowany jako część programu studiów ostatniego semestru. Przedłożenie pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego i uzyskania zaliczenia ostatniego semestru studiów.

  
ZASADY PISANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ W UP IM. JANA GRODKA W SANOKU (procedura dyplomowania do pobrania tutaj)
 Wraz z pracą dyplomową należy złożyć:
 Pracę dyplomową składa się w jednym egzemplarzu wydruku komputerowego, a ponadto w formie elektronicznej (płyta CD / DVD w opisanej kopercie papierowej – imię i nazwisko, nr albumu, kierunek studiów,  rok akademicki). Na płycie powinna znajdowac sie praca dyplomowa w formacie PDF, praca dyplomowa w formacie Word. Nazwa plików powinna zawierać wyłącznie nazwisko i imię studenta.
 
Praca powinna być drukowana dwustronniew oprawie miękkiej koloru odpowiedniego dla Instytutu (okładka przednia przeźroczysta a tył i bok odpowiedniego koloru):
 • biały - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Społeczno-Artystycznego,
 • granatowy - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Medycznego,
 • zielony - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej,
 • bordowy - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Technicznego.

 W przypadku pracy dyplomowej o charakterze praktycznym student składa ją w formie dostosowanej do charakteru pracy (np. wydruk, wersja elektroniczna, dokumentacja fotograficzna lub filmowa) wraz z konspektem projektu drukowanym dwustronnie, w oprawie miękkiej, pierwsza strona przeźroczysta a bok i tył odpowiedniego koloru jak podano wyżej.

UWAGA!!!

Pierwsza strona pracy dyplomowej powninna być zgodna z obowiązującym wzorem dla danego kierunku:

Ostatnia strona pracy dyplomowej powinna zawierać podpisane oświadczenie studenta i promotora.
Streszczenie powinno znajdować się w końcowej części pracy, po bibliografii, a przed spisami rysunków, tabel, wykresów itp., przed aneksem i przed oświdczeniem (streszczenie-pobierz). 
 
Prace i nośniki elektroniczne oddaje się w wymaganym komplecie (prace niekompletne nie będą rejestrowane). Za prawidłowość zapisu elektronicznej wersji pracy odpowiedzialny jest student – dyplomant.
Studenci, którzy nie dostarczą opisanych wyżej dokumentów w wyznaczonym terminie jednego tygodnia przed egzaminem nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego.

Opłata za dyplom
Osoby przyjęte na studia przed 01.10.2018 r. oraz te, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach - opłata za wydanie dyplomu wynosi 45 zł, a za wydanie dyplomu odpisu w języku obcym dodatkowe 40 zł (ale tylko w przypadku wyboru 2 odpisów dyplomu w języku obcym) tj.: student ma możliwość wyboru nastepującego kompletu dokumentów:
komplet "A"
- 1 oryginał dyplomu, 1 oryginał suplementu, 2 odpisy suplementu, 2 odpisy dyplomu w języku polskim płaci 45 zł;
komplet "B"
- 1 oryginał dyplomu, 1 oryginał suplementu, 2 odpisy suplementu, 1 odpis dyplomu w języku polskim, 1 odpis dyplomu w języku obcym płaci 45 zł;
komplet "C"
- 1 oryginał dyplomu, 1 oryginał suplementu, 2 odpisy suplementu, 1 odpis dyplomu w języku polskim, 2 odpisy dyplomu w języku obcym płaci 85 zł.

Numer konta, na który należy wnieść opłatę: 98 1020 4391 0000 6102 0118 6196.
Przy odbiorze dyplomu absolwent przedkłada dowód opłaty za wydanie dyplomu.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu.
W skład komisji wchodzą: przewodniczący, promotor pracy dyplomowej i recenzent.
Egzamin dyplomowy może mieć charakter ustny lub pisemny, może przewidywać również część praktyczną, obejmującą sprawdzian umiejętności wymaganych od absolwenta danego kierunku.
 Na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
 
Ocena odpowiedzi ustnej, ustalenie oceny egzaminu dyplomowego oraz ustalenie końcowego wyniku studiów odbywa się w niejawnej części egzaminu dyplomowego.
  
Zgodnie zregulaminem studiów UP. im.Jana Grodka w Sanoku:
§ 58
 1. Podstawą obliczenia końcowego wyniku studiów są:średnia ocen, tj. średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń oraz praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów; średnia ocen podana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem odpowiednio w górę lub w dół;
 2. ocena z pracy dyplomowej (o ile przewiduje ją program studiów), która stanowi średnią arytmetyczną podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem odpowiednio w górę lub w dół z ocen wystawionych przez promotora i recenzenta, obliczoną zgodnie z zasadą podaną w ust. 4;
 3. ocena z egzaminu dyplomowego.

Sposób obliczania końcowego wyniku studiów:

 1. jeśli program studiów przewiduje pracę dyplomową, wówczas końcowy wynik studiów stanowi sumę 1 średniej ocen wymienionej w ust. 2 pkt 1) oraz po 1 ocen wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3),
 2. jeśli program studiów nie przewiduje pracy dyplomowej, wówczas końcowy wynik studiów stanowi sumę 3 średniej ocen wymienionej w ust. 2 pkt 1) oraz 1 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 3),
 3. Wynik ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem odpowiednio w górę lub w dół.
W dyplomie  ukończenia studiów wpisuje się ogólny wynik studiów wyrównany do oceny, zgodnie z zasadą:
powyżej 4,51 - na dyplomie ocena bardzo dobry (5,0)
4,21 - 4,50 - na dyplomie ocena dobry plus (4,5)
3,71 - 4,2 - na dyplomie ocena dobry (4,0)
3,21 - 3,7 - na dyplomie ocena dostateczny plus (3,5)
do 3,2 - na dyplomie ocena dostateczna (3,0)
 
W ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego Uczelnia sporządza dyplom ukończenia studiów oraz suplement i wpisuje absolwenta do księgi dyplomów.
 
INFORMACJE DODATKOWE 

Student, który będzie chciał otrzymać odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy obowiązany jest złożyć w tej sprawie wniosek

 Procedura antyplagiatowa

Prace dyplomowe będą sprawdzane w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. 

W suplemencie do dyplomu istnieje możliwość wpisania dodatkowych osiagnięć studenta Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Do suplementu wpisywane są tylko osiągnięcia udokumentowane na piśmie, powinny one świadczyć o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Student posiadający takie osiągnięcia może złożyć w Dziale Toku Studiów indywidualną kartę dodatkowych osiągnięć przed ukończeniem studiów. Karta powinna zawierać rodzaj działalności/dodatkowe osiagnięcia, termin działalności oraz potwierdzenie (pieczęć oraz podpis osoby odpowiedzialnej). Ostatecznie o wpisie do suplementu dodatkowych osiągnięć decyduje Rektor UP im. Jana Grodka w Sanoku. Formularz indywidualnej karty dodatkowych osiągnięć dostępny jest do pobrania ponizej oraz w Dziale Toku Studiów.

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję