INFORMACJE O PRAKTYKACH

25.01.2018

Organizacja praktyk studenckich w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbywa się w oparciu o Regulamin studenckich praktyk zawodowych Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, który określa cel obywania praktyk, rodzaje i formy praktyk zawodowych i ich organizację, obowiązki organizatorów i uczestników praktyk  oraz sposób zaliczania praktyk. Regulamin zawiera zadania i obowiązki osób zaangażowanych realizacje praktyk, tj.  uczelnianego opiekuna praktyk z ramienia instytutu/zakładu, ogólnouczelnianego koordynatora ds. praktyk studenckich, studenta i zakładowego opiekuna praktyk.

Szczegółowe zsady i formę odbywania praktyk ustalają poszczególne Instytuty/Zakłady UP im. Jana Grodka w Sanoku.
Podstawa prawna to: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018. poz.1861) oraz dla kierunków nauczycielskich Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. 04. Nr 207, poz. 2110 z późn. zm.)
 

Plany ramowe praktyk na poszczególnych kierunkach/specjalnościach przewidują:

  I. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 
1. Praktyka w wymiarze 960 godz. realizowana w zakładach produkcyjnych, zakładach produkcyjno-usługowych, warsztatach mechanizacyjnych oraz innych instytucjach związanych z kierunkiem kształcenia. Miejsce realizacji - Sanok, okolice lub w miejsce zamieszkania studenta.
Praktyki realizowane są następująco: 
 1. na II semestrze praktyka 8-tygodniowa (320 godz.) – luty - sierpień,
 2. na IV semestrze praktyka 8-tygodniowa (320 godz.) – luty - sierpień,
 3. na VI semestrze praktyka 8-tygodniowa (320 godz.) – luty - sierpień.

Szczegóły: program praktyk dla kierunku MiBM inż.

II. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Praktyka w wymiarze 480 godz. realizowana w zakładach produkcyjnych, zakładach produkcyjno-usługowych, warsztatach mechanizacyjnych oraz innych instytucjach związanych z kierunkiem kształcenia. Miejsce realizacji - Sanok, okolice lub miejsce zamieszkania studenta.

Praktyki realizowane są następująco:
 1. na I semestrze praktyka 160 godz. – październk - styczeń,
 2. na II semestrze praktyka 160 godz. – luty - sierpień,
 3. na III semestrze praktyka 160 godz. – październik - styczeń.

Szczegóły: program praktyk dla kierunku MiBM mgr 

III.  PIELĘGNIARSTWO - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Praktyka w wymiarze 1200 godz. realizowana w SP ZOZ, SPMZ POZ, Centrum Rehabilitacji na terenie Sanoka, Brzozowa, Ustrzyk Dolnych, Leska, itp.    
Praktyki realizowane są następująco :

I ROK 
 1. 120 godz.  praktyka z podstaw pielęgniarstwa – II sem.
II ROK
 1. 80 godz.  praktyka z psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego – III sem.
 2. 40 godz. – praktyka z położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego – III sem.
 3. 160 godz. – praktyka z chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego – IV sem.
 4. 160 godz. – praktyka z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego – IV sem.
 5. 40 godz. – pielęgniarstwo opieki długoterminowej – IV sem.

III ROK

 1. 40 godz. praktyka z opieki paliatywnej – V sem.
 2. 160 godz. – praktyka z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego – V sem.  
 3. 80 godz. – praktyka z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia – V sem.
 4. 80 godz. – praktyka z geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego – VI sem.
 5. 80 godz. – praktyka z neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego – VI sem. 
 6. 160 godz. – praktyka z podstawowej opieki zdrowotnej – VI.        

IV. PIELĘGNIARSTWO - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Praktyka w wymiarze 200 godz. realizowana w SP ZOZ, SPMZ POZ, Centrum Rehabilitacji na terenie Sanoka, Brzozowa, Ustrzyk Dolnych, Leska, itp.
Praktyki realizowane są następująco:
II ROK
 1. 20 godz. praktyka z zarzadzania w pielęgniarstwie – III sem.
 2. 20 godz. – praktyka z podstawowej opieki zdrowotnej – III sem.
 3. 40 godz. – praktyka z edukacji terapeutycznej w wybranych chorobach przewlekłych – IV sem.
 4. 40 godz. – praktyka z opieki onkologicznej – IV sem.
 5. 40 godz. – praktyka z wentylacji mechanicznej długoterminowej w opiece stacjonarnej i domowej – IV sem.
 6. 40 godz. – praktyka z pracowni endoskopowej – IV sem.
 

V. RATOWNICTWO MEDYCZNE - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - STACJONARNE

 1. Praktyka w wymiarze 960 godz. realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Zespole Ratownictwa Medycznego, w oddziałach szpitalnych, w Państwowej Straży Pożarnej, na obozach sprawnościowych.

Praktyki realizowane sa następująco :
I ROK
 1. praktyka szpitalna – 134 godz. w tym: 84 godz. wakacyjna + 50 godz. śródroczna – realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – II sem.
 2. praktyka wakacyjna u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego – 84 godz. – realizowana w jednostkach Ratownictwa Medycznego – II sem.
 3. praktyka wakacyjna w OIT – 82 godz. – realizowana w szpitalu – II sem.
 
II ROK
 1. na III semestrze praktyki śródroczne – 260 godz., w tym: 60 godz. – oddział chirurgii, 50 godz. – oddział wewnętrzny, 50 godz. – oddział kardiologii, 50 godz. – oddział pediatrii, 50 godz. – zespół ratownctwa medycznego.
 2. na IV semestrze praktyka szpitalna wakacyjna – 84 godz. – realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 3. na IV semestrze praktyka wakacyjna – 84 godz. u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego – realizowana w jednostkach Ratownictwa Medycznego,
 4. na IV semestrze praktyka wakacyjna w OIT – 82 godz. – realizowana  w Szpitalu,
 5. na IV semestrze praktyka śródroczna – 50 godz. – realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 
III ROK
 1. na V semestrze praktyka śródroczna – 50 godz. – oddział neurologii
 2. na VI semestrze praktyka śródroczna – 50 godz. – oddział ortopedyczno-urazowy.

VI. RATOWNICTWO MEDYCZNE – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – NIESTACJONARNE

Praktyka w wymiarze 960 godz. realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Zespole Ratownictwa Medycznego, w oddziałach szpitalnych, w Państwowej Straży Pożarnej, na obozach sprawnościowych.

 Praktyki realizowane są następująco :

I ROK, 2 SEM:

 1. SOR (wakacyjna) – 84 godz.
 2. ZRM (wakacyjna) – 84 godz.
 3. OIT (wakacyjna) – 82 godz.

 II ROK, 4 SEM.

 1. SOR (wakacyjna) – 84 godz.
 2. ZRM (wakacyjna) – 84 godz.
 3. OIT (wakacyjna) – 82 godz.

 IV ROK, 7 SEM.

 1. Oddział chirurgii (śródroczna) – 60 godz.
 2. Oddział ortopedyczno-urazowy (śródroczna) – 50 godz.
 3. Oddział chorób wewnętrznych (śródroczna) – 50 godz.
 4. Oddział neurologii (śródroczna) – 50 godz.
 5. Oddział kardiologii (śródroczna) – 50 godz.
 6. Oddział pediatrii (śródroczna) – 50 godz.
 7. SOR (śródroczna) – 100 godz.
 8. Zespół ratownictwa medycznego (śródroczna) – 50 godz.

VII. FIZJOTERAPIA, STUDIA DRUGIEGO STOPNIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE.

1. Praktyki w wymiarze 1560 godz. realizowane w pracowniach na terenie Uczelni oraz w szpitalach uzdrowiskowych, oddziałach szpitalnych, sanatoriach, przychodniach, gabinetach fizjoterapii, pracowniach protetycznych, klubach sportowych, szkołach, ośrodkach specjalnych, ośrodkach Spa. 

Praktyki realizowane sa nastepująco: 

a. na III semestrze - praktyka asystencka 150 godz.

b. na IV semestrze - wakacyjna praktyka z kinezyterapii 300 godz. 

c.  na V semestrze - praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu 100 godz. 

d. na VI semestrze - wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna 200 godz. 

e. na VII semestrze - Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu 100 godz. 

f. na VIII semestrze - Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna 200 godz. 

g. na X semestrze - Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu – praktyka semestralna 510 godz. 

VIII. GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Praktyka w wymiarze 960 godz. realizowana w gospodarstwach rolniczych, ogrodniczych i szkółkarskich, jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, administracjach rządowych i samorządowych, instytucjach i organizacjach na rzecz rolnictwa i leśnictwa, Ośrodkach Doradctwa Rolniczego, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, biurach urządzania lasów i geodezji leśnej, zakładach usług leśnych i/ lub instytucjach obsługi rolnictwa na terenie kraju bądź zagranicą.  

  
Praktyki realizowane są następująco:
 1. na II semestrze praktyka produkcyjna – 160 godz. w rolnictwie.
 2. na IV semestrze: 1) praktyka mechanizacyjna – 160 godz. w tym: 80 godz. w rolnictwie (ZSCKR w Nowosielcach) oraz 80 godz. w leśnictwie (np. ZUL) 2) praktyka produkcyjna w leśnictwie – 200 godz. 
 3. na VI semestrze praktyka produkcyjna – 200 godz. – 40 godz. w szkółkarstwie, 80 godz.  w rolnictwie i 80 godz. w leśnictwie.
 4. na VI semestrze praktyka produkcyjna dyplomowa  160 godz. – wykonanie badań oraz zbieranie materiałów do pracy inżynierskiej.
 5. na VII semestrze kompleksowa praktyka inżynierska – 80 godz.

Szczegóły: sylabusy z praktyk dla kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych I stopnia

IX. GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Praktyka w wymiarze 480 godz. realizowana w gospodarstwach rolniczych, ogrodniczych i szkółkarskich, jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, administracjach rządowych i samorządowych, instytucjach i organizacjach działajacych na rzecz rolnictwa i leśnictwa, Ośrodkach Doradctwa Rolniczego, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, biurach urządzania lasów i geodezji leśnej, zakładach usług leśnych i/ lub instytucjach obsługi rolnictwa na terenie kraju bądź za granicą.    

Praktyki realizowane są następująco:

 1. na I semestrze praktyka produkcyjna - 80 godz.: 40 godz. w rolnictwie i 40 godz. w leśnictwie.
 2. II semestrze praktyka 240 godz, w tym 120 godz. - praktyka w instytucjach związanych z rolnictwem i 120 w instytucjach związanych z lesnictwem. 
 3. na III semestrze praktyka produkcyjna - 80 godz. w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej lub Dziale Urządzania Lasu w wybranym Nadleśnictwie.
 4. na IV semestrze praktyka dyplomowa  - 80 godz. – wykonanie badań oraz zbieranie materiałów do pracy magisterskiej.

Szczegóły:  sylabusy z praktyk dla kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych II stopnia

X. PRACA SOCJALNA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Praktyka w wymiarze 960 godz. realizowana w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjnych, zawodowych rodzinach zastępczych różnych typów,  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, centrach i klubach integracji społecznej, ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla samotnych matek, placówkach penitencjarnych, warsztatach terapii zajęciowej, itp.
 
  Praktyki realizowane są następująco:
 1. na III semestrze praktyka – 320 godz. – październik - styczeń.
 2. na IV semestrze praktyka – 320 godz. – styczeń - sierpień.
 3. na V semestrze praktyka – 320 godz. – październik - styczeń.

Szczegóły: sylabus przedmiotu praktyki zawodowe.

 

XI. PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Praktyka w wymiarze 504 godz. realizowana w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, centrach i klubach integracji społecznej, ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla samotnych matek, itp.
 
Praktyki realizowane są następująco :
 1. na I semestrze praktyka – 168 godz. – październik - styczeń.
 2. na II semestrze praktyka – 168 godz. – luty - czerwiec.
 3. na III semestrze praktyka – 168 godz.  październik - styczeń.

Szczegóły: wytyczne praktyk.

XII. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Praktyka w wymiarze  270 godz. realizowana w szkołach podstawowych w tym: specjalnych, integracyjnych, przy pedagogu, w świetlicach szkolnych, świetlicach socjoterapeutycznych, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Ośrodkach Socjoterapii, Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, domach kultury i klubach osiedlowych, innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Praktyki realizowane są następujaco (dla roczników 2019/2020 oraz 2020/2021):

 1. na II semestrze praktyka pedagogiczna (obserwacyjna) – (30 godz. w tym minimum 2 godz. lekcyjne studenci prowadzą samodzielnie  przeprowadzenie zajęć wychowawczych) – luty - sierpień.
 2. na III semestrze praktyka pedagogiczna (asystencka) – (50 godz. w tym minimum 10 gpodz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie) – październik - styczeń.
 3. na IV semestrze praktyka pedagogiczna (asystencka) – (70 godz. w tym minimum 15 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie) – luty-sierpień.
 4. na V semestrze praktyka diagnostyczno-terapeutyczna (asystencka) – (70 godz. w tym minimum 10 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie) – październik - styczeń.
 5. na VI semestrze praktyka diagnostyczno-terapeutyczna (asystencka) – (50 godz. w tym minimum 10 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie) – luty - czerwiec.

Szczegóły: progam praktyk na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

XIII. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 5-LETNIE

1. Praktyka w wymiarze 240 godz. realizowana w szkołach podstawowych i przedszkolach (studenci samodzielnie prowadzą minimum 60 godz. lekcyjnych)

Praktyki realizowane są następiująco:

 1. na II semestrze praktyka ogólnopedagogiczna (obserwacyjna) – (30 godz.) – w szkole podstawowej lub w przedszkolu – luty - sierpień,
 2. na IV semestrze praktyka pedagogiczna (wychowawczo-dydaktyczna) – 30 godz. w przedszkolu  realizowana jako przedmiot pod nadzorem nauczyciela  luty - sierpień.
 3. na VI semestrze praktyka wychowawczo-dydaktyczna (asystencka) – 30 godz. w tym minimum 5 godz. studenci prowadzą samodzielnie – szkoła podstawowa – luty - sierpień,
 4. na VII semestrze praktyka pedagogiczna (nauczycielsko-asystencka) w szkole podstawowej – 20 godz. w tym minimum 5 godzin lekcyjnych studenci przeprowadzają samodzielnie)  październik-styczeń,
 5. na VIII semestrze praktyka pedagogiczna (nauczycielsko-asystencka) w przedszkolu – 80 godz. w tym minimum 15 godz. studenci prowadzą samodzielnie – luty - sierpień,
 6. na IX semestrze praktyka nauczycielsko-asystencka w szkole podstawowej – 50 godz. w tym minimum 10 godz. studenci przeprowadzają samodzielnie – październik - styczeń.

Szczegóły: program praktyk dla kierunku pewdagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

XIV. EKONOMIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

1. Praktyka w wymiarze 960 godz.  realizowana w bankach, Urzędach Miasta, Urzędach Gminy, zakładach produkcyjnychj itp.

 Praktyki realizowane są następująco:

 1. w II semestrze praktyka – 240 godz. – luty-sierpień,
 2. w III semestrze praktyka  – 240 godz. – październik-styczeń,
 3. w IV semestrze praktyka – 240 godz. – luty-sierpień,
 4. w V semestrze praktyka – 240 godz. – październik-styczeń,

Szczegóły: program praktyk dla kierunku ekonomia.

XV. EKONOMIA  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Praktyka w wymiarze 480 godz.  realizowana w bankach, Urzędach Miasta, Urzędach Gminy, zakładach produkcyjnychj itp.

 Praktyki realizowane są następująco :

 1. w I semestrze praktyka – 160 godz. – październik-styczeń,
 2. w II semestrze praktyka  – 160 godz. – luty-sierpień,
 3. w III semestrze praktyka – 160 godz. – październik-styczeń.

Szczegóły: program praktyk dla kierunku ekonomia - mgr 

XVI. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Praktyka w wymiarze 960 godz. realizowana w instytucjach zajmujacych się problematyką bezpieczeństwa i obronności takimi jak służby mundurowe, instytucje porządku publicznego, ochrony osób i mienia, instytucje zarządzania kryzysowego i organizacje bezpieczenstwa w administracji państwowej i samorzadowej, itp.
Praktyki realizowane są następująco:
 1. w II semestrze praktyka – 240 godz. – luty - sierpień,
 2. w III semestrze praktyka – 180 godz. – październik - styczeń,
 3. w IV semestrze praktyka – 240 godz. – luty - sierpień.
 4. w V semestrze praktyka 180 godz. – październik - styczeń,
 5. w VI semestrze praktyka - 120 godz.  –  luty - maj. 

Szczegóły: Program praktyk dla kierunku bezpieczeństwo wewnetrzne - lic.

sylabus przedmiotu praktyki zawodowe.

XVII. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. Praktyka w wymiarze 480 godz. realizowana w instytucjach zajmujacych się problematyką bezpieczeństwa i obronności takimi jak służby mundurowe, instytucje porządku publicznego, ochrony osób i mienia, instytucje zarządzania kryzysowego i organizacje bezpieczenstwa w administracji państwowej i samorzadowej, itp.
Praktyki realizowane są następująco :
 1. w II semestrze praktyka – 160 godz. – luty - czerwiec,
 2. w III semestrze praktyka – 160 godz. – październik - styczeń,
 3. w IV semestrze praktyka – 160 godz. – luty - maj.

Szczegóły: program praktyk dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - mgr

sylabusy przedmiotu praktyki zawodowe: I rok, II rok.

XVIII. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

Praktyka w wymiarze 150 godz. realizowana w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach systemu oświaty udzielających wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.

Praktykie realizowane sa nastepująco: 

 1. w I semestrze - 30 godz. - październik - styczeń,
 2. w II semestrze - 60 godz. - luty - wrzesień,
 3. w III semestrze - 60 godz. - październik - styczeń.

Szczegóły: program praktyk dla kierunku przygotowanie pedagogiczne

XIX. EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE
Praktyka w wymiarze 180 godz. realizowana w przedszkolach/szkołach w oddziałach ogólnodostępnych i/lub specjalnych, w których uczą się osoby ze spektrum autyzmu, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w których podopiecznymi są osoby ze spektrum autyzmu, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówce dla młodzieży (trzeci etap edukacyjny), w której podopiecznymi są osoby ze spektrum autyzmu, w placówce pracującej z dorosłymi osobami ze ASD, w innych placówkach systemu oświaty pracujących z osobami ze spektrum autyzmu. 
Praktyki realizowane są następująco:
 1. na I roku na 1 semestrze (październik – styczeń) – praktyka (obserwacyjna) – 30 godzin;
 2. na I roku na 2 semestrze (luty – wrzesień) – praktyka (asystencka) 30 godzin (w tym min. 10 godzin samodzielnej pracy studenta – prowadzenie zajęć)
 3. na I roku na 2 semestrze (luty – wrzesień) – praktyka (asystencka) 60 godzin (w tym min. 15 godzin samodzielnej pracy studenta – prowadzenie zajęć) 
 4. na II roku na 3 semestrze (październik – styczeń) – praktyka (asystencka) 60 godzin (w tym min. 15 godzin samodzielnej pracy studenta – prowadzenie zajęć).

Szczegóły: program praktyk dla kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Ostatnia modyfikacja: 28-02-2024
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Karolina Więch

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję